Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Informationssäkerhet och klassificering, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Informationssäkerhet och klassificering, 7,5 hp

Archival and Information Science BA (B), Information Security and Classification, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK052G
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Informationssäkerhet och klassificering
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 40%, Teknik 60%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Fastställd: 2021-03-10
 • Senast ändrad: 2021-03-10
 • Giltig fr.o.m: 2021-06-01

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper i metoder och tekniker för att strategiskt och operativt arbeta med informationssäkerhet i en offentlig verksamhet. Kursen ska ge grundläggande förståelse för klassificering och dess tillämpning i förvaltning av verksamhetsinformation.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- redogöra för informationssäkerhet i offentliga organisationer,
- genomföra en informationssäkerhetsklassificering,
- arbeta med informationssäkerhet inom informationsförvaltning
- genomföra informationsanalys och informationsmodellering,
- redogöra för principerna för klassificering av information,
- genomföra enklare klassificering,
- arbeta med olika modelleringstekniker

Innehåll

Kursen omfattar
- Informationssäkerhet
- Informationssäkerhetsklassificering
- Klassificering av information
- Informationsanalys
- Modellering av information

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR, 22,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Den lärarledda undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, metod- och gruppövningar och laborationer. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier. Om undervisningen bedrivs på distans sker den via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och internetuppkoppling.

Examination

L104: Laboration klassificering, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L204: Laboration modellering, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

R104: Skriftlig rapport, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Betygskriterier finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I de fall kursen ges som distanskurs; Dator med Internetaccess, samt tillgång webbkamera och headset.

Vana att läsa litteratur på engelska.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod AK029G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Elektronisk resurs www.informationssäkerhet.se
 • Webbadress: www.informationssakerhet.se
 • Titel: ICA-ISDF, International Standard for Describing Functions
 • Titel: ISAAR(CPF): International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons, and Families,
 • Upplaga: Second edition
 • Webbadress: www.ica.org/biblio/ISAAR2EN.pdf
 • Titel: ISAD(G): General International Standard Archival Description
 • Upplaga: Second edition
 • Webbadress: www.ica.org/biblio/isad_g_2e.pdf
 • Titel: RA-FS 2019:2 RA-FS 2019:2, nya föreskrifter om arkiv hos statliga myndigheter- omtryck av RA-FS 1991:1
 • Författare/red: Baca M.
 • Titel: An Introduction to Metadata
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Getty Publications
 • Författare/red: Rowley, Jennifer E. & Hartley, Richard J.
 • Titel: Organizing knowledge : an introduction to managing access to information Hartley, Richard J. Aldershot : Ashgate 2008
 • Författare/red: Sahlén, Tom
 • Titel: Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor. Stockholm: Näringslivets arkivråd. 2016.
 • Upplaga: Senaste upplagan (valda delar)
 • Förlag: Näringslivets arkivråd
 • Kommentar:
Kan tillkomma artiklar och handledningstext om ca 150 sidor.

Sidan uppdaterades 2021-12-07