Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Strategisk kommunikation i sociala medier, 7,5 hp

Media and Communication Science BA (A), Public Relations in Social Media, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MK108G
 • Ämne huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Strategisk kommunikation i sociala medier
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2020-03-12
 • Fastställd: 2020-04-04
 • Senast ändrad: 2021-10-11
 • Giltig fr.o.m: 2021-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om digitala strategier och budskap i sociala medier och om hur det ökande användandet av sociala medier påverkar strategisk kommunikation och marknadskommunikation. Kursen fokuserar på digitala strategier, budskapsoptimering, engagemang och mätning av genomslag i sociala medier.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- beskriva och diskutera hur strategisk kommunikation och marknadskommunikation påverkas av sociala mediers framväxt
- beskriva och diskutera hur man inom strategisk kommunikation och marknadskommunikation övergripande arbetar med digitala strategier i sociala medier
- utifrån olika praktiska case beskriva och diskutera kommunikativa taktiker för och praktiskt genomförande av hur text och bild i budskap används med fokus på att uppnå optimering i sociala medier
- beskriva och diskutera hur innehåll i sociala medier utformas och uppfattas
- beskriva och diskutera olika metoder för att mäta digitala budskaps genomslag i sociala medier

Innehåll

Kursen belyser betydelsen av de sociala mediernas framväxt inom strategisk kommunikation, såväl för branschen som inom forskningen. Kursen behandlar digitala strategier och budskap i sociala medier med fokus på samband mellan strategier för budskapsoptimering, budskaps-utformning och beteendeförändringar hos olika målgrupper. I kursen behandlas även sociala mediers påverkan på individ och samhälle ur ett demokratiskt perspektiv och hur de förändrat den marknadsdrivna kommunikationen.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

M101: Social media logg (enskilt arbete), Skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M201: Diskussionsuppgift (enskilt arbete), Muntlig examination, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M301: Gruppdiskussion/slutrapport, Muntlig examination, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M401: Kunskapstest (Enskilt arbete), Test/Quiz, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att erbjudas 3 examinationstillfällen inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Begränsning av undervisningen: Handledning från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Coombs, W. T., Falkheimer, J., Heide, M., och Young, P.
 • Titel: Strategic Communication, Social Media and Democracy - The challenge of the digital naturals
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 188 sidor. Boken finns som E-bok
 • Författare: Dr. Madhu Bala
 • Artikeltitel: A Critical Review of Digital Marketing
 • År/Volym/nr/sidor: International Journal of Management, IT & Engineering
 • Tidskrift: 2018/Volume 8/issue 10/19 sidor
 • Författare: Giakoumaki, Christina and Krepapa, Areti
 • Artikeltitel: Brand engagement in self-concept and consumer engagement in social media: The role of the source
 • År/Volym/nr/sidor: Psychology & Marketing
 • Tidskrift: 2020, 37(3), 457-465
 • : https://doi.org/10.1002/mar.21312
 • Kommentar: 8 sidor
 • Författare/red: Haider, Jutta & Sundin, Olof
 • Titel: Algoritmer. Så påverkar de din vardag
 • Förlag: Statens medieråd
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: https://internetstiftelsen.se/docs/Algoritmer.pdf
 • Kommentar: 49 sidor
 • Författare/red: Internetstiftelsen i Sverige
 • Titel: Svenskarna och Internet
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/
 • Kommentar: 167 sidor
 • Författare: John, Leslie K., Mochon, Daniel, Emrich, Oliver, Schwartz, Janet
 • Artikeltitel: What's the value of a like
 • År/Volym/nr/sidor: Harvard Business Review
 • Tidskrift: 2017, mars-april, s. 108-115
 • Kommentar: 8 sidor
 • Författare: Plowman, Kenneth D. & Wilson, Christopher
 • Artikeltitel: Strategy and Tactics in Strategic Communication: Examining their Intersection with Social Media Use
 • År/Volym/nr/sidor: International Journal of Strategic Communication
 • Tidskrift: 2018, Vol.12(2), pp.125-144
 • : 10.1080/1553118X.2018.1428979
 • Författare/red: Quesenberry, Keith, A
 • Titel: Social Media Strategy: Marketing, Advertising, and Public Relations in the Consumer Revolution
 • Förlag: Rowan & Littlefield
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 245 sidor. ISBN-13: 978-1442251533, ISBN-10: 1442251530
 • Författare: Sanders, W. Scott, Wang, Yi Jasmine & Zheng, Qi
 • Artikeltitel: Brand’s Social Media Presence as Networks: The Role of Interactivity and Network Centrality on Engagement
 • År/Volym/nr/sidor: Communication Research Reports
 • Tidskrift: 2019, 36(2), 179-189
 • : https://doi.org/10.1080/08824096.2019.1590192
 • Kommentar: 10 sidor
 • Författare: Smith, Brian G., Krishna, Arunima & Al-Sinan, Reham
 • Artikeltitel: Beyond Slacktivism: Examining the Entanglement between Social Media Engagement, Empowerment, and Participation in Activism
 • År/Volym/nr/sidor: International Journal of Strategic Communication
 • Tidskrift: 2019, 13(3), 182–196
 • Kommentar: 14 sidor