Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning och teori, 7,5 hp

Archives and Information Science BA (C), Archival Science and Archival Theory, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK043G
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning och teori
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 50%, Teknik 50%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Fastställd: 2021-03-10
 • Senast ändrad: 2021-03-10
 • Giltig fr.o.m: 2021-06-30

Syfte

Kursen behandlar den moderna teoriutvecklingen inom det arkiv- och informationsvetenskapliga ämnesområdet och dess praktiska tillämpningar. Kursen syftar till att ge studenterna ett vetenskapligt förhållningssätt till ämnet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- muntligt och skriftligt redogöra för aktuell nationell och internationell arkiv- och informationsvetenskaplig teoribildning och forskning,
- diskutera dess tillämpning och praktiska konsekvenser.

Innehåll

- Modern arkivteori
- Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning
- Tillämpning av teori och forskningsresultat

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR (AB), 60 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Resterande del utgörs av självstudier.

Delar av undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och internetuppkoppling.

Examination

R102: Skriftlig rapport, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

S101: Seminarium, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I de fall kursen ges som distanskurs; Dator med Internetaccess, samt tillgång till webbkamera och headset.

Vana att läsa litteratur på engelska.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod AK040G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Alison Jane Pickard
 • Titel: Research Methods in Information
 • Förlag: Facet Publishing
 • Författare/red: Anne J. (EDT) Gilliland Sue (EDT) Mckemmish Andrew J. (EDT) Lau
 • Titel: Research in the Archival Multiverse
 • Förlag: Monash University Publishing
Ett urval på upp till 10 artiklar tillkommer.