Genusvetenskap GR (A), Normkritik som teori och praktik, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Genusvetenskap GR (A), Normkritik som teori och praktik, 15 hp

Gender Studies BA (A), Norm Critique as Theory and Practice, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: GE017G
 • Ämne huvudområde: Genusvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Normkritik som teori och praktik
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-09-05
 • Fastställd: 2019-09-24
 • Senast ändrad: 2021-03-26
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursens övergripande syfte är att ge kunskaper i normkritik som teori och praktik. Detta innebär att tydliggöra begreppets ursprung i genusvetenskapliga normativitetskritiska teorier och radikala pedagogiska praktiker och ge studenterna förmåga att analysera professionella praktiker ur ett normkritiskt perspektiv samt själva applicera normkritiska metoder i den egna yrkesutövningen.

Lärandemål

Moment 1: Normkritik som teori
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:

• Redogöra för begreppet normkritik; dess teoretiska utgångspunkter och syfte, samt förklara hur olika strategier för att förändra normer är kopplade till förståelser av genus, sexualitet, etnicitet och andra maktrelationer

• Tillämpa enkla queerteoretiska och intersektionella perspektiv för att analysera och problematisera normskapande i olika professionella praktiker

• Kritiskt reflektera kring sin egen position i relation till olika maktordningar

• Skriftligt kommunicera sin kunskap till andra

Moment 2: Normkritik som praktik
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:

• Ge exempel på hur man kan utmana normer i den egna professionella praktiken och reflektera kring möjligheter och konsekvenser av detta

• Tillämpa teoretiska kunskaper om normkritik i praktiken genom att utföra en normkritisk övning

• Kritiskt reflektera kring sin egen position i relation till olika maktordningar

• Skriftligt kommunicera sin kunskap till andra

Innehåll

Kursen riktar sig till studenter samt yrkesverksamma inom pedagogik, hälsa och sjukvård, samt andra människonära tjänster/människovårdande yrken. Det finns inte något studiemässigt förkunskapskrav men det är en stor fördel om deltagarna har arbetslivserfarenhet

Moment 1: Normkritik som teori
Det första momentet introducerar normkritikens teoretiska utgångspunkter och hur normer kan samverka.

Moment 2: Normkritik som praktik
Det andra momentet fokuserar på normkritisk praktik och presenterar olika normkritiska metoder och i kursens slut ska studenten själv prova på att applicera en metod i sin egen professionella praktik och reflektera kring dess för- och nackdelar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Då kursen ges på distans bedrivs undervisningen i form av föreläsningar, web-seminarier, responsarbete och självständigt arbete.

Examination

1000: Normkritik som teori, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Examineras genom individuella skriftliga uppgifter samt en hemtentamen.

2000: Normkritik som praktik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Examineras genom en rapport

Examination sker löpande under kursens gång.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de
krav som ställs i kursens lärandemål.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga
lärandemål för kursen
Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller
betyget U (underkänt)

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Genusvetenskap GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i genusvetenskap.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Bromseth, Janne & Björkman, Lotta (red.)
 • Titel: Normkritisk pedagogik. Perspektiv utmaningar och möjligheter
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Introduktion samt kapitel 1 och 4
 • Författare: Haj Brade, Lovise
 • Artikeltitel: Just So You Know: I’m Absolutely Completely Normal. An Empirical Investigation of Firstness
 • Tidskrift: NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research
 • År/Volym/nr/sidor: 2015/23:3
 • Författare/red: Hübinette, Tobias et al (red.)
 • Titel: Om ras och vithet i det samtida Sverige
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Mångkulturellt centrum
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare: Kumashiro, Kevin
 • Artikeltitel: Toward a Theory of Anti-Oppressive Education
 • Tidskrift: Review of Educational Research
 • År/Volym/nr/sidor: 2000/70/1/25-53
 • Författare: Laskar, Pia & Alm, Erika
 • Artikeltitel: Den normkritiska vändningen och förstahetens genealogier
 • Tidskrift: Samtider. Perspektiv på 2000-talets idéhistoria, red. Lena Lennerhed och Anders Burman
 • År/Volym/nr/sidor: 2017
 • Webbadress: https://www.academia.edu/35169379/_"Den normkritiska vändningen och förstahetens genealogier." i Samtider. Perspektiv på 2000-talets idéhistoria, red. Lena Lennerhed och Anders Burman, Daidalos!
 • Författare/red: Pease, Bob
 • Titel: Undoing Privilege - Unearned Advantage in a Divided World
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Zed books
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Werner, Ann & Lundborg, Anna
 • Titel: En introduktion till genusvetenskapliga begrepp
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Nat. sekretariatet för genusforskning
 • Webbadress: http://www.genus.se/wp-content/uploads/En_introduktion_till_genusvetenskapliga_begrepp.pdf
Moment 2
 • Artikeltitel: Bryt! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet
 • Webbadress: http://vasternorrland.rfsl.se/wp-content/uploads/sites/28/2018/02/bryt-tredje-upplagan.pdf
 • Författare/red: Bromseth, Janne & Björkman, Lotta (red.)
 • Titel: Normkritisk pedagogik. Perspektiv utmaningar och möjligheter
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Kapitel 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13
 • Författare/red: Edemo, Gunilla
 • Titel: Normer, makt och motstånd: ett kalejdoskop
 • Webbadress: http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A944955&dswid=2891
 • Kommentar: Magisteruppsats, Södertörns högskola
 • Författare/red: Gunnarsson, Thomas
 • Titel: Bildhandboken
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Gävle kommun
 • Webbadress: https://tinyurl.com/kn5fnhep
 • Författare: Langman, Elisabeth & Månsson, Niclas
 • Artikeltitel: Att vända blicken mot sig själv. En problematisering av den normkritiska pedagogiken.
 • Tidskrift: Pedagogisk forskning
 • År/Volym/nr/sidor: 2016/Nr 1-2
 • Författare: Widegren, Kajsa
 • Artikeltitel: Att göra verklighet. Teoretiska begrepp för normkritik, inkluderande och jämställd kommunikation
 • Tidskrift: Nationella sekretariatet för genusforskning
 • År/Volym/nr/sidor: 2017
 • Webbadress: https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2017/04/Att-gora-verklighet.pdf
Artiklar kan komma att läggas till och/eller bytas ut enligt lärares instruktion.

Sidan uppdaterades 2022-07-14