Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Fysik BE, Baskurs 2 i fysik, 7,5 hp

Physics, Physics 2 for the Introductory Year of Science, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FY004X
 • Ämne huvudområde: Fysik
 • Nivå: Behörighetsgivande utbildning
 • Namn (inriktning): Baskurs 2 i fysik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: BXX - Behörighetsgivande förutbildning, kan ej ingå i examen.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Naturvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-08
 • Fastställd: 2013-11-13
 • Senast ändrad: 2020-12-01
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-01

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska förbereda sig inför kommande naturvetenskapliga och tekniska studier med de grundläggande fysikaliska begreppen och arbetsmetoderna inom fysiken.

De studerande skall förvärva:
- kunskaper om grundläggande fysikaliska begrepp.
- viss färdighet i problemlösning, mätteknik och behandling av mätdata.
- kunskap i fysik så att den studerande efter genomgången kurs har den grund som motsvarar Fysik 2 från gymnasieskolan.

Lärandemål

Den studerande skall vid avslutad kurs:
- Känna till begreppen och kunna redogöra för frågeställningar inom de delar av fysiken som avhandlas i kursen.
- Visa förmåga att analysera och lösa räkneproblem inom de delar av mekaniken, elektricitetsläran, magnetismen och vågrörelseläran som avhandlas i kursen.
- Visa förmåga att planera och genomföra enkla mätningar och experiment.
- Visa förmåga att använda tabeller och grafer vid problemlösning och rapportering av resultat.
- Visa förmåga att på ett vetenskapligt korrekt sätt rapportera resultat.

Innehåll

- Mekanik: Kraftmoment. Kaströrelse. Centralrörelse.
- Elektricitet och magnetism: Elektriska och magnetiska fält samt kraftverkan på laddade partiklar i dessa fält. Induktion. Växelström.
- Vågrörelselära: Harmonisk svängning. Resonans. Mekanisk och elektromagnetisk vågrörelse. Reflektion, brytning och böjning. Polarisation. Interferens.
- Kvantmekanik: Bohrs atommodell. Fotoelektrisk effekt. Våg-partikeldualismen.

Behörighet

Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 hp, och Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 hp.
(Förkunskaper)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Ingående laborationsmoment är obligatoriska.

Examination

L100: Laborationer, 1,0 fup
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

T100: Tentamen, 6,5 fup
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

För att få ett godkänt slutbetyg på kursen skall båda delmomenten ovan vara godkända. Slutbetyget baseras på en sammanvägd bedömning av hur delmomenten har klarats av.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Göran Kvist, Klas Nilson, Jan Pålsgård
 • Titel: Ergo Fysik 2
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Rune Alphonce, Helena Danielsson Thorell, Emma Johansson
 • Titel: Formler och Tabeller
 • Förlag: Natur & Kultur