Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Svenska språket GR (C), 30 hp

Swedish Language BA (C), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SV062G
 • Ämne huvudområde: Svenska språket
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2021-02-02
 • Fastställd: 2022-06-22
 • Senast ändrad: 2022-06-22
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-10

Syfte

Kursen syftar till en fördjupning och breddning inom ett eller flera områden av det språkvetenskapliga fältet. Kursen syftar också till en fördjupning inom språkvetenskaplig teori och metod. I kursen genomför studenten ett självständigt arbete (examensarbete) som redovisas i form av en vetenskaplig uppsats och som ventileras vid ett seminarium.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:

Moment 1: Sociolingvistik
Kunskap och förståelse:
- redogöra för kvantitativa och kvalitativa sociolingvistiska forskningsmetoder,
- jämföra och redogöra för olika teorier inom det språksociologiska området,
- beskriva och förklara språklig variation och förändring och dess samband med samhälleliga och sociala strukturer.

Färdighet och förmåga:
- formulera forskningsfrågor med utgångspunkt i aktuell sociolingvistisk forskning,
- välja och motivera metod med relevans för forskningsfrågan,
- tillämpa vald metod i en egen sociolingvistisk studie,
- redovisa resultat av egen sociolingvistisk studie.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- kritiskt värdera och diskutera metodval.

Moment 2. Skriftpraktiker i det digitaliserade samhället:
Kunskap och förståelse:
- definiera, diskutera och problematisera begrepp inom literacy-området och sociolingvistisk forskning.

Färdighet och förmåga:
- identifiera och formulera forskningsfrågor med utgångspunkt inom ett forskningsfält,
- välja och värdera litteratur med relevans för forskningsfrågan,
- planera, disponera samt sammanställa en litteraturöversikt,
- tillämpa kritiska frågor i ett utvecklande syfte.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- beskriva och kritiskt diskutera skribentens röst i vetenskapliga arbeten,
- kritiskt diskutera demokratiaspekter av digitalisering av skriftpraktiker.

Moment 3. Eget arbete:
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
- visa fördjupad kunskap inom det valda problemområdet
- identifiera och självständigt formulera ett språkvetenskapligt problem med hjälp av vetenskapliga begrepp

Färdighet och förmåga:
- planera genomförandet av materialinsamling, analys och resultatredovisning
- söka, samla och värdera ett material
- lösa problem med vetenskaplig metod och vetenskapliga begrepp
- redogöra för och diskutera de egna resultaten i relation till tidigare kunskap
- föra och leda en vetenskapligt förankrad diskussion
- identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom aktuellt problemområde
- tillämpa vedertagna normer för textriktighet och språkriktighet för svensk sakprosa
- tillämpa angivna normer för den vetenskapliga texttypen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa etisk medvetenhet vid planering och genomförande av den egna studien
- visa insikt om den egna studiens relevans för samhället
- kritiskt granska eget och andras arbeten

Innehåll

Kursen består av tre moment.

Moment 1. Sociolingvistik, 7,5 hp (Sociolinguistics, 7,5 credits)
I momentet studeras och problematiseras sociolingvistiska teorier och aktuell sociolingvistisk forskning. Några av de områden som behandlas och problematiseras i momentet är bland annat social och regional variation, språkförändring, flerspråkighet, maktaspekter på språkanvändning, språk och kön samt ungdomsspråk. Förståelsen av sociolingvistikens teoretiska perspektiv och metodologi fördjupas genom en mindre, empirisk undersökning där metodval diskuteras, problematiseras och utvärderas. I momentet ges också studenten möjlighet att utveckla sin akademiska litteracitet genom att begreppen forskningsfrågor, kritiska frågor och skribentens röst problematiseras och tillämpas.

Moment 2. Skriftpraktiker i det digitaliserade samhället, 7,5 hp (Writing Practices in the Digitized Society , 7,5 Credits)
I momentet studeras och problematiseras skriftpraktiker i det digitaliserade samhället. Skriftpraktiker inom tre domäner står i fokus: vardagslivet, utbildning och yrkeslivet. Några av de begrepp som behandlas i momentet är flerspråkig litteracitet, kritisk litteracitet, digital litteracitet och multimodalitet. Sociolingvistiska aspekter läggs även på användning av skrift. I momentet ges också studenten möjlighet att utveckla sin akademiska litteracitet genom att bland annat begreppen forskningsfrågor, kritiska frågor och skribentens röst problematiseras och tillämpas.

Moment 3. Självständigt arbete, 15 hp (Independent Work, 15 Credits)
I momentet genomför studenten ett självständigt arbete (examensarbete) som redovisas i form av en uppsats på kandidatnivå inom huvudområdet Svenska språket. Uppsatsen läggs fram vid ett examinerande seminarium där studenten ges möjlighet att utveckla sin förmåga till kritisk granskning och sin förmåga att leda en vetenskapligt förankrad diskussion.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs i normalfallet:
Svenska språket GR (A), 30 hp samt 22,5 hp, inklusive uppsats, från Svenska språket GR (B), 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

M130: Sociolingvistik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M230: Skriftpraktiker i det digitaliserade samhället, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M330: Eget arbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Moment 1. Sociolingvistik, 7,5 hp
Momentet examineras genom två förberedande metodseminarier inför en mindre sociolingvistisk undersökning som redovisas skriftligt och kritiskt granskas av medstudenterna i seminarieform.

