Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Tillgängliggörande och användning, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Tillgängliggörande och användning, 7,5 hp

Archives and Information Science BA (C), Access and Use, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK042G
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Tillgängliggörande och användning
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 50%, Teknik 50%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Fastställd: 2021-03-09
 • Senast ändrad: 2021-03-09
 • Giltig fr.o.m: 2021-06-30

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten fördjupade kunskaper om teorier avseende användare, användning och sökbarhet. Kursen syftar vidare till att problematisera arkivpedagogik, design av e-tjänster och öppen data i relation till användare, användning och sökbarhet.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- redogöra för användning, användare och sökbarhet ur ett arkivvetenskapligt perspektiv.
- problematisera etiska och lika villkorsutmaningar kopplat till tillgängliggörande
- utvärdera arkivpedagogik, öppen data och e-förvaltning
- redogöra för användare, användning och sökbarhet ur ett continuum-perspektiv

Innehåll

- Användning, användare och sökbarhet
- E-tjänstedesign med fokus på användning, användare och sökbarhet
- Modeller för tillgängliggörande
- OAIS
- Lika villkor
- Etiska utmaningar
- Öppen data
- Arkivpedagogik

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR (AB), 60 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Resterande del utgörs av självstudier. Delar av undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och internetuppkoppling.

Examination

I102: Skriftlig inlämningsuppgift, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

L101: Laboration, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

S201: Seminarium, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I de fall kursen ges som distanskurs; Dator med Internetaccess, samt tillgång till webbkamera och headset.

Vana att läsa litteratur på engelska.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod AK039G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Borglund, E., & Engvall, T.
 • Artikeltitel: Open data?: Data, information, document or record?
 • Tidskrift: 2014/24/2/163-180
 • År/Volym/nr/sidor: Records Management Journal,
 • Författare/red: Gilliland, A. J., McKemmish, S., & Lau, A. J
 • Titel: Research in the Archival Multiverse
 • Förlag: Monash University Publishing.
 • Webbadress: http://www.oapen.org/search?identifier=628143
 • Kommentar: Tillgänglig gratis online på angiven webbadress
 • Författare: Hansen, L.-E., & Sundqvist, A
 • Artikeltitel: To Make Archives Available Online: Transcending Boundaries or Building Walls?
 • Tidskrift: 2012/10/3-4/207-230
 • År/Volym/nr/sidor: Journal of Archival Organization
 • Författare: Sundqvist, A
 • Artikeltitel: Conceptualisations of the use of records
 • Tidskrift: 2015/6//15
 • År/Volym/nr/sidor: Tidsskriftet Arkiv
 • Webbadress: https://journals.hioa.no/index.php/arkiv/
 • Författare: Åström Iko, Karin
 • Artikeltitel: I allmänhetens tjänst: Arkivverket, tillgängliggörandet och brukarna
 • Tidskrift: 2003/1//18–37
 • År/Volym/nr/sidor: Arkiv, samhälle och forskning
 • Webbadress: http://content.foreningshuset.se/KundMappar/7522/asf_2003_1_s1_43.pdf
Fler artiklar kan eventuellt tillkomma

Sidan uppdaterades 2022-07-14