Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp

Comparative Literature BA (A), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI046G
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-09-19
 • Fastställd: 2019-12-20
 • Senast ändrad: 2020-11-23
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-10

Syfte

Litteraturvetenskap GR (A) är en fristående kurs med allmänt humanistisk inriktning och syftar till att skapa förutsättningar för studenten att utveckla ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt till litteraturen som estetiskt och kulturhistoriskt fenomen, samt ett eget kritiskt skrivande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten
- visa elementär förtrogenhet med litterära texters genrespecifika
estetiska verkningsmedel
- visa förmåga att sätta en litterär text i samband med sin tillkomsttid
och viktiga sociala och filosofiska sammanhang
- ha tillägnat sig kännedom om grundläggande litteraturteoretiska
förhållningssätt
- visa kunskap om större litteraturhistoriska utvecklingslinjer från forntiden
till våra dagar såväl inom enskilda genrer som genreövergripande
- visa förmåga att på ett elementärt vetenskapligt sätt resonera om
litteraturvetenskapliga frågeställningar
- ha tillägnat sig en medvetenhet om hur värderingar konstrueras socialt
och vilken betydelse det har inom litteraturens område
- visa förmåga att skriva en väldisponerad akademisk text som uppfyller relevanta krav på formalia.

Innehåll

Kursen omfattar fyra moment:
1. Introduktion och lyrik, 7,5 hp (Introduction and Poetry, 7,5 credits)
2. Berättelser, 7,5 hp (Narratives, 7,5 credits)
3. Drama, 7,5 hp (Drama, 7,5 credits)
4. Eget skrivande och kritisk reflektion, 7,5 hp (Writing and Critical Reflection, 7,5 credits)

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Deltagande vid seminarieövningar och redovisningar är obligatorisk.

Examination

M110: Introduktion och lyrik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M120: Berättelser, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M130: Drama, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M140: Eget skrivande och kritisk reflektion, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

1. Introduktion och lyrik, 7,5 högskolepoäng ((Introduction and Poetry, 7,5 credits)
Examination sker skriftligt och muntligt.

