Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Arkivredovisning, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Arkivredovisning, 7,5 hp

Archival and Information Science BA (B), Archival Description, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK054G
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Arkivredovisning
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 40%, Teknik 60%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Fastställd: 2021-03-10
 • Senast ändrad: 2021-03-10
 • Giltig fr.o.m: 2021-06-01

Syfte

Kursens syfte är att ge student fördjupade kunskaper i de praktiska och teoretiska, förutsättningarna för arkivredovisning oberoende av mediaform.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- redogöra skriftligen för svensk och internationell teori, metod, standarder och praxis för arkivredovisning, idag och i ett historiskt perspektiv
- jämföra olika former av arkivredovisning
- med hjälp av relevanta modeller och standarder genomföra en processorienterad informationskartläggning
- upprätta en arkivredovisning enligt svensk praxis

Innehåll

Kursen omfattar
- processkartläggning
- arkivteoretiska begrepp för arkivredovisning
- internationell standard och svensk praxis avseende arkivredovisning
- tillämpad arkivredovisning
- Verksamhetsbaserad arkivredovisning

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR, 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Den lärarledda undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, metod- och gruppövningar och laborationer. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier. Om undervisningen bedrivs på distans sker den via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och internetuppkoppling.

Examination

L102: Laboration processorienterad informationskartläggning, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L203: Laboration arkivredovisning, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

R103: Skriftlig rapport, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Betygskriterier finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I de fall kursen ges som distanskurs; Dator med Internetaccess, samt tillgång till webbkamera och headset.

Vana att läsa litteratur på engelska.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod AK028G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Artikeltitel: RA-FS 2019:2: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA–FS 1991:1) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter
 • Författare: Ottosson, Per-Gunnar
 • Artikeltitel: Internationella standarder för arkivbeskrivning: ISAD(G) och EAD
 • Tidskrift: 2000:2, s. 34-49
 • År/Volym/nr/sidor: Arkiv, samhälle och forskning. Svenska arkivsamfundet
 • Kommentar: Moodle
 • Författare/red: Staffan Smedberg
 • Titel: Att ordna och förteckna arkiv
 • Upplaga: 2005
 • Författare/red: Tom Sahlén
 • Titel: Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor
 • Upplaga: Senaste upplaga
 • Förlag: Näringslivets arkivråd, 2016
 • Kommentar: ISBN:978-91-973863-5-7
Kan tillkomma litteratur i form av artiklar och handledningar om ca 150 sidor.

Sidan uppdaterades 2021-12-07