Företagsekonomi AV, Förändringsledning: Orkestrering av innovation, roller, förmågor och aktiviteter, 1,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Företagsekonomi AV, Förändringsledning: Orkestrering av innovation, roller, förmågor och aktiviteter, 1,5 hp

Business Administration MA, Change Management: Orchestrating Innovation, Roles, Capabilities and Activities, 1,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ032U
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Förändringsledning: Orkestrering av innovation, roller, förmågor och aktiviteter
 • Högskolepoäng: 1,5
 • Fördjupning vs. Examen: AXX - Kursen ligger på avancerad nivå. Kan ej klassificeras.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2021-01-22
 • Fastställd: 2021-01-29
 • Senast ändrad: 2021-01-29
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-22

Syfte

Kursens syfte är att kursdeltagarna ska utveckla fördjupade kunskaper och analytiska förmågor om förändringsledning i avseende hur innovation kan orkestreras generellt och med betoning på offentlig sektor samt via strategiska nätverkssamarbeten mellan offentliga/privata aktörer. Kursen syftar också till att kunna tillämpa vunna kunskaper, färdigheter och förmågor på den egna organisationen för att utveckla verksamheten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna visa:

• kunskap och förståelse inom huvudområdet företagsekonomi, inbegripet fördjupade kunskaper om förändringsledning med avseende på att orkestrera innovation generellt och med betoning på offentlig sektor och nätverkssamverkan mellan offentliga/privata aktörer, samt vilka ledarroller ett orkestrerande nav kan ta kopplat till förmågor och aktiviteter, och insikter i aktuella forskningsfrågor
• färdighet och förmåga att (i) integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, (ii) självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och med lämpliga metoder genomföra kvalificerade uppgifter och (iii) skriftligt och muntligt redogöra och argumentera för sina slutsatser i dialog med andra
• värderingsförmåga avseende relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, ett förhållningssätt som påvisar insikter om vetenskapens möjligheter och begränsningar samt förmåga att identifiera sina behov av ytterligare kunskap, ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling och bidra till organisatorisk utveckling.

Lärandemålen gäller området förändringsledning: orkestrering av innovation avseende roller, förmågor och aktiviteter.

Innehåll

I kursen ingår följande innehåll:

• Teoretiska perspektiv på innovation generellt, men även med betoning på offentlig sektor, strategiska nätverk (offentligt/privat) samt orkestrerar-roller,
förmågor och aktiviteter
• Problemområden inom orkestrering av offentlig/privat innovation
• Modeller och tillämpningar av orkestrering av offentlig/privat innovation

Behörighet

Kursen är en uppdragsutbildning och får endast sökas av anställda hos uppdragsgivaren. Det krävs ett godkännande från uppdragsgivaren för att vara behörig till kursen.

Kursen är på avancerad nivå och rekommendationen är att deltagarna har en kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi, eller motsvarande.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Undervisningen är nätbaserad och består av:
• föreläsningar
• handledning
• seminarier

Kursdeltagarna ansvarar själva för det egna lärandet och förväntas självständigt söka information, arbeta med organisationsspecifika utmaningar och data samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Examination

1000: Examination, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter samt gruppbaserade seminarieuppgifter med fokus på tillämpning av metoder och teoretiska perspektiv på autentiska organisatoriska problem.

För generella betygskriterier se: https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/Utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva3/Utbilda/

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

För att kunna delta i kursen krävs tillgång till dator med internetanslutning, ljudkort samt headset (d.v.s. hörlurar med mikrofon). Datorvana krävs.

Urval kan begränsas och fördelas mellan uppdragsgivare.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Aarikka-Stenroos, L., Jaakkola, E., Harrison, D. & Mäkitalo-Keinonen, T.
 • Artikeltitel: How to manage innovation processes in extensive networks: A longitudinal study
 • Tidskrift: Industrial Marketing Management
 • År/Volym/nr/sidor: 2017/67/ pp. 88-105
 • Författare: Andersen, J. & Ljungkvist, T.
 • Artikeltitel: Resource orchestration for team-based innovation: A case study of the interplay between teams, customers, and top management
 • Tidskrift: R&D Management
 • År/Volym/nr/sidor: 2020, kommande
 • Författare: Andresen, E.
 • Artikeltitel: Orchestrators’ interaction in hub teams facilitating innovation network co-creation
 • Tidskrift: Journal of Business and Industrial Marketing
 • År/Volym/nr/sidor: 2021, kommande
 • Författare: Hurmelinna-Laukkanen, P. & Nätti, S.
 • Artikeltitel: Orchestrator types, roles and capabilities – A framework for innovation networks
 • Tidskrift: Industrial Marketing Management
 • År/Volym/nr/sidor: 2018/74/ pp. 65-78
 • Författare: Möller, K. & Halinen, A.
 • Artikeltitel: Managing business and innovation networks – From strategic nets to business fields and ecosystems
 • Tidskrift: Industrial Marketing Management
 • År/Volym/nr/sidor: 2017/67/ pp. 5-22
 • Författare: Perks, H., Kowalkowski, C., Witell, L. & Gustafsson, A.
 • Artikeltitel: Network orchestration for value platform development
 • Tidskrift: Journal of Industrial Management
 • År/Volym/nr/sidor: 2017/67/ pp. 106-121
 • Författare: Wihlman, T., Hoppe, M., Wihlman, U. & Sandmark, H.
 • Artikeltitel: Innovation management in Swedish municipalities
 • Tidskrift: European Journal of Workplace Innovation
 • År/Volym/nr/sidor: 2016/2/1/ pp. 43-62

Referenslitteratur

 • Författare: Anzola-Román, P., Bayona-Sáez, C. & García-Marco, T.
 • Artikeltitel: Organizational innovation, internal R&D and externally sourced innovation practices: E?ects on technological innovation outcomes
 • Tidskrift: Journal of Business Research
 • År/Volym/nr/sidor: 2018/91/ pp. 233-247
 • Författare: Batterink, M., Wubben, E., Klerkx, L. & Omta, S.
 • Artikeltitel: Orchestrating innovation networks: The case of innovation brokers in the agri-food sector
 • Tidskrift: Entrepreneurship and Regional Development
 • År/Volym/nr/sidor: 2010/22/1/ pp. 47-76
 • Författare: Frishammar, J., Richtner, A., Brattström, A. & Magnusson, M.
 • Artikeltitel: Opportunities and challenges in the new innovation landscape: Implications for innovation auditing and innovation management
 • Tidskrift: European Management Journal
 • År/Volym/nr/sidor: 2019/37/ pp. 151-164
 • Författare: Klerkx, L. & Aarts, N.
 • Artikeltitel: The interaction of multiple champions in orchestrating innovation networks: Conflicts and complementarities
 • Tidskrift: Technovation
 • År/Volym/nr/sidor: 2013/33/ pp. 193-210
 • Författare: Lopes, A.V. & Farias, J.S.
 • Artikeltitel: How can governance support collaborative innovation in the public sector? A systematic review
 • Tidskrift: International Review of Administrative Sciences
 • År/Volym/nr/sidor: 2020, kommande
 • Författare: Sørensen, E. & Torfing, J.
 • Artikeltitel: Enhancing collaborative innovation in the public sector
 • Tidskrift: Administration and Society
 • År/Volym/nr/sidor: 2011/43/8/ pp. 842-868

Sidan uppdaterades 2022-07-14