2. Berättelser, 7,5 högskolepoäng (Narratives, 7,5 credits)
Examination sker skriftligt och muntligt.

3. Drama, 7,5 högskolepoäng (Drama, 7,5 credits)
Examination sker skriftligt och muntligt.

4. Eget skrivande och kritisk reflektion, 7,5 högskolepoäng, (Writing and Critical Reflection, 7,5 credits)
Examination sker skriftligt och muntligt.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänt), krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänt), krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänt), är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som LI006G, Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bergsten, Staffan & Elleström, Lars
 • Titel: Litteraturhistoriens grundbegrepp
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2 uppl. 2004 eller senare
 • Kommentar: Litteratur som används i flera moment
 • Författare/red: Bergsten, Staffan (red.)
 • Titel: Litteraturvetenskap - en inledning
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2 uppl. 2002 eller senare
 • Kommentar: Litteratur som används i flera moment
 • Författare/red: Claésson, Dick, Fyhr, Lars & Hansson, Gunnar D. (red.)
 • Titel: Texter från Sapfo till Strindberg (TSS)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2006
 • Kommentar: Litteratur som används i flera moment
 • Författare/red: Møller Jensen, Elisabeth, m.fl (red.)
 • Titel: Nordisk kvinnolitteraturhistoria 1–5
 • Förlag: Wiken
 • Upplaga: 1993-2000
 • Webbadress: www.Litteraturbanken.se
 • Kommentar: Litteratur som används i flera moment
 • Författare/red: Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar
 • Titel: Litteraturens historia i Sverige
 • Förlag: Norstedt
 • Upplaga: 2006 eller senare upplaga
 • Kommentar: Litteratur som används i flera moment
 • Författare/red: Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar
 • Titel: Litteraturens historia i världen
 • Förlag: Nordstedt
 • Upplaga: 2006 eller senare upplaga
 • Kommentar: Litteratur som används i flera moment
Moment 1
 • Författare/red: Janss, Christian, Melberg, Arne & Refsum, Christian
 • Titel: Lyrikens liv. Introduktion till att läsa dikt
 • Förlag: Daidalos
 • Upplaga: 2004
 • Författare/red: Linnér, Sture
 • Titel: Den gyllene lyran: Archilochos, Sapfo, Pindaros
 • Förlag: Norstedt
 • Upplaga: 1989
Moment 2
 • Författare/red: Auerbach, Erich
 • Titel: Mimesis. Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen
 • Förlag: Bonniers
 • Upplaga: 1998 eller senare (eller på engelska)
 • Kommentar: Kapitlen ”Odysseus ärr”, ”Farinata och Cavalcante”, ”Världen i Pantagruels mun”, ”Den förtrollade Dulcinea”
 • Författare/red: Goethe
 • Titel: Den unge Werthers lidanden
 • Förlag: Norstedts
 • Upplaga: 2017 eller annan utgåva
 • Författare/red: Gustave Flaubert
 • Titel: Madame Bovary
 • Förlag: Albert Bonniers förlag
 • Upplaga: 2013
 • Författare/red: James Joyce
 • Titel: Ulysses
 • Förlag: Albert Bonniers förlag
 • Upplaga: 2014
 • Kommentar: ett kapitel enligt lärarens anvisningar
 • Författare/red: Jean-Jacques Rousseau
 • Titel: Bekännelser (Första boken)
 • Förlag: Natur och kultur
 • Upplaga: 1999 eller annan utgåva
 • Författare/red: Linnér, Sture
 • Titel: Homeros
 • Förlag: Natur och kultur
 • Upplaga: 1985 eller senare
 • Författare/red: Madame de la Fayette
 • Titel: Prinsessan de Clèves
 • Förlag: Faethon
 • Upplaga: 2018
 • Författare/red: Marcel Proust
 • Titel: På spaning efter den tid som flytt
 • Förlag: Albert Bonniers förlag
 • Kommentar: del 1, kapitel 1
 • Författare/red: Mary Shelley
 • Titel: Frankenstein
 • Förlag: Modernista
 • Upplaga: 2020 eller annan utgåva
 • Författare/red: Miguel Cervantes
 • Titel: Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha
 • Förlag: Symposion
 • Upplaga: 2002
 • Kommentar: s. 1–150
 • Författare/red: Voltaire
 • Titel: Candide
 • Förlag: Klassiker förlaget Steniq eller annan utgåva
 • Författare/red: Vulovic, Jimmy
 • Titel: Narrativanalys
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 1 uppl. 2013
Moment 3
 • Författare/red: Bengt Lewan (red.)
 • Titel: Världsdramatik 1-4
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 1998, 1999
 • Författare/red: Gilman, Richard
 • Titel: The Making of Modern Drama. A Study of Büchner, Ibsen, Strindberg, Chekhov, Pirandello, Brecht, Handke
 • Förlag: New Haven & London
 • Upplaga: 1974 eller senare
 • Författare/red: Lennart Breitholtz (red.)
 • Titel: Det fransk-klassiska dramat (Litteraturens klassiker)
 • Förlag: Norstedts
 • Upplaga: 2015
 • Författare/red: Lennart Breitholtz (red.)
 • Titel: Grekisk litteratur: Dramatik (Litteraturens klassiker)
 • Förlag: Norstedts
 • Upplaga: 2015
 • Författare/red: Lennart Breitholtz (red.)
 • Titel: Medeltidens litteratur : dramatik och lyrik (Litteraturens klassiker)
 • Förlag: Norstedts
 • Upplaga: 2015
 • Författare/red: Lennart Breitholtz (red.)
 • Titel: Renässansens litteratur. Dramatik och lyrik (Litteraturens klassiker)
 • Förlag: Norstedts
 • Upplaga: 2015
 • Författare/red: Sjöberg, Birthe
 • Titel: Dramatikanalys
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2005
 • Författare/red: Tjäder, Per Arne
 • Titel: Fruktan, medkänsla och kritisk distans: den västerländska dramateorins historia
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2001
 • Författare/red: Tjäder, Per Arne
 • Titel: Uppfostran, underhållning, uppror. En västerländsk litteraturhistoria
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2008
Moment 4
 • År/Volym/nr/sidor: Ord&bild
 • Tidskrift: 1997: 2
 • Kommentar: Temanummer om experiment i kritik
 • År/Volym/nr/sidor: OEI
 • Tidskrift: 2000/2001: 4-5
 • Kommentar: Temanummer om kritik
 • Författare/red: Anderberg, Thomas
 • Titel: Alla är vi kritiker
 • Förlag: Atlas
 • Upplaga: 2009
 • Författare: Bränström Öhman, Annelie & Livholts, Mona
 • Artikeltitel: Genus och det akademiska skrivandets former Tema: "Litteraturstudiet och det akademiska språket"
 • År/Volym/nr/sidor: Tidskrift för litteraturvetenskap
 • Tidskrift: 2012: 4
 • Författare/red: Chinua Achebe
 • Titel: Allt går sönder
 • Förlag: Tranan
 • Upplaga: 2014 eller annan utgåva
 • Författare/red: Forser, Tomas
 • Titel: Kritik av kritiken: 1900-talets svenska litteraturkritik
 • Förlag: Anthropos
 • Upplaga: 2002
 • Författare/red: Joseph Conrad
 • Titel: Mörkrets hjärta
 • Förlag: Lindelöws bokförlag
 • Upplaga: 2019 eller annan utgåva.
 • Författare/red: Samuelsson, Lina
 • Titel: Kritikens ordning: Svenska bokrecensioner 1906, 1956, 2006
 • Förlag: Bild, text & form
 • Upplaga: 2013
 • Författare/red: Schmidt, Lisa
 • Titel: Radera: Tippex, tusch, tråd och andra poetiska tekniker
 • Förlag: Glänta produktion
 • Upplaga: 2018
 • Författare/red: Woolf, Virginia
 • Titel: Ett eget rum
Litteratur och vetenskapliga artiklar tillkommer och tillhandahålles av ansvarig lärare.