Nationalekonomi GR (B), Europeisk ekonomisk integration, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Nationalekonomi GR (B), Europeisk ekonomisk integration, 7,5 hp

Economics BA (B), European Economic Integration, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: NA017G
 • Ämne huvudområde: Nationalekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Europeisk ekonomisk integration
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Fastställd: 2019-09-18
 • Senast ändrad: 2021-03-31
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Att studenten ska kunna tillämpa ekonomisk analys inom den ekonomiska politiska förhållanden med speciell tonvikt på ekonomisk integration. I detta fall inom fältet Europeisk ekonomisk integration.

Lärandemål

Vid avslutande av denna kurs ska studenten:
-Beskriva vinster och kostnader med monetära unioner ur makroekonomiska och andra relevanta perspektiv
-Förstå den inverkan den ekonomiska integrationen har på handelsmönster och de ekonomiska aktiviteternas lokalisering.
-Förstå de effekter av den monetära integrationen (EMU) och dess inverkan på den nationella förmågan att föra en finans- och penningpolitik.
-Hitta makroekonomiska data
-Använda data för att analysera ekonomiska skeenden med hjälp av de modeller som ingår i kursen

Efter att ha genomgått delmomentet ska studenten ha:
- Fördjupad kunskap om monetär ekonomisk integration.
- Ökad förståelse för den europeiska ekonomins utveckling över tiden.

Innehåll

Denna kurs på grundläggande nivå analyserar den europeiska integrationen under 2000-talet. Kursen avgränsas till monetär ekonomisk integration, dvs monetärt samarbetet inom en monetär union.
Kursen inleds med de teorier som används inom nationalekonomin för att belysa syftet med och effekterna av monetärt samverkan i generella termer. Analysen inriktas därefter mot de makroekonomiska aspekterna och studerar den europeiska ekonomiska och monetära unionen (EMU) och den Europeiska centralbankens (ECB) uppbyggnad för att skapa en gemensam penningpolitik. Stabiliseringspolitik samt mer långsiktiga strukturella effekter och real tillväxtpåverkan av en monetär union studeras.

Kursen inleds med en översikt över det makroekonomiska området: tillväxt, konjunktursvängningar, arbetslöshet, inflation och finans- och penningpolitik. Ett jämförande perspektiv används för att utvärdera ekonomisk-politiska åtgärder givet de begränsningar som ges av ekonomi, politik och internationellt beroende.

Behörighet

Nationalekonomi GR (A) 30 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

2000: Examination, Salstentamen, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2010: Examination, Inlämningsuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom salstentamen och inlämningsuppgift.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre gånger inom loppet av ett år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Breddkurser på A-nivå ger inte behörighet till kursen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: De Grauwe, Paul
 • Titel: Economics of Monetary Union
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Oxford University Press

Sidan uppdaterades 2022-07-14