Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Religionsvetenskap GR (B), I, 15 hp

Religious studies BA (B), I, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: RK015G
 • Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): I
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2012-09-05
 • Fastställd: 2013-02-08
 • Senast ändrad: 2021-01-22
 • Giltig fr.o.m: 2021-05-31

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till religionsfilosofiska frågeställningar i östliga och västliga traditioner. Fornnordisk religion introduceras, med särskild hänsyn till den vikingatida religionens samtida kontext.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande ha tillägnat sig färdighet i att
- med viss självständighet använda religionsvetenskapliga teorier och
metoder
- på ett pedagogiskt sätt skriftligt och muntligt presentera religionsveten-
skapligt relevanta problemställningar
- visa grundläggande kännedom om för religionsfilosofin centrala
frågeställningar, såväl ur västliga som östliga traditioners perspektiv
- identifiera centrala motiv i fornnordisk religion och med viss självständighet analysera dessa utifrån religionsvetenskapliga
teorier

Innehåll

Delkurs 1, Introduktion i religionsfilosofi, 7,5 hp. Course 1: Introduction to religious philosophy, 7,5 Credits.
Kursen innehåller en introduktion till religionsfilosofiska frågeställningar. Problemställningar från såväl östliga som västliga traditioner studeras. På så vis tillämpas kunskaper om världsreligionerna från grundkursen och fördjupas med nya perspektiv och frågeställningar.

Delkurs 2, Introduktion till fornnordisk religion och dess receptionshistoria, 7,5 hp. Course 1: Introduction to Old Norse Religion and its later reception, 7,5 Credits.
Kursen introducerar centrala motiv i fornnordisk religion. De teoretiska perspektiven fördjupas genom ett studium av den vikingatida religionens religiösa kontext.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp från Religionsvetenskap GR (A), 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Muntliga moment förekommer med obligatorisk närvaro för att erhålla slutbetyg på kursen. Vid giltig frånvaro ges extrauppgift.

För den nätbaserade kursen gäller att kursinnehållet bearbetas vid webbseminarier. Tillgång till Internetuppkoppling, dator och headset är därför nödvändig.

Examination

M120: Introduktion till religionsfilosofi, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M220: Introd. till fornnordisk religion o dess receptionshistoria, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

För att främja progressionen samt öka de tillägnade kunskapernas och färdigheternas befästande används en processuell examinationsform genom kontinuerliga skriftliga inlämningsuppgifter och duggor.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma lärandemål. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.
Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Linda Woodhead et. al.
 • Titel: Religions in the modern world: Traditions and transformations
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: Boken finns tillgänglig som e-resurs via primo/biblioteket vid Mittuniversitetet
 • Författare/red: Stenqvist, Catharina
 • Titel: Gräns och existens: En religionsfilosofisk essä
 • Förlag: Symposium
 • Upplaga: 2017
 • Kommentar: Läses i urval
Moment 1
 • Författare/red: Ed by Gary E Kessler
 • Titel: Philosophy of religion-Toward a global perspective
 • Förlag: Wadsworth
 • Upplaga: 1999
 • Kommentar: Digital resurs tillgänglig, läses i urval.
Moment 2
 • Författare/red: Karl G. Johansson och Mats Malm (övers och inledning)
 • Titel: Snorres Edda
 • Förlag: Anthropos
 • Upplaga: 2015
 • Författare/red: Margaret Clunies Ross
 • Titel: Hedniska ekon: myt och samhälle i fornnordisk litteratur
 • Förlag: Daidalos
 • Upplaga: 1998
 • Kommentar: 384 sidor
Religionsfilosofi: Ytterligare artiklar eller källtexter tillgängliga på lärplattformen om cirka 150 sidor kan tillkomma.
Fornnordisk religion: artiklar kommer att finnas tillgängliga på lärplattformen. Ca 150 sidor.