Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Företagsekonomi AV, Redovisning och revision, 15 hp

Business Administration Ma, Accounting and Auditing, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ024A
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Redovisning och revision
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%, Naturvetenskap 80%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2009-10-13
 • Senast ändrad: 2021-08-23
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-10

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade insikter om olika redovisningsteoretiska ansatser och synsätt, fördjupade teoretiska kunskaper om revision som fenomen samt kritiska och kontextuella perspektiv på redovisning och revision.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna kunna:
- föra fördjupade resonemang och visa praktiska färdigheter rörande ansatser och modeller inom redovisningsområdet samt redovisningsreglering och praxis,
- föra fördjupade resonemang om revision, revisionsreglering och praxis
- beskriva, analysera och bedöma olika redovisnings- och revisionsproblem samt kritiskt värdera kontextuella perspektiv på redovisning och revision.

Innehåll

Kursen är en fortsättning på kurserna Redovisnings- och revisionsteori samt Koncernredovisning och revisionsmetodik.

I första delen av kursen riktas intresset mot likheter och skillnader avseende redovisningsteoretiska ansatser och synsätt. Fördjupade resonemang förs om såväl redovisningsteorier och redovisningsprinciper som problem och möjligheter när redovisningen används för finansiell analys. Vidare behandlas olika teoribildningar inom revision. Stor tid ägnas åt att diskutera reglering, utformning och utveckling avseende redovisning och revision samt kritiska aspekter på dessa båda områden.

I andra delen av kursen riktas intresset mot olika temaområden såsom ekonomistyrning i ett bredare perspektiv, internationell redovisning, hållbarhetsredovisning samt redovisning och revision i vinstdrivande och icke vinstdrivande verksamheter. I denna del av kursen ingår praktik.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi, varav 15 hp redovisningsinriktade kurser i Företagsekonomi GR (C).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen kan bestå av fysiska och digitala föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, olika former av övningar och näringslivsinslag samt utlagt material. Vid seminarier och näringslivsinslag gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Distanskurs:
Undervisningen kan bestå av digitala föreläsningar, digitala seminarier, utlagt material, någon form av näringslivsinslag och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram. Eventuella fysiska träffar är inte obligatoriska, förutom i de fall en skriftlig individuell salstentamen förekommer. Vid digitala seminarier gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Eget studentansvar: Studenten ansvarar själv för sitt eget lärande och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: Lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

4000: Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
""

4002: Individuell skriftlig inlämningsuppgift (inklusive seminariedeltagande), 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
""

4003: Näringslivsinslag, Praktisk tillämpning, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
""

4004: Skriftlig inlämningsuppgift (inklusive seminariedeltagande), 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Campuskurs och Distanskurs:

Vid hemtentamen eller skriftlig inlämningsuppgift kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplan som gällde vid antagningstillfället. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Deegan, C. & Unerman, J.
 • Titel: Financial Accounting Theory: European Edition
 • Förlag: Mc Graw-Hill
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Johansson, S-E., Häckner, E. & Wallerstedt, E. (red).
 • Titel: Uppdrag revision. Revisorsprofessionen i takt med förväntningarna?
 • Förlag: SNS
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Tillhandahålls av institutionen.
 • Författare/red: Sundgren, S., Nilsson, H. & Nilsson, S.
 • Titel: Internationell redovisning. Teori och praxis.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Ytterligare ett tiotal vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.