Psykologi GR (A), Psykologins grunder: introduktion och aktuella tillämpningar, 7,5 hp | miun.se

Psykologi GR (A), Psykologins grunder: introduktion och aktuella tillämpningar, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Psykologi GR (A), Psykologins grunder: introduktion och aktuella tillämpningar, 7,5 hp

Psychology BA (A), Basic Psychology: Introduction and Application, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS150G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Psykologins grunder: introduktion och aktuella tillämpningar
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-10-02
 • Fastställd: 2021-05-07
 • Senast ändrad: 2021-05-07
 • Giltig fr.o.m: 2021-05-20

Syfte

Kursens syfte är att på en översiktlig nivå ge kunskap om, psykologiska teorier, perspektiv och begrepp samt psykologi som vetenskaps- och forskningsfält.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
1. visa förståelse för centrala psykologiska begrepp och teorier
2. visa förståelse för olika forskningsområden och forskningsmetoder inom psykologin

Färdighet och förmåga
3. applicera psykologisk teoribildning på vardagliga fenomen

Innehåll

Kursens innehåll ger en översikt av både vetenskapligt förhållningssätt, individperspektiv som; varseblivning, tankeprocesser, personlighet och utveckling, samt perspektiv på hur vi fungerar i grupp och samhälle.

Aktuell forskning illustreras genom föreläsningar av forskare vid Mittuniversitetets psykologiämne.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Stöd i lärandeprocessen ges via inspelade föreläsningar och läsinstruktioner.

Examination

2101: Moment 1, Test/Quiz, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
För godkänt på momentet krävs att samtliga självrättande test är godkända inom givna tidsramar. Examinationen sker stegvis vari test 1 måste vara klart innan test 2 kan genomföras och så vidare.

2102: Moment 2, Webbtentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
För tillgång till webbtentamen krävs att samtliga obligatoriska test i moment 1 är godkända.

Examinationen sker stegvis genom sju (7) datorbaserade obligatoriska test och avslutas med en webbtentamen. De sju (7) obligatoriska testerna kan genomföras på valfri dag och tid under kursperioden. Webbtentamen erbjuds vid tre (3) tillfällen (ordinarie, omexamination samt uppsamlingstillfälle) på en schemalagd dag samt tid. Samtliga obligatoriska test och webbtentamen måste vara godkända för att slutbetyg ska registreras.

All undervisning är examinationsgrundande. Vilket innebär att det som tas upp vid schemalagda aktiviteter (ex. föreläsningar, seminarier) kan komma att ingå i examination (ex. tentamensfrågor, uppgifter).

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursens innehåll ger en bra förberedelse inför kommande studier i psykologi. Den kan även användas som en breddning inför examen inom annat ämnesområde.

Då kursen är en breddkurs är den inte behörighetsgivande till nästa nivå (B) av kurser i psykologi. Aktuell kurs kan ej tillgodoräknas till det A- respektive B-block om 30 hp som ges vid Mittuniversitetets psykologiämne.

Då kursen ges via distansöverbryggande teknik krävs tillgång till fungerande internetaccess och dator.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS118G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Hwang, P., Lundberg, I., & Smedler, A-C.
 • Titel: Grunderna i vår tids psykologi.
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Natur och Kultur.

Sidan uppdaterades 2022-07-14