Informatik GR (A), Introduktion till informatik och akademiska studier, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Informatik GR (A), Introduktion till informatik och akademiska studier, 7,5 hp

Informatics BA (A), Introduction to Informatics and Academic Studies, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IK099G
 • Ämne huvudområde: Informatik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Introduktion till informatik och akademiska studier
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och systemvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2019-11-01
 • Fastställd: 2020-03-19
 • Senast ändrad: 2021-03-11
 • Giltig fr.o.m: 2021-02-01

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten ett akademiskt förhållningssätt till de fortsatta studierna. Kursen ger en introduktion till informatikämnet, informatikforskning, vetenskapligt skrivande, teknik för referenshantering, informationssökning, källkritik, presentationsteknik samt värdering av information.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- tillämpa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och angreppssätt,
- definiera ämnet informatik och beskriva aktuella tillämpningar,
- söka, kritiskt granska, värdera och presentera information,
- tillämpa teknik för referenshantering,
- genomföra och avrapportera en mindre vetenskaplig studie
- genomföra en opposition på ett vetenskapligt arbete

Innehåll

- sökning, värdering och presentation av information
- källkritik
- grundläggande vetenskapsteori, metoder och tekniker
- introduktion till informatikämnet
- introduktion till forskning inom informatikämnet
- vetenskapligt skrivande
- opposition
- presentationsteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

2001: Skriftlig inlämningsuppgift 1, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2002: Skriftlig inlämningsuppgift 2 med muntlig redovisning, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2004: Rapport, skriftlig och muntlig redovisning, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2101: Skriftlig inlämningsuppgift 3, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Kursen kan inte ingå i samma examen som Informatik och systemvetenskap IK021G.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Backman, Jarl
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Bryman, Alan
 • Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber

Sidan uppdaterades 2022-07-14