Kursplaner med litteraturlista

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Idrottsvetenskap GR (A), Introduktion till idrottsvetenskap, 7,5 hp

Sport Science BA (A), Introduction to Sport Science, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV067G
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Introduktion till idrottsvetenskap
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-09-04
 • Fastställd: 2020-10-20
 • Senast ändrad: 2021-03-18
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-16

Syfte

Kursens syfte är att ge övergripande kunskap om det idrottsvetenskapliga ämnesområdet samt att ge en inblick i den svenska idrottsrörelsen. Dessutom syftar kursen till att ge inledande kunskap om evidensbaserad kunskap samt att förbereda studenten för akademiska studier.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- beskriva översiktligt ämnesområdet idrottsvetenskap samt den svenska idrottsrörelsen både historiskt samt dess roll i samhället
- beskriva på ett grundläggande sätt evidensbaserad kunskap, vetenskaplig teori och metod samt forskningsprocessen

Färdighet och förmåga
- identifiera och formulera en frågeställning kopplad till uppvärmning och genomföra en mindre studie inom detta område
- tillämpa vetenskapligt skrivande på en grundläggande nivå och där använda sig av korrekt och formellt språkbruk samt enklare begrepp inom ämnesområdet
- visa inledande praktiska färdigheter att lära ut praktisk färdighet, att reflektera om gruppdynamik, samt att utföra hjärt- och lungräddning och akutskadeomhändