Företagsekonomi AV, Artificiell och affärsmässig intelligens: Förändringsorienterad AI, 1,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Företagsekonomi AV, Artificiell och affärsmässig intelligens: Förändringsorienterad AI, 1,5 hp

Business Administration MA, Change Management: Change-oriented Artificial Intelligence, 1,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ028U
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Artificiell och affärsmässig intelligens: Förändringsorienterad AI
 • Högskolepoäng: 1,5
 • Fördjupning vs. Examen: AXX - Kursen ligger på avancerad nivå. Kan ej klassificeras.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-12-07
 • Fastställd: 2021-01-13
 • Senast ändrad: 2021-01-13
 • Giltig fr.o.m: 2020-12-07

Syfte

Kursen syfte är att kursdeltagarna ska utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor om artificiell intelligens utifrån strategiska och affärsmässiga perspektiv. Kursdeltagarna ska utveckla en fördjupad förståelse för hur AI kan användas för att förstärka och förbättra affärer och verksamheter, vikten av data och datastrategi samt utveckling av hållbar, tillförlitlig och etisk AI kopplat till värderingar, varumärken och ekosystem. Likaså om hur införande av AI kan påverka organisationen, nya roller och förändringsledning. Kursen syftar också till att kunna tillämpa vunna kunskaper, färdigheter och förmågor på den egna organisationen för att utveckla verksamheten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna visa:
• kunskap och förståelse inom huvudområdet företagsekonomi, inbegripet fördjupade kunskaper om förändringsorienterad AI samt insikter i aktuella forskningsfrågor
• färdighet och förmåga att (i) integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, (ii) självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter och (iii) skriftligt och muntligt redogöra och argumentera för sina slutsatser i dialog med andra
• värderingsförmåga avseende relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, ett förhållningssätt som påvisar insikter om vetenskapens möjligheter och begränsningar samt förmåga att identifiera sina behov av ytterligare kunskap, ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling och bidra till förändringsorienterad AI.

Lärandemålen gäller Artificiell och affärsmässig intelligens och förändringsorienterad AI.

Innehåll

I kursen ingår följande innehåll:

• Betydelsen av data och datastrategi
• AI ur ett strategiskt perspektiv
• Förändringsorienterad AI
• Affärs och verksamhetsnytta med AI
• AI-etik och säkerhet
• Framtidens AI.

Behörighet

Kursen är en uppdragsutbildning och får endast sökas av anställda hos uppdragsgivaren. Det krävs ett godkännande från uppdragsgivaren för att vara behörig till kursen.

Kursen är på avancerad nivå och rekommendationen är att deltagarna har en kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi, eller motsvarande.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Undervisningen består av:

• föreläsningar över nätet
• handledning över nätet
• seminarier

Kursdeltagarna ansvarar själva för det egna lärandet och förväntas självständigt söka information, arbeta med organisationsspecifika utmaningar och data samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Examination

1000: Examination, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter samt gruppbaserade seminarieuppgifter med fokus på tillämpning av metoder och teoretiska perspektiv på autentiska organisatoriska problem.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

För att kunna delta i kursen krävs tillgång till dator med internetanslutning, ljudkort samt headset (d.v.s. hörlurar med mikrofon). Datorvana krävs.

Urval kan begränsas och fördelas mellan uppdragsgivare.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Fountaine, T., McCarthy, B. & Saleh, T.
 • Artikeltitel: Building the AI powered organization
 • Tidskrift: Harvard Business Review
 • År/Volym/nr/sidor: July-August 2019/pp. 1-13
 • Författare: Hagendorff, T.
 • Artikeltitel: The ethics of AI ethics: An evaluation of guidelines
 • Tidskrift: Minds and machines
 • År/Volym/nr/sidor: 2020/30/pp. 99-110
 • Författare: Jarrahi, M. H.
 • Artikeltitel: Artificial intelligence and the future of work: Human-AI symbiosis in organizational decision making
 • Tidskrift: Business Horizons
 • År/Volym/nr/sidor: 2018/61/4/pp. 1-12
 • Författare: Kolbjornsrud, V., Amico, R. & Thomas, R.J.
 • Artikeltitel: How Artificial Intelligence will redefine management
 • Tidskrift: Harvard Business Review
 • År/Volym/nr/sidor: November 2016/ pp.1-6
 • Författare/red: Torre F., Teigland R. & Engstam L.
 • Titel: AI leadership for boards – The future of corporate governance
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Routledge

Sidan uppdaterades 2022-07-14