Moment 2. Skriftpraktiker i det digitaliserade samhället, 7,5 hp
Momentet examineras genom a. skriftliga begreppsdefinitioner av centrala teoretiska begrepp, b. två förberedande seminarier inför litteraturöversikten, och c. genom en skriftlig litteraturöversikt som kritiskt granskas av medstudenterna i seminarieform.

Moment 3. Självständigt arbete, 15 hp
Momentet examineras genom att studenten redovisar en forskningsplan muntligt och skriftligt, framlägger en uppsats samt muntligt försvarar sin uppsats vid ett seminarium och kritiskt granskar en medstudents uppsats.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har enligt 6 kap. 22 § HF rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt)

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som SV013G, Svenska språket GR (C), 30 hp

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Bijvoet, Ellen
 • Titel: Förortssvenska i grindvakters öron. Perceptioner av migrationsrelaterad språklig variation bortom inlärarspråk och förortsslang. I Språk och stil 28
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Uppsala
 • Kommentar: S. 142–175
 • Författare/red: Bockgård, Gustav & Nilsson, Jenny
 • Titel: Dialektologi möter interaktionsforskning. En introduktion till interaktionell dialektologi. I: Gustav Bockgård & Jenny Nilsson (red.) Interaktionell dialektologi. Institutet för språk och folkminnen
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Uppsala
 • Webbadress: https://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.4b198db5156fe34c12823de/1529494460679/Interaktionell%20dialektologi.pdf
 • Kommentar: S. 7–50
 • Författare/red: Boyd, Sally & Ericsson, Stina
 • Titel: Sociolingvistik i praktiken.
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Lund. Studentlitteratur
 • Författare/red: Edlund, Ann-Catrine & Erson, Eva & Milles, Karin
 • Titel: Språk och kön.
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Stockholm: Norstedts akademiska förlag
 • Författare/red: Ericsson, Stina
 • Titel: Nordic perspectives on language and gender Theoretical and methodological development during four decades. I: Magnusson, Jenny, Milles Karin & Nikolaidou Zoe (red) Könskonstruktioner och språkförändringar. Rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön (Text- och samtalsstudier från
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Södertörn
 • Webbadress: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:895135/FULLTEXT01.pdf
 • Kommentar: S. 7–28
 • Författare/red: Fraurud Kari & Bijovet Ellen
 • Titel: ”Rinkebysvenska” och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige. I: Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle (Hyltenstam. Kenneth & Lindberg, Inger, red.).
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: S. 389–417
 • Författare/red: Gunnarsdotter Grönberg Anna
 • Titel: Ungdomar och dialekt i Alingsås. Acta Universitatis Gothoburgensis.
 • Upplaga: 2004
 • Förlag: Göteborg
 • Kommentar: Doktorsavhandling
 • Författare/red: Håkansson, David & Karlsson, Anna-Malin
 • Titel: Varför språkvetenskap. Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter.
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: Kapitel 4 och 16 läses.
 • Författare/red: Johansson, Lars-Erik
 • Titel: Historisk språksociologi. Prolegomena till ramverk för analys av varietetsval. I: Daniel Andersson, Lars-Erik Edlund, Susanne Haugen & Asbjørg Westum (red.) Studier i svensk språkhistoria 13 Historia och språkhistoria. NORDSVENSKA 25 Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 76
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Umeå
 • Webbadress: https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:932550/FULLTEXT01.pdf
 • Kommentar: S. 119–133
 • Författare/red: Karlsson, Anna-Malin, Landqvist, Mats
 • Titel: Med språket som arbetsredskap i vård och omsorg. I: Med språket som arbetsredskap. Sju studier av kommunikation i vården. Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola. (red. Karlsson, Anna-Malin et al.).
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: Södertörn
 • Webbadress: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:545734/FULLTEXT01.pdf
 • Kommentar: S. 5–12.
 • Författare/red: Landqvist, Mats
 • Titel: Språkpolitiska inslag i kampen mot diskriminering. . I Språk och stil 28
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Uppsala
 • Webbadress: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1285195/FULLTEXT01.pdf
 • Kommentar: S. 176–202
 • Författare/red: Otterup, Tore
 • Titel: ”It’s simply a gift” Multilingualism as an individual and societal resource. I: Roger Källström & Lindberg, Inger (red.) Young Urban Swedish. Variation and change in multilingual settings.
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Göteborg
 • Webbadress: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26570/1/gupea_2077_26570_1.pdf
 • Kommentar: S. 173–193
Moment 2
 • Författare: Brandt, Deborah
