Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Religionsvetenskap GR (A), 30 hp

Religious studies BA (A), 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: RK011G
 • Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2010-09-08
 • Fastställd: 2010-10-20
 • Senast ändrad: 2021-03-03
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper om religionsvetenskapens teorier och metoder och världsreligionerna. Utifrån dessa kunskaper övas en viss färdighet i vetenskapligt baserad reflektion upp. Särskild vikt läggs vid att öva upp studentens medvetenhet om hur religioner används i forntid och nutid samt i att öva upp förmåga att på ett kvalificerat sätt redogöra för de erhållna kunskaperna och de egna reflektionerna.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten ha tillägnat sig grundläggande färdighet
i att
- med hjälp av olika vetenskapliga teorier och metoder reflektera över
religionsvetenskapligt relevant material.
- identifiera och reflektera över centrala begrepp och skeenden i världs-
religionerna
- i skrift strukturerat redogöra för och reflektera över innehållet
i religiösa källtexter och religionsvetenskaplig litteratur

Innehåll

Delkurs 1, Introduktion till religionsvetenskapen, 4,5 hp. (Introduction to the study of religions 4,5 credits)
Kursen innehåller en översikt av teoretiska perspektiv på religion.

Delkurs 2, Forntida religioner, 3 hp. (Ancient religions 3 credits)
Kursen innehåller en orientering om forntida religioner. Särskild vikt läggs vid hur forntida religioner kan analyseras utifrån olika historiska kontexter.

Abrahamitiska religioner
Delkurs 3 Judendom 4,5 hp. (Judaism 4,5 credits)
Kursen innehåller en genomgång av centrala motiv och skeenden inom judendomen. Särskild vikt läggs vid religionens förändringar och vid olika teoretiska perspektiv som kan förklara dessa.

Delkurs 4 Kristendom 4,5 hp. (Christianity 4,5 credits)
Kursen innehåller en genomgång av centrala motiv och skeenden inom kristendomen. Särskild vikt läggs vid religionens förändringar och vid olika teoretiska perspektiv som kan förklara dessa.

Delkurs 5 Islam, 4,5 hp. (Islam 4,5 credits)
Kursen innehåller en genomgång av centrala motiv och skeenden inom islam. Särskild vikt läggs vid religionens förändringar och vid olika teoretiska perspektiv som kan förklara dessa.

Syd- och Östasiens religioner
Delkurs 6, Hinduism 4,5 hp. ( Hinduism 4,5 credits)
Kursen innehåller en genomgång av centrala motiv och skeenden inom hinduismen. Särskild vikt läggs vid religionernas förändringar och vid olika teoretiska perspektiv som kan förklara dessa.

Delkurs 7, Buddhism, 4,5 hp (Buddhism 4,5 credits)
Kursen innehåller en genomgång av centrala motiv och skeenden inom buddhismen. Särskild vikt läggs vid religionernas förändringar och vid olika teoretiska perspektiv som kan förklara dessa.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar samt seminarier.

För den nätbaserade kursen gäller att kursinnehållet bearbetas vid webbseminarier. Tillgång till internetuppkoppling, dator och headset är därför nödvändig.

Examination

M130: Introduktion till religionsvetenskapen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M220: Forntida religioner, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M320: Judendom, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M420: Kristendom, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M520: Islam, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M620: Hinduism, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M730: Buddhism, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

För att främja progressionen samt öka de tillägnade kunskapernas och färdigheternas befästande används en processuell examinationsform, vilket innebär kontinuerliga skriftliga inlämningar samt duggor.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.
Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Linda Woodhead et. al.
 • Titel: Religions in the Modern World: Traditions and Transformations
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: Finns som e-bok vid Mittuniversitetet
Moment 1
 • Författare/red: Jonas Svensson och Stefan Arvidsson (red.)
 • Titel: Människor och makter 2.0
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:376410/FULLTEXT01.pdf
 • Författare: Keinänen, Marja-Liisa
 • Artikeltitel: Från elände till värdighet och vidare mot det upplösta subjektet
 • Tidskrift: 2000
 • År/Volym/nr/sidor: Svensk religionshistorisk årsskrift
 • Kommentar: Kommer att finnas tillgänglig i lärplattformen för kursen.
 • Författare/red: Keinänen, Marja-Liisa (red.)
 • Titel: Perspectives on women's everyday religion [Elektronisk resurs].
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Acta Universitatis Stockholmiensis
 • Webbadress: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-41673
 • Kommentar: Urval om ca 50 sidor på vardera i moment 1 och 5. Finns som pdf i DIVA, Stockholms universitet.
Moment 2
 • Författare/red: Ingvild S. Gilhus och Einar Thomassen
 • Titel: Antikens religioner: Mellanösterns och medelhavsområdets religioner
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 287 s.
Moment 3
 • Författare/red: Groth, Bente
 • Titel: Judendomen: kultur, historia, tradition
 • Upplaga: 2002
 • Förlag: Natur och kultur
 • Kommentar: 344 sidor.
 • Författare/red: Magnusson, Jörgen
 • Titel: Judasevangeliet: Text, budskap och historisk bakgrund
 • Upplaga: 2008
 • Förlag: Arcus förlag
 • Kommentar: Kommer att finnas tillgänglig i lärplattformen för kursen. I urval ca 100 sidor på moment 3 och 50 sidor på moment 4.
Moment 4
 • Författare/red: Rasmussen, Tarald & Thomassen, Einar
 • Titel: Kristendomen: en historisk introduktion
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Artos
 • Kommentar: 416 sidor.
Moment 5
 • Författare/red: Roald, Anne Sofie
 • Titel: Islam: historia, tro, nytolkning
 • Upplaga: 2005
 • Förlag: Natur och Kultur
 • Författare/red: Svensson, Jonas
 • Titel: Muslimsk feminism. Några exempel
 • Upplaga: 1996
 • Förlag: Teologiska institutionen, Lund
 • Webbadress: http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:271485/FULLTEXT01
 • Kommentar: Finns som pdf i DIVA, Linnéuniversitetet.
Moment 6
 • Författare/red: Doniger, Wendy
 • Titel: On Hinduism
 • Upplaga: från 2014
 • Kommentar: Tillgänglig som e-bok via Primo, läses i urval om ca 70 sid.
 • Författare/red: Knott, Kim
 • Titel: Hinduism - a very short introduction
 • Upplaga: 2:a utgåvan, från och med 2016
 • Förlag: Oxford University Press
 • Kommentar: 138 sid.
Moment 7
 • Författare/red: Keown, Damien
 • Titel: Buddhism: A very short introduction
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Oxford: Oxford University Press
 • Kommentar: 184 sidor
Ytterligare vetenskapliga artiklar och källor kan tillkomma på samtliga delkurser.

Sidan uppdaterades 2022-07-14