Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Kulturgeografi GR (A), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik, 7,5 hp

Human Geography Ba (A), Scientific and Research Methods, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KG030G
 • Ämne huvudområde: Kulturgeografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2013-11-14
 • Fastställd: 2013-12-10
 • Senast ändrad: 2021-01-26
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-16

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om och förståelse för det vetenskapliga arbetssättet. Fokus inom kursen är att formulera och identifiera forskningsproblem, samt kunna genomföra och redovisa empiriska undersökningar genom kvalitativa och kvantitativa metoder. Kursen ger studenten introduktion till vetenskapsteori.

Lärandemål

För att bli godkänd ska studenten visa förmåga att:

• hantera grunderna för vetenskapligt arbetssätt
• söka och värdera litteratur och andra källor
• definiera och förklara grundläggande begrepp kopplade till vetenskapsteori
• resonera kring olika metoders styrkor och svagheter
• samla, redovisa och analysera empiriskt material genom kvantitativa och kvalitativa metoder

Innehåll

I kursen ingår undersökningsmetoder där turism är tillämpningsområde för kursens övningar. Kursen avser att ge ökade kunskaper om: kvalitativa och kvantitativa metoders grunder, lämplighet och användbarhet (likheter och skillnader), analysera och presentera muntligt och skriftligt, vetenskapsteori och etik samt söka och värdera källor. Kursen lägger stor vikt vid det vetenskapliga arbetssättet och förmåga att förstå och identifiera metoder i ett vetenskapligt sammanhang.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. Grupparbete, redovisningar och diskussioner utifrån olika teman är återkommande inslag. Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Examination

0009: Biblioteksövning med referenshantering, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0017: Individuellt PM, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
""

0021: Gruppuppgift med muntlig redovisning, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0030: Individuell tentamen, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom individuell tentamen, övningar, individuellt skriftligt PM samt gruppuppgift med muntlig redovisning.

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.


Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ges som en del av Turism och destinationsutveckling, 180 hp (Credits).
Undervisning kan förekomma på engelska.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bryman, Alan
 • Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
 • Förlag: Liber AB
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Valda delar.
 • Författare/red: Thurén, Torsten
 • Titel: Vetenskapsteori för nybörjare
 • Förlag: Liber AB
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
 • Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Djurfeldt, Göran., Larsson, Rolf & Stjärnhagen, Ola
 • Titel: Statistisk verktygslåda - samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitiva metoder
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Fangen, Katrine & Sellerberg, Ann-Mari (red.)
 • Titel: Många möjliga metoder
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Ytterligare litteratur/material kan tillkomma.