Företagsekonomi AV, Finansiell reglering och tillsyn: FinTech, 1,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Företagsekonomi AV, Finansiell reglering och tillsyn: FinTech, 1,5 hp

Business Administration MA, Financial Regulation and Supervision: FinTech, 1,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ025U
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Finansiell reglering och tillsyn: FinTech
 • Högskolepoäng: 1,5
 • Fördjupning vs. Examen: AXX - Kursen ligger på avancerad nivå. Kan ej klassificeras.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-12-07
 • Fastställd: 2020-12-22
 • Senast ändrad: 2020-12-22
 • Giltig fr.o.m: 2020-12-07

Syfte

Kursens syfte är att kursdeltagarna ska utveckla fördjupade kunskaper om, och analytiska förmågor inom FinTech (finansiell teknologi, t.ex. artificiell intelligens och blockchain) och dess reglering och tillsyn. Kursen syftar också till att kunna tillämpa vunna kunskaper, färdigheter och förmågor på den egna organisationen för att utveckla verksamheten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna visa:

kunskap och förståelse inom huvudområdet företagsekonomi, inbegripet fördjupade kunskaper om reglering och tillsyn av FinTech samt insikter i aktuella
forskningsfrågor

färdighet och förmåga att (i) integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, (ii) självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och med lämpliga metoder genomföra kvalificerade uppgifter och (iii) skriftligt och muntligt redogöra och argumentera för
sina slutsatser i dialog med andra

värderingsförmåga avseende relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, ett förhållningssätt som påvisar insikter om vetenskapens möjligheter och begränsningar samt förmåga att identifiera sina behov av ytterligare kunskap, ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling och bidra till organisatorisk utveckling


Lärandemålen gäller området finansiell reglering och tillsyn av FinTech.

Innehåll

I kursen ingår följande innehåll:

- Teoretiska perspektiv på FinTech
- Modeller och tillämpningar av FinTech
- Problemområden inom reglering och tillsyn av FinTech

Behörighet

Kursen är en uppdragsutbildning och får endast sökas av anställda hos uppdragsgivaren. Det krävs ett godkännande från uppdragsgivaren för att vara behörig till kursen.

Kursen är på avancerad nivå och rekommendationen är att deltagarna har en kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi, eller motsvarande.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Undervisningen består av:

- föreläsningar över nätet
- handledning över nätet
- seminarier

Kursdeltagarna ansvarar själva för det egna lärandet och förväntas självständigt söka information, arbeta med organisationsspecifika utmaningar och data samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Examination

1000: Examination, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter samt gruppbaserade seminarieuppgifter.


Betygskriterier
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller Betyget U (underkänt)

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

För att kunna delta i kursen krävs tillgång till dator med internetanslutning, ljudkort samt headset (d.v.s. hörlurar med mikrofon). Datorvana krävs.

Urval kan begränsas och fördelas mellan uppdragsgivare.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Anagnostopoulos, I.
 • Artikeltitel: Fintech and regtech: Impact on regulators and banks
 • Tidskrift: Journal of Economics and Business
 • År/Volym/nr/sidor: 2018/100/7-25
 • Författare: Gomber, P., Koch, J. & Siering, M.
 • Artikeltitel: Digital Finance and FinTech: current research and future research directions
 • Tidskrift: Journal of Business Economics
 • År/Volym/nr/sidor: 2017/87/537-580
 • Författare: Jagtiani, J. & John, K.
 • Artikeltitel: Fintech: The impact on consumers and regulatory responses
 • Tidskrift: Journal of Economics and Business
 • År/Volym/nr/sidor: 2018/100/1-6
 • Författare: Knewtson, H.S. & Rosenbaum, Z.A.
 • Artikeltitel: Toward understanding FinTech and its industry
 • Tidskrift: Managerial Finance
 • År/Volym/nr/sidor: 2020/46/8/1043-1060
 • Författare: Wall, L.D.
 • Artikeltitel: Some financial regulatory implications of artificial intelligence
 • Tidskrift: Journal of Economics and Business
 • År/Volym/nr/sidor: 2018/100/55-63
 • Författare: Yeoh, P.
 • Artikeltitel: Regulatory issues in blockchain technology
 • Tidskrift: Journal of Financial Regulation and Compliance
 • År/Volym/nr/sidor: 2017/25/2/196-208

Referenslitteratur

 • Författare: Butler, T. & O’Brien, L.
 • Artikeltitel: Understanding RegTech for Digital Regulatory Compliance
 • Tidskrift: I Lynn. T., Mooney, J. Rosati, P. & Cummins, M. (red.), Disrupting Finance, Cham: Palgrave Pivot
 • År/Volym/nr/sidor: 2019
 • Författare: Cortis, D. Debattista, J., Debono, J. & Farrell, M.
 • Artikeltitel: InsurTech
 • Tidskrift: I Lynn. T., Mooney, J. Rosati, P. & Cummins, M. (red.), Disrupting Finance, Cham: Palgrave Pivot
 • År/Volym/nr/sidor: 2019

Sidan uppdaterades 2022-07-14