Kursplaner med litteraturlista

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Statsvetenskap GR (A), Laglöst internationellt landskap: stater på kollisionskurs med det internationella systemet, 7,5 hp

Political Science BA (A), Lawless International Landscape: States on Collision Course with the International System, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SK071G
 • Ämne huvudområde: Statsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Laglöst internationellt landskap: stater på kollisionskurs med det internationella systemet
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2020-11-30
 • Senast ändrad: 2021-02-11
 • Giltig fr.o.m: 2021-05-16

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till det internationella systemet och de utmaningar det ställs inför. Särskilt studeras överträdelser och brott mot de institutioner som grundlägger detta system.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
• På en grundläggande nivå redogöra för det internationella systemets
grundläggande dokument, konventioner, och institutioner.
• Förstå hur exemplen folkmord, brottsprocesser, internationell
kriminalitet och missbruk av internationell lag utmanar det internationella
systemet.
• Applicera relevanta konventioner på de empiriska exemplen ovan.

Innehåll

Det internationella systemet med lagar, konventioner och andra överenskommelser är idag hotat. Dels för att det formellt utmanas av andra konkurrerande system, dels för att viljan att stå upp för dem i handling är svag. Dagens internationella politiska system står inför utmaningar av stater med bristande respekt för just detta system. Detta gör att annan praktik än det internationella systemets norm tenderar att vara de praktiskt rådande. I förlängningen riskerar relationen mellan stater att utgöra ett laglöst tillstånd. Denna kurs behandlar fundamentala dokument för internationell politik. Därtill behandlas nutida praktik som strider mot dessa system. Det handlar om folkmord och lawfare (i form av hybridkrigföring och negligerande av internationell lag).

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och diskussionsövningar. Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform.

Examination

1000: Webbtentamen, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2000: Hemtentamen, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier: se ämnesspecifika betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Statsvetenskap GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i Statsvetenskap.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Bachmann, Sascha Dominik et al.
 • Artikeltitel: Competition short of war - how Russia's hybrid and grey-zone warfare are a blueprint for China's global power ambitions
 • År/Volym/nr/sidor: Australian Journal of Defence and Strategic Studies
 • Tidskrift: 2019/1/1
 • Författare/red: Bosco, David
 • Titel: Rough Justice: The International Criminal Court in a World of Power Politics
 • Förlag: Oxford University Press
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Bring, Ove, Klamberg, Mark, Mahmoudi, Said, Wrange, Pål
 • Titel: Sverige och folkrätten
 • Förlag: Norstedts Juridik AB
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare: Dunlap, Charles J.
 • Artikeltitel: Lawfare Today: A Perspective
 • År/Volym/nr/sidor: Yale Journal of International Affairs
 • Tidskrift: 2008/146-154
 • Författare/red: Forlati, Serena
 • Titel: The International Court of Justice: An Arbitral Tribunal or a Judicial Body?
 • Förlag: Springer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare: Gunneriusson, Håkan
 • Artikeltitel: Hybrid Warfare and Deniability as Understood by the Military
 • År/Volym/nr/sidor: Polish Political Science Yearbook
 • Tidskrift: 2019/48/2
 • Författare/red: Hagen, John L.
 • Titel: Darfur and the Crime of Genocide
 • Förlag: Cambridge University Press
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Sarnecki, Jerzy , Carlsson, Christoffer
 • Titel: Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Kap. 16 - 17
 • Författare/red: Tishy, Helmut
 • Titel: The role of the Participating States in Reforming the Legal Framework of the OSCE: Developments, Status Quo and Future Ambitions" i The Legal Framework of the OSCE
 • Förlag: Cambridge University Press
 • Upplaga: Senaste upplagan
Artiklar eller annat skriftligt material som tillhandahålls kan tillkomma