Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

Archives and Information Science BA (C), Independent Project, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK041G
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Självständigt arbete
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Humaniora 50%, Teknik 50%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Fastställd: 2021-03-09
 • Senast ändrad: 2021-03-09
 • Giltig fr.o.m: 2021-06-30

Syfte

Kursen syftar till att studenten självständigt ska kunna identifiera ett vetenskapligt problem inom det arkiv- och informationsvetenskapliga området, självständigt kunna designa och genomföra vetenskapliga studier och sedan skriftligen och muntligen kunna presentera resultatet.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- identifiera en arkiv- och informationsvetenskaplig problemställning,
- välja lämplig teoribildning och metod för problemställningen,
- genomföra en undersökning och redovisa i form av en uppsats enligt vetenskapliga kriterier.

Innehåll

- Teori och metod
- Problemformulering
- Uppsatsskrivande

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR (ABC), 60 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Resterande del utgörs av självstudier. Delar av undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och internetuppkoppling.

Examination

R102: Rapport med muntlig redovisning, 13,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

S101: Seminarium, presentation av uppsats-PM, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I det fall kursen ges som distanskurs; Dator med Internetaccess, samt tillgång till webbkamera och headset.

Vana att läsa litteratur på engelska.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod AK038G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Goldkuhl, Göran
 • Titel: Kunskapande
 • Förlag: Internationella Handelshögskolan i Jönköping!SEMIKOLON! Centrum för studier av Människa, Teknik och Organisation (CMTO), Linköpings universitet
 • Kommentar: tillhandhålls digitalt
 • Författare/red: Pickard, Alison Jane
 • Titel: Research methods in information
 • Förlag: Facet
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Backman Jarl
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 223 s.
Fler artiklar kan eventuellt tillkomma