Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Interoperabilitet hos verksamhetsinformation över tid, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Interoperabilitet hos verksamhetsinformation över tid, 7,5 hp

Archival and Information Science BA (B), Records Interoperability over Time, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK053G
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Interoperabilitet hos verksamhetsinformation över tid
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 40%, Teknik 60%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Fastställd: 2021-03-10
 • Senast ändrad: 2021-03-10
 • Giltig fr.o.m: 2021-06-01

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i interoperabilitet hos verksamhetsinformation. Kursen ger kunskap om hur verksamhetsinformation kan överföras och återanvändas över tid, mellan olika system och mellan olika typer av användare.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- redogöra för behovet av interoperabilitet och dess innebörd
- redogöra för olika nivåer och behov för interoperabilitet inom informationsförvaltning
- praktiskt förstå relationsdatabaser och hur dessa kan bevaras
- praktiskt arbeta med XML
- praktiskt använda teorier, metoder och verktyg för att möjliggöra interoperabilitet hos verksamhetsinformation

Innehåll

Kursen omfattar
- Begrepp och definitioner
- XML
- Förvaltningsgemensamma specifikationer
- XML-baserade arkivrelaterade standarder
- Relationsdatabaser
- Bevarande av relationsdatabaser
- Informationsmodellering

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR, 22,5hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Den lärarledda undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, metod- och gruppövningar och laborationer. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier. Om undervisningen bedrivs på distans sker den via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och internetuppkoppling.

Examination

L101: Laboration, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

R104: Skriftlig rapport, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

S104: Seminarium, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Betygskriterier finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I de fall kursen ges som distanskurs; Dator med Internetaccess, samt tillgång till webbkamera och headset.

Vana att läsa litteratur på engelska.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod AK034G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Jan Lundh, Jan Sjösten Odd Sivertzen, P-O Niblaeus
 • Titel: Nationell strategi för intenoperabilitet NSI (E-delegationen)
 • Webbadress: www.edelegationen.se/Documents/Vagledningar%20mm/Nationell%20strategi%20för%20interoperabilitet.pdf
 • Kommentar: Elektronisk resurs
 • Författare/red: Murtha Baca
 • Titel: Introduction to Metadata Second Edition
 • Förlag: Getty Publications
 • Webbadress: d2aohiyo3d3idm.cloudfront.net/publications/virtuallibrary/0892368969.pdf
 • Kommentar: elektronisk resurs
 • Författare/red: Timothy W. Cole, Myung-Ja K. Han,
 • Titel: XML for Catalogers and Metadata Librarians
 • Förlag: Libraries Unlimited Inc

Referenslitteratur

 • Författare/red: Thomas Connolly
 • Titel: Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management: Global Edition
 • Förlag: Pearson Education Limited
 • Författare/red: Thomas Padron-McCarthy, Tore Risch
 • Titel: Databasteknik
 • Förlag: Studentlitteratur AB
Tillkommer relevant litteratur om 150-200 sidor.

Sidan uppdaterades 2021-12-07