Svenska som andraspråk GR (A), Uttal och kommunikation A1, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Svenska som andraspråk GR (A), Uttal och kommunikation A1, 7,5 hp

Swedish as a Second Language BA (A), Pronounciation and Communication A1, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SS010G
 • Ämne huvudområde: Svenska som andraspråk
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Uttal och kommunikation A1
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: GXX - Kursen ligger på grundnivå. Kan ej klassificeras.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2021-03-02
 • Fastställd: 2021-06-02
 • Senast ändrad: 2021-06-02
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursen har en huvudsaklig inriktning på ämnet svenska som andraspråk i skolan och svenska språkets fonologi. Den ingår i en serie 7,5-högskolepoängskurser där de övriga delarna består av: A2 med inriktning på grammatik, A3 med inriktning på språksociologi och flerspråkighet samt A4 med inriktning på andraspråksinlärning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
- redogöra för ämnet svenska som andraspråk i ett historiskt perspektiv,
- identifiera, definiera och tillämpa fonologiska grundbegrepp,
- redogöra för svenskans fonemsystem och prosodi i ett kontrastivt perspektiv

Färdighet och förmåga:
- beskriva och diskutera skillnader och likheter mellan styrdokumenten för skolämnena svenska och svenska som andraspråk,
- analysera inlärares muntliga produktion i en lärsituation,
- tillämpa vedertagna normer för textriktighet och svensk språkriktighet samt angivna normer för akademiskt skrivande,
- muntligt redogöra för och reflektera över kunskapsstoffet på ett tydligt och begripligt sätt med hänsyn till syfte, mottagare och situation

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- föreslå och reflektera över pedagogiska åtgärder som utvecklar andraspråksinlärarens muntliga kompetens.

Innehåll

Kursen omfattar två moment:
1. Svenska som andraspråk i skolan, 2,5 hp. Momentet behandlar skolämnet svenska som andraspråk i ett historiskt och nutida perspektiv. Likheter och skillnader i styrdokumenten för skolämnena svenska och svenska som andraspråk belyses och problematiseras.
2. Fonetik och fonologi, 5 hp. Momentet behandlar det svenska språkets fonologi i ett kontrastivt perspektiv och fokus ligger på strukturer som för andraspråksinlärare ofta medför svårigheter vid inlärningen. Uttalsundervisningens roll för den språkliga utvecklingen diskuteras och problematiseras.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Examinerande moment ingår i samtliga fyra träffar varför närvaro är obligatorisk.

Examination

M100: Svenska som andra språk i skolan, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M200: Fonetik och fonologi, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Svenska som andraspråk i skolan, 2,5 hp:
Examination sker genom examinerande skriftliga och muntliga uppgifter samt aktivt deltagande vid seminarier.

Fonetik och fonologi, 5 hp:
Examination sker genom examinerande skriftliga och muntliga uppgifter samt aktivt deltagande vid seminarier.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två (2) ytterligare prov inom loppet av ett (1) år. Dessa tre (3) provtillfällen ska grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två (2) prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som SS001G, Svenska som andraspråk GR (A), Uttal och kommunikation A1, 7,5 hp

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Axelsson, Monica
 • Titel: Flerspråkighet och lärande. I: Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle
 • Upplaga: 2 uppl. 2013
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: S. 547-577
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
 • Kommentar: Tillgängligt på nätet: http://www.skolverket.se
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
 • Kommentar: Tillgängligt på nätet: http://www.skolverket.se
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Utbildning i svenska för invandrare. Kursplan och kommentarer.
 • Upplaga: 2012
 • Kommentar: Tillgängligt på nätet: http://www.skolverket.se
 • Författare/red: Tingbjörn, Gunnar
 • Titel: Svenska som andraspråk i ett utbildningsperspektiv – en tillbakablick. I: Hyltenstam, K., Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.
 • Upplaga: 1 uppl. 2004
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: S. 743–761.
Moment 2
 • Författare/red: Boyd, Sally & Bredänge, Gunlög
 • Titel: Attityder till brytning – exemplet utländska lärare i svenska skolor. I: Hyltenstam, K., Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.
 • Upplaga: 2 uppl. 2013
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: S. 437–457.
 • Författare/red: Kjellin, Olle
 • Titel: Uttalet, språket och hjärnan: teori och metodik för språkundervisningen
 • Upplaga: 2002
 • Förlag: Hallgren & Fallgren
 • Författare/red: Lundström-Holmberg, Eva & af Trampe, Peter
 • Titel: Elementär fonetik. En kurs i artikulatorisk fonetik
 • Upplaga: 1993
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Thorén, Bosse
 • Titel: Svensk fonetik för andraspråksundervisningen
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Vulkan
 • Författare/red: Zetterholm, Elisabeth & Tronnier, Mechtild
 • Titel: Perspektiv på svenskt uttal - Fonologi, brytning och didaktik
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur

Sidan uppdaterades 2022-07-14