 • Artikeltitel: The problem of writing in mass education
 • Tidskrift: Utbildning och demokrati
 • År/Volym/nr/sidor: 2019, 28(2): S. 37-53
 • Kommentar: Digital resurs
 • Författare/red: Dahlström, Helene
 • Titel: Digitaliseringens betydelse: elevers textskapande
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Skolverket
 • Webbadress: https://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:1289317/FULLTEXT01.pdf
 • Författare/red: Domeij Rickard & Karlsson Ola
 • Titel: Delaktig i det digitala samhället – ett flerspråkigt perspektiv. I: Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (red.), Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Lund : Studentlitteratur
 • Kommentar: S. 519–546. (22 sidor)
 • Författare/red: Greggas Bäckström, Anna
 • Titel: ”Ja bare skrivar som låter”. En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms. Kap. 1. Inledning. Kap. 3. Ungdomarnas skrivande på dialekt. Kap. 5. Några sammanfattande perspektiv.)
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Umeå: Umeå universitet
 • Kommentar: Digital resurs. (90 sidor)
 • Författare/red: Hornberger, Nancy & Skilton-Sylvester, Ellen
 • Titel: Revisiting the Continua of Biliteracy: International and Critical Perspectives. Language and Education, 14(2).
 • Upplaga: 2000
 • Kommentar: Digital resurs. (20 sidor)
 • Författare/red: Hultin, Eva & Westman, Maria
 • Titel: Textproduktion i det digitaliserade klassrummet. I: Berit Lundgren & Ulla Damber (red.), Critical literacy i svensk klassrumskontext.
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Umeå: Umeå universitet.
 • Kommentar: Digital resurs. (26 sidor)
 • Författare/red: Karlsson, Anna-Malin and Nikolaidu, Zoe
 • Titel: Vardagskunskapen, arbetet och lagen. Om skriftpraktiker och yrkesidentiteter i äldreomsorgen. I: Ann-Catrine Edlund (red.), Att läsa och att skriva. Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000.
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: Umeå: Umeå universitet.
 • Kommentar: S. 235–251. Digital resurs. (20 sidor)
 • Författare/red: Lillis, Theresa M.
 • Titel: The sociolinguistics of writing.
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Edinburgh: Edinburgh University Press
 • Kommentar: (180 sidor)
 • Författare/red: Malmbjer, Anna
 • Titel: Ett dialogiskt perspektiv på undervisning och skrivande. I: Anna Malmbjer (red.), Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap.
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Huddinge: Södertörns högskola
 • Kommentar: S. 73–91. Digital resurs. (20 sidor)
 • Författare/red: Nord, Andreas
 • Titel: Klarspråk i nätinteraktion. Trevlighet, trafikordningsplaner och undringar om döda rådjur i ett komunalt e-serviceforum. I: Rapport fra nordisk klarsprogskonference København 4–5 maj 2017
 • Upplaga: 2018
 • Kommentar: S. 33–48. Digital resurs. (15 sidor)
 • Författare/red: Nord, Andreas
 • Titel: Klarspråksarbete och yrkeslivsskrivande. En forskningsöversikt. (Rapporter från Språkrådet 7.)
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Stockholm: Språkrådet
 • Kommentar: Digital resurs. (42 sidor)
 • Författare/red: Sköldvall, Kajsa et al.
 • Titel: ”Får man säga att det känns hopplöst?” Polisstudenter möter det akademiska skrivandet. I: Anna Malmbjer (red.), Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap.
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Huddinge: Södertörns högskola
 • Kommentar: S. 215–236. Digital resurs. (20 sidor)
 • Författare/red: Sörlin, Marie & Söderlund, Hedda
 • Titel: Myndighet och privatpersoner i dialog på Facebook. En analys av positioneringar och receptionsroller på Försäkringskassans Facebooksida Förälder. I: Svenskans beskrivning 33
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Helsingfors: Helsingfors universitet
 • Kommentar: S. 459–469. Digital resurs. (10 sidor)
 • Författare/red: Wedin, Åsa
 • Titel: Skrift och flerspråkighet
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Skolverket
 • Webbadress: https://larportalen.skolverket.se
 • Kommentar: (11 sidor)
Moment 3
 • Kommentar: Övrig litteratur väljs i samråd med handledaren.
 • Författare/red: Håkansson, David & Anna-Malin Karlsson
 • Titel: Varför språkvetenskap: kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Lagerholm, Per
 • Titel: Språkvetenskapliga uppsatser
 • Upplaga: 2010
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter
 • Titel: Att skriva en bra uppsats
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Författare/red: Strömquist, Siv
 • Titel: Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Uppsala: Hallgren & Fallgren
 • Författare/red: Vetenskapsrådet
 • Titel: God forskningssed
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Stockholm: Vetenskapsrådet
 • Webbadress: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed
Ett antal aktuella forskningspublikationer väljes i samråd med läraren inför skrivandet av forskningsöversikten.

Sidan uppdaterades 2022-07-14