Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Arkivsystem och arkiv, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Arkivsystem och arkiv, 7,5 hp

Archival and Information Science BA (B), Archival Systems and Archives, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK051G
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Arkivsystem och arkiv
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 40%, Teknik 60%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Fastställd: 2021-03-10
 • Senast ändrad: 2021-03-10
 • Giltig fr.o.m: 2021-06-01

Syfte

Kursen syftar till att ge avancerade kunskaper för att självständigt kunna analysera, utveckla och förvalta tillförlitliga och beständiga arkivsystem för olika verksamheters och organisationers behov. Kursen ger en grund för bevarandestrategier. Kursen syftar också på att ge en inblick i bevarande av annan offentlig information, som exempelvis öppna data.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för olika bevarandestrategier
- Redogöra skriftligen för de arkivmässiga krav som ställs på databärare, format, system, utrustning och lokaler
- Upprätta en kris- och katastrofplan för arkiv
- Grundläggande systemvetenskap
- Förvalta arkivsystem

Innehåll

Kursen omfattar
- Bevarandestrategier
- OAIS
- Olika databärares tekniska egenskaper
- Olika format och system
- Internationella och svenska standarder för databärare och format
- Krav på förvaringsmedel, lokaler och säkerhet
- Kris- och katastrofplaner

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR, 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Den lärarledda undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, studiebesök, metod- och gruppövningar och laborationer. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier. Undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och internetuppkoppling.

Examination

I104: Skriftlig inlämningsuppgift, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

L300: Laboration med skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I de fall kursen ges som distanskurs; Dator med Internetaccess, samt tillgång till webbkamera och headset.

Vana att läsa litteratur på engelska.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod AK031G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: E-förvaltningsstödjande tjänster 2010
 • Upplaga: Verva
 • Förlag: Kammarkolligiet
 • Webbadress: http://www.avropa.nu/sv-SE/Hitta-ramavtal/Ramavtalsomraden/IT-och-telekom/E-forvaltningsstodjande-tjanster-2010/
 • Titel: Electronic Records: A Workbook for Archivists (ICA Study 16)
 • Förlag: International Council on Archives, Committee on current records in an Electronic Enviroment
 • Webbadress: https://www.ica.org/sites/default/files/ICA_Study-16-Electronic-records_EN.pdf
 • Artikeltitel: Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Ledningssystem för informationssäkerhet – Översikt och terminologi (ISO/IEC 27000:2018)
 • Tidskrift: Svensk standard
 • År/Volym/nr/sidor: SS-EN ISO/IEC 27000:2020
 • Kommentar: Finns tillgängligt i E-nav databas via MIUN bibliotek
 • Författare/red: Artefactual Systems Inc.
 • Titel: Archivematica
 • Webbadress: http://www.archivematica.org/wiki/index.php?title=Main_Page
 • Kommentar: Läsanvisningar anges i lärplattformen
 • Författare: Asproth, Viveca
 • Artikeltitel: Integrated Information Systems – A Challenge for Long-Term Digital Preservatio
 • Tidskrift: Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management
 • År/Volym/nr/sidor: 2007, Vol. 2,
 • Kommentar: Tillhandahålls under kursen via lärplattformen
 • Författare/red: Consultative Committee for Space Data Systems
 • Titel: Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS).
 • Upplaga: jun 2012
 • Webbadress: https://public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf
 • Författare/red: ICA Study n°11
 • Titel: Guidelines on Disaster Prevention and Control in Archives
 • Upplaga: Committee on Disaster Prevention 1 September 2011
 • Förlag: ICA
 • Webbadress: https://www.ica.org/sites/default/files/ICA_Study-11-Disaster-prevention-and-control-in-archives_EN.pdf
 • Författare/red: Katrin Askergren et al
 • Titel: E-arkivera rätt : sju perspektiv på hantering av digital information med hjälp av OAIS
 • Upplaga: senaste
 • Förlag: Näringslivets arkivråd
 • Författare: Proscovia Svärd
 • Artikeltitel: Enterprise Content Management and the Records Continuum Model as strategies for long-term preservation of digital information
 • Tidskrift: Records Management Journal
 • År/Volym/nr/sidor: 2013, Vol. 23 No. 3, pp. 159-176
 • Kommentar: Tillhandahålls under kursen via lärplattformen
 • Författare/red: Sahlén, T.
 • Titel: Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Näringslivets arkivråd, Stockholm
 • Författare: Zalaeva, G.Z., Kalenovb, N.E., and Tsvetkovab, V.A.
 • Artikeltitel: Some Issues of Long-Term Storage of Electronic Documents.
 • Tidskrift: Scientific and Technical Information Processing.
 • År/Volym/nr/sidor: 2016, Vol. 43, No. 4, pp. 268–274
 • Kommentar: Tillhandahålls under kursen via lärplattformen
Kan tillkomma artiklar, handledarkompendier om ca 150 sidor.

Sidan uppdaterades 2021-12-07