Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Svenska språket BE, Svenska för utländska studerande I, 7,5 fup

Swedish Language, Swedish for foreign students I, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SV001X
 • Ämne huvudområde: Svenska språket
 • Nivå: Behörighetsgivande utbildning
 • Namn (inriktning): Svenska för utländska studerande I
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: BXX - Behörighetsgivande förutbildning, kan ej ingå i examen.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-11
 • Fastställd: 2008-10-08
 • Senast ändrad: 2021-02-03
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursen ska ge den studerande basfärdigheter i det svenska språket. Kursens tyngdpunkt ligger på muntlig färdighet. Den studerande ska förvärva grundläggande kunskaper om svenskans struktur och kunna använda svenska i vardagliga situationer.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- tillämpa regler för svensk ordföljd i påståendesatser och i olika typer av frågor,
- redogöra för och tillämpa svenskans mest frekventa grammatiska strukturer,
- använda vanliga vardagliga svenska ord och fraser,
- göra sig förstådd på svenska, såväl skriftligt som muntligt, i vardagliga situationer,
- förstå enklare skrivna och talade texter om vardagliga ämnen.

Innehåll

Kursen innehåller undervisning och praktiska övningar i muntlig och skriftlig kommunikation. Kursen ger grundläggande kunskaper i svenskans struktur och ordförråd. Den studerande ges också träning i hörförståelse och textläsning.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, och gruppövningar. Med webb-baserat material tränar studenterna uttal och praktisk språkfärdighet. Närvaro är obligatorisk.

Examination

M110: Examination, 7,5 fup
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination sker fortlöpande muntligt och skriftligt under kursens gång. Kursen avslutas med en skriftlig salstentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Studerande som underkänts minst två gånger på kurs eller del av kurs, har rätt att begära att annan examinator utses, om det inte finns särskilda skäl mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Rehnqvist, Gunilla
 • Titel: Svenska för utländska studenter
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2010
Övrigt undervisningsmaterial väljs i samråd mellan lärare och studenter utifrån studentens nivå och behov. Ett urval aktuella artiklar tillkommer.

Additional teaching material is selected by teacher and students in consultation. Selection is based on students’ needs and levels of proficiency.