Nationalekonomi GR (B), Finansiell ekonomi och valutasystem, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Nationalekonomi GR (B), Finansiell ekonomi och valutasystem, 7,5 hp

Economics BA (B) Economics and Exchange Rate Systems, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: NA011G
 • Ämne huvudområde: Nationalekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Finansiell ekonomi och valutasystem
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2009-11-25
 • Fastställd: 2010-03-11
 • Senast ändrad: 2021-03-31
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande teoretiska och empiriska kunskaper om finansiella marknader och finansiellt beteende samt att tillämpa dessa kunskaper vid analysen av aktuella finansiella problemställningar.

Lärandemål

Vid avslutande av denna kurs skall studenten:

• Ha grundläggande kunskaper för det finansiella systemets roll i samhälls-
ekonomin.

• Ha kännedom om vad som påverkar prissättningen, och därmed avkastning och
risk, för olika finansiella instrument.

• Diskutera hur bra och systematiska val av finansiella placeringar kan vara
framåtsyftande och vad detta innebär i praktiken.

• Diskutera hur olika psykologiska faktorer försvårar rationella placeringsbeslut och
hur konsekvenserna kan mildras.


Studenten skall ha förmåga att självständigt:


• Tillämpa grundläggande finansiell teori på verkliga problem.

• Använda modeller och koncept för att prissätta enkla finansiella instrument.

• Använda enklare mått på finansiell risk.

• Identifiera problem och situationer där de inlärda teorierna är applicerbara

Innehåll

Följande områden behandlas i kursen
- Sambanden mellan ekonomins reala och finansiella sidor samt de finansiella marknadernas och de finansiella företagens funktioner i ekonomin.
- Teorier för räntebildning.
- Marknaden för diskonteringsinstrument och obligationer. Avkastningskurvan.
- Finansiella intermediärer.
- Finansiella risker och riskhantering. Derivatinstrument.
- Valutamarknaden. Ränteparitetsteorin. Växelkursteorier.
- Penningpolitik; mål, medel, indikatorer, instrument.
- Aktiemarknaden.

Behörighet

Nationalekonomi GR (A) 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

0010: Tentamen, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination sker via salstentamen.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Breddkurser på A-nivå ger inte behörighet till kursen

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Gavelin, L., Sjöberg, E
 • Titel: Finansiell Ekonomi i Praktiken
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Hässel, L., Normann, M
 • Titel: De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: SNS

Sidan uppdaterades 2022-07-14