Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Svenska språket GR (B), 30 hp

Swedish Language BA (B), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SV061G
 • Ämne huvudområde: Svenska språket
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-09-08
 • Fastställd: 2020-10-29
 • Senast ändrad: 2020-10-29
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursen Svenska språket GR (B) utgör en fortsättning på kursen Svenska språket GR (A). Kursen syftar dels till att ge en inblick i villkoren för dagens offentliga samtal, dels till att sätta in det svenska språkets historia i en nordisk och språkpolitisk kontext. Kursens syfte är därtill att vidga den studerandes insikter i språkvetenskapliga forskningsintressen och metoder samt att ge en fördjupning inom ett forskningsområde. I kursen ingår momenten: Samtal och talande i offentligheten 4,5 hp, Svenska språkets historia 6 hp, Språken i Norden 6 hp, Att forska om språk 6 hp, Projektarbete 7,5 hp.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Moment 1. Samtal och talande i offentligheten, 4,5 hp/Speech and conversation in public spaces

Kunskap och förståelse
• beskriva och jämföra olika inriktningar inom samtalsforskning
• beskriva karakteristiska drag för privata samtal samt institutionella och inom-institutionella samtals uppbyggnad och funktion

Färdighet och förmåga
• identifiera, definiera och tillämpa samtalsanalytiska grundbegrepp
• transkribera och analysera ett samtal i offentligheten
• planera och genomföra ett muntligt anförande med stöd av retorikens arbetsprocess i en given retorisk situation

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• identifiera och analysera makt- och dominansförhållanden i offentliga samtal ur ett intersektionellt perspektiv

Moment 2. Svenska språkets historia, 6 hp/Swedish language history

Kunskap och förståelse
• beskriva det svenska språkets släktskapsförhållanden, dess historiska utveckling samt den regionala variationen
• beskriva språklig variation och förändring beroende av sociala, regionala och situationella faktorer

Färdighet och förmåga
• förklara framväxten av ett standardiserat svenskt skrift- och talspråk
• redogöra för generella språkliga förändringsprocesser och diskutera olika förklaringsmodeller till språkförändringar
• kommentera innehåll och språkliga aspekter i svenskspråkiga texter från äldre tider
• tillämpa vedertagna normer för textriktighet och svensk språkriktighet, generella normer för akademiskt skrivande samt angivna normer för den aktuella texten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• relatera nutida svenska till språkets historia
• problematisera samband mellan språk, makt och identitet i ett historiskt perspektiv och i relation till demokratiprocesser

Moment 3. Språken i Norden, 6 hp /Languages in the Nordic countries

Kunskap och förståelse
• översiktligt beskriva språken i Norden i historisk tid
• redogöra för och diskutera språkpolitiska förhållanden i Norden
• beskriva viktiga likheter och skillnader mellan de nordiska språken med tonvikt på danska och norska
• redogöra för de nordiska språkens struktur, variation och historiska utveckling

Färdighet och förmåga
• läsa och tillgodogöra sig lättare prosatexter på norska och danska
• kommentera språkliga aspekter i norska och danska texter
• tillämpa vedertagna normer för textriktighet och svensk språkriktighet, generella normer för akademiskt skrivande samt angivna normer för den aktuella texten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt granska språkpolitiska förhållningssätt
• problematisera samband mellan språk, makt och identitet i ett historiskt och samtida perspektiv

Moment 4. Att forska om språk, 6 hp/Researching Languages

Kunskap och förståelse
• identifiera ett språkvetenskapligt problem
• redogöra för grundläggande språkvetenskapliga forskningsmetoder, såväl kvantitativa som kvalitativa

Färdighet och förmåga
• formulera en problemställning med utgångspunkt i aktuell språkvetenskaplig forskning
• planera genomförandet av materialinsamling, analys och resultatredovisning som redovisas i en forskningsplan
• välja ut och definiera språkvetenskapliga begrepp som ska användas i projektarbetet.
• söka och sammanställa forskning med relevans för den valda problemställningen
• tillämpa vedertagna normer för textriktighet och svensk språkriktighet, generella normer för akademiskt skrivande samt angivna normer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• bedöma källors vetenskapliga värde utifrån grundläggande källkritiska principer
• diskutera grundläggande forskningsetiska aspekter

Moment 5. Projektarbete 7,5 hp/Project report

Kunskap och förståelse
• redovisa relevant kunskap inom det aktuella problemområdet

Färdighet och förmåga
• genomföra en vetenskaplig mindre studie utifrån en språkvetenskaplig problemställning
• tillämpa vetenskaplig metod och språkvetenskapliga begrepp i studien
• föra och leda en vetenskapligt förankrad diskussion muntligt och skriftligt
• tillämpa vedertagna normer för textriktighet och svensk språkriktighet, generella normer för akademiskt skrivande samt angivna normer för den aktuella texten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa etisk medvetenhet vid genomförandet av den egna studien
• granska och konstruktivt kommentera vetenskapliga arbeten

Innehåll

Moment 1. Samtal och talande i offentligheten 4,5 hp (Speech and conversation in public spaces, 4,5 credits)
Momentet behandlar villkoren för muntlig kommunikation med ett särskilt fokus på makt- och dominansförhållanden i offentliga samtal. Samtalsanalytisk teori och metod aktualiseras och problematiseras. Offentliga samtals uppbyggnad och funktion belyses, t.ex. den asymmetriska relationen mellan professionella och klienter i institutionella samtal. Interaktionsmönster i privata samtal behandlas översiktligt. Studentens förmåga att transkribera och analysera samtals uppbyggnad och funktion övas under momentet. Momentet innehåller också praktiska retoriska inslag. Studenten får här övning i att förbereda och framföra ett tal i offentligheten utifrån en given retorisk situation.

Moment 2. Svenska språkets historia 6 hp (Languages in the Nordic countries, 6 credits)
Det svenska språkets historia studeras med fokus på släktskapsförhållanden, språk¬förändringar och standardiseringsprocesser. Skilda teoretiska förklaringsmodeller till språkliga förändringsprocesser diskuteras. Svenska dialekter behandlas ur ett historiskt perspektiv som exempel på den talade svenskans regionala variation. Historiska samband mellan språk, makt och identitet problematiseras, till exempel det offentliga samtalets framväxt och dess demokratisering.

Moment 3. Språken i Norden 6 hp (Swedish language history, 6 credits)
I momentet ges en orientering om flerspråkighet i Norden i historisk tid med särskilt fokus på de officiella minoritetsspråken. Språkpolitiska förhållanden i Norden belyses utifrån aktuell lagstiftning, vilken också granskas kritiskt ur skilda aktörers perspektiv. De nordiska språkens historiska framväxt och släktskap studeras. Samtida likheter och skillnader mellan språken behandlas, med tonvikt på svenska, danska och norska. Historiska och nutida samband mellan språk, makt och identitet problematiseras.

Moment 4. Att forska om språk 6 hp (Researching Languages, 6 credits)
I momentet ges en mer utförlig orientering om språkvetenskapliga forskningsintressen och metoder. Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder introduceras. Här ges också en fördjupad introduktion till akademiskt skrivande inom språkvetenskap. Språkvetenskapliga artiklar närläses och diskuteras utifrån metodaspekter, forskningsetiska aspekter, källkritisk värdering och skilda referenshanteringssystem. Olika publiceringskanaler för språkvetenskaplig forskning problematiseras. I momentet ges möjlighet till fördjupning inom ett språkvetenskapligt forskningsområde. Studenten väljer ett problemområde och planerar genomförandet av en studie som redovisas i en forskningsplan tillsammans med tidsplan för det kommande projektarbetet.

Moment 5. Projektarbete 7,5 hp (Project report, 7,5 credits)
I momentet genomför studenten en språkvetenskaplig mindre studie som redovisas i form av ett projektarbete. Studenten får här möjlighet att fördjupa sig i en språkvetenskaplig problemställning och praktisk övning i att tillämpa vetenskaplig metod, språkvetenskapliga begrepp och forskningsetiska aspekter. Projektarbetet granskas vid ett seminarium som ger praktisk träning i att föra och leda en vetenskapligt förankrad diskussion i både tal och i skrift.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs i normalfallet:
minst 22,5 hp från kursen Svenska språket GR (A), 30 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

M120: Samtal och talande i offentligheten, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M220: Svenska språkets historia, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M320: Språken i Norden, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M420: Att forska om språk, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M520: Projektarbete, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Moment 1. Samtal och talande i offentligheten 4,5 hp (Speech and conversation in public spaces, 4,5 credits)
Examinationen sker genom att studenten presenterar en skriftlig samtalsanlys, genomför ett muntligt anförande samt iscensätter ett offentligt samtal.

Moment 2. Svenska språkets historia 6 hp (Swedish language history, 6 credits)
Momentet examineras genom en salstentamen och ett textseminarium.

Moment 3. Språken i Norden 6 hp (Languages in the Nordic countries, 6 credits)
Momentet examineras genom en salstentamen och ett textseminarium.

Moment 4. Att forska om språk 6 hp (Researching Languages, 6 credits)
Examinationen sker genom en muntlig och skriftlig presentation av en forskningsplan för projektarbetet samt vid ett artikelseminarium. Godkänt moment 4 är en förutsättning för att kunna examineras på moment 5.

Moment 5. Projektarbete 7,5 hp (Project report, 7.5 credits)
Momentet examineras genom slutversionen av projektarbetet samt genom aktivt deltagande vid granskningsseminarium.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd ska vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier:
För att erhålla betyget VG (väl godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som SV009G, Svenska språket GR (B), 30 hp

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Engblom, Charlotte
 • Titel: Samtal, identiteter och positionering. Ungdomars interaktion i en mångkulturell miljö
 • Upplaga: 2004
 • Förlag: Stockholm: Stockholms universitet
 • Kommentar: Kap. 2. Forskning om samtal, identitet, etnicitet, unga och mångkultur - en översikt. Kap. 9. Identitet i olika situationer: tre fall. Kap. 10 Avslutande diskussion. (Digital resurs.) (50 sidor)
 • Författare/red: Ericsson, Stina, & Ottesjö, Cajsa
 • Titel: Att tilldela och motivera ansvar. Exempel från läkarsamtal med unga inom personcentrerad diabetesvård. I: Anna-Malin Karlsson et al. (red.), Sju studier av kommunikation i vården
 • Upplaga: 2012
 • Kommentar: S. 75–90. (Digital resurs.) (15 sidor.)
 • Författare/red: Hellspong, Lennart
 • Titel: Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik (3., [uppdaterade] uppl. ed.).
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Landqvist, Håkan, Cromdal, Jakob, Persson Thunqvist, Daniel, & Osvaldsson, Karin
 • Titel: Om man frågar får man svar: Två öppningsrutiner för SOS-ärenden och deras konsekvenser för samtalens inledning. I: Språk och Stil, 22(2)
 • Upplaga: 2012
 • Kommentar: S. 127–152. (25 sidor
 • Författare/red: Lindberg, Inger
 • Titel: Samtal och interaktion i ett andraspråksperspektiv. I: Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (red.), Svenska som andraspråk – forskning, undervisning och samhälle
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: Kap. 17. S. 481–518. (40 sidor)
 • Författare/red: Norrby, Catrin
 • Titel: Samtalsanalys. Så gör vi när vi pratar med varandra (3., [rev.] uppl. ed.)
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: (284 sidor)
 • Författare/red: Norrby, Catrin & Nilsson, Jenny
 • Titel: Hej, hej, hemskt mycket hej 2.0. I: Svenskans beskrivning 35
 • Upplaga: 2017
 • Kommentar: S. 229–242. (Digital resurs.) (12 sidor)
 • Författare/red: Nyroos, Lina, Josserand, Jérôme Frédéric, & Norén, Coco
 • Titel: "Plenum är som Twitter". Svenska delegaters syn på inlägg i Europaparlamentet. I: Språk och stil 23
 • Upplaga: 2013
 • Kommentar: S. 233–238. (Digital resurs.) (5 sidor)
 • Författare/red: Näslund, Shirley
 • Titel: ”Jag orkar inte längre” – ”Du orKAr”. Språkliga bemötanden av föderskors modlöshet och förtvivlan. I: Språk och stil 24.
 • Upplaga: 2014
 • Kommentar: S. 5–32. (Digital resurs.) (25 sidor)
 • Författare/red: Söderlund, Hanna
 • Titel: ”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll”. En interaktionell studie om humor och kön i tv-programmet parlamentet
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Umeå: Umeå universitet
 • Kommentar: Kap. 2. Humor och kön & Kap. 6. Diskussion om samband mellan humor och kön i Parlamentet (Digital resurs.) (50 sidor)
 • Författare/red: Wirdenäs, Karolina
 • Titel: Samtal och samtalsforskning. I: Eva Sundgren (red.), Sociolingvistik
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Stockholm. Liber
 • Kommentar: S. 199–235. (35 sidor)
Moment 2
 • Författare/red: Dahl, Östen et al.
 • Titel: Sveriges nationalatlas. Språken i Sverige
 • Upplaga: 2005 eller senare
 • Förlag: Stockholm: Norstedt, Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien. [Sveriges nationalatlas förlag]
 • Kommentar: (Digital resurs.)
 • Författare/red: Edlund, Ann-Catrine
 • Titel: Människor som skriver. Sociala medier i Sverige 100 år före Facebook. I: Saga och sed 2019
 • Upplaga: 2020
 • Kommentar: S. 89-140. (Digital resurs)
 • Författare/red: Haugen, Susanne
 • Titel: Fornsvensk grammatiknyckel
 • Upplaga: 2009
 • Kommentar: Tillhandahålles av Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (8 sidor)
 • Författare/red: Johansson, Lars-Erik
 • Titel: Externa faktorer som orsak till språkförändring. I: Studier I Svenska Språkets Historia 11. Förhandlingar vid Elfte sammankomsten för svenska språkets historia i Uppsala 23–24 april 2010. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien
 • Upplaga: 2010
 • Kommentar: S. 169–177. (9 sidor)
 • Författare/red: Moberg, Lena & Westman, Margareta
 • Titel: Svenskan i tusen år. Glimtar ur svenska språkets utveckling (2. uppl. ed
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: 220 sidor. (Läses enligt lärarens anvisningar)
 • Författare/red: Pettersson, Gertrud
 • Titel: Svenska språket under sjuhundra år. En historia om svenskan och dess utforskande (2., [uppdaterade] uppl. ed.)
 • Upplaga: 2005
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: (290 sidor)
 • Författare/red: Teleman, Ulf
 • Titel: Tradis och funkis. Svensk språkvård och språkpolitik efter 1800 (3. uppl. ed.)
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: 280 sidor. (Läses enligt lärarens anvisningar.)
Moment 3
 • Författare/red: Bacquin, Mari, & Zola Christensen, Robert
 • Titel: Dansk og svensk – fra nabosprog til fremmedsprog? I: Språk i Norden. S. 67–82
 • Upplaga: 2013
 • Kommentar: S. 67–82. (Digital resurs.) 15 sidor
 • Författare/red: Ekberg, Lena
 • Titel: Flerspråkigheten och den nordiska språkgemenskapen. I: Språk i Norden, S. 9–22
 • Upplaga: 2015
 • Kommentar: (Digital resurs.) (12 sidor)
 • Författare/red: Josephson, Olle
 • Titel: Tankarna bakom Deklaration om nordisk språkpolitik. I: Språk i Norden S. 85–96
 • Upplaga: 2015
 • Kommentar: (Digital resurs.) (11 sidor)
 • Författare/red: Nordiska ministerrådet
 • Titel: Deklaration om nordisk språkpolitik. S. 79–85
 • Upplaga: 2007
 • Kommentar: (Digital resurs.) (7 sidor.)
 • Författare/red: Rekdal, Olaug
 • Titel: Norsk som nabospråk. Håndbok for deg som er svensk og vil laere mer om norsk språk og kultur
 • Upplaga: 2002
 • Förlag: Uppsala: Hallgren & Fallgren
 • Kommentar: (100 sidor)
 • Författare/red: Sletten, Iben Stampe (red.)
 • Titel: Nordens språk med rötter och fötter
 • Upplaga: 2005
 • Förlag: Nordiska ministerrådet: Köpenhamn
 • Kommentar: (Digital resurs.)
 • Författare/red: Zola Christensen, Robert
 • Titel: Dansk - nabosprog og fremmedsprog
 • Upplaga: (2017)
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: (292 sidor) (Läses enligt lärarens anvisningar.)
Moment 4
 • Författare/red: Boyd, Sally & Ericsson, Stina
 • Titel: Sociolingvistik i praktiken
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: (252 sidor)
 • Författare/red: Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter
 • Titel: Att skriva en bra uppsats
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Författare/red: Sundgren, Eva
 • Titel: Språklig variation och förändring. Exemplet Eskilstuna
 • Upplaga: 2004
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
Moment 5
 • Författare/red: Lagerholm, Per
 • Titel: Språkvetenskapliga uppsatser
 • Upplaga: 2010
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter
 • Titel: Att skriva en bra uppsats
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Författare/red: Vetenskapsrådet
 • Titel: God forskningssed
 • Förlag: Stockholm: Vetenskapsrådet
 • Webbadress: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
Handböcker som används på samtliga moment
Dysthe, Olga et al., 2011. Skriva för att lära. Skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur.
Karlsson, Ola (red.) & Språkrådet 2017. Svenska skrivregler. (Fjärde upplagan. ed., Språkrådets skrifter 22). Stockholm: Liber.
Svenska akademien 2015. Svenska akademiens ordlista över svenska språket (Fjortonde upplagan. ed.). Stockholm: Svenska akademien.
Svenska akademien & Lexikaliska institutet 2009. Svensk ordbok. Utgiven av Svenska Akademien.
Svenska akademiens ordböcker: Svenska akademiens ordlista (SAOL); Svensk ordbok (SO); Svenska akademiens ordbok (SAOB). www.svenska.se
Svenska språknämnden 2003. Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser. Stockholm: Norstedts ordbok.

Litteratur till moment 2
Textkompendium med ett urval texter från olika epoker som tillhandahålls av institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, ca 100 sidor. Texterna hämtas ur filologiskt tillfredsställande utgåvor.

Litteratur till moment 3
Tre barn- och ungdomsböcker (en på danska, en på bokmål och en på nynorska).

Litteratur till moment 4
Ett antal språkvetenskapliga artiklar som distribueras av läraren.
Fördjupningsuppgift: Litteratur om ca 200 sidor väljs i samråd med läraren.

Litteratur till moment 5
I anslutning till projektarbetet väljs aktuell och relevant litteratur i samråd med läraren.

Sidan uppdaterades 2022-07-14