Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vård och rehabilitering II, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vård och rehabilitering II, 7,5 hp

Nursing Science MA, Teaching Methods for Supervisors in Nursing Rehabilitation II, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: OM145A
 • Ämne huvudområde: Omvårdnad
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Handledarutbildning inom vård och rehabilitering II
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2020-02-17
 • Senast ändrad: 2020-10-19
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-09

Syfte

Kursens syfte är att stärka den professionella kompetensen hos handledare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar och utveckla den den pedagogiska förståelsen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
-Beskriva vad pedagogiska teorier och pedagogiskt ledarskap kan innebära
-Beskriva lärprocesser och lärstilar inom handledning
-Redogöra för interaktionens och reflektionens betydelse för yrkesmässig växt

Färdighet och förmåga
-Komma fram till och ge förslag på åtgärder som för en given handledningsprocess framåt
-Genomföra kollegial handledning i fingerad situation
-Planera, genomföra och utvärdera praktiska examinationsformer i fingerad situation
-Kritiskt värdera ledarskapets betydelse för samverkan i grupp

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-Reflektera över det professionella förhållningssättets betydelse i handledningssituationen
-Reflektera över hur den sociokulturella kontexten kan påverka handledningsprocessen
-Relatera till vetenskapliga kunskaper och diskutera betydelsen av handledning för professionellt lärande och kunskapsutveckling

Innehåll

Pedagogisk teori och pedagogiskt ledarskap
Lärande och professionell utveckling
Handledningens funktion och handledarrollens innehåll och förhållningssätt
Lärprocesser på grupp och individnivå
Etik i handledningssituationen
Pedagogik i sociokulturellt perspektiv
Praktiska examinationsformer och utvärdering

Behörighet

Handledarutbildning inom vård och rehabilitering I, 7,5 hp

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Kursen sker via distansundervisning på kvartsfart. Studierna bedrivs enskilt och i grupp via webbplattformen Moodle med stöd av skriftlig studiehandledning. Studieformen förutsätter studenternas aktiva deltagande i interaktiva, nätbaserade seminarier och examinationer. Kursen baseras på kurslitteratur och relateras till deltagarnas kunskaper och erfarenheter från tidigare utbildning, yrkesutövning och verksamhetsområde.

Examination

1000: Tema 1: Skriftlig inlämningsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2000: Tema 2: Skriftlig inlämningsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3000: Tema 3: Skriftlig inlämningsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

4000: Tema 4: Skriftlig fördjupningsuppgift, Individuellt, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod OM120A.

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ekebergh M.
 • Titel: Att lära sig vårda - med stöd av handledning
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Killén K.
 • Titel: Professionell utveckling och handledning - ett övergripande perspektiv
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Pilhammar E. (red). Berg M, Carlsson E, Friberg F, Gedda B & Häggström E.
 • Titel: Pedagogik inom vård och handledning
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Skarman G.
 • Titel: Handledning för professionell utveckling
 • Upplaga: senaste
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Säljö R.
 • Titel: Lärande i praktiken
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Norstedt
 • Författare/red: Tveiten S.
 • Titel: Yrkesmässig handledning
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Studentlitteratur

Sidan uppdaterades 2022-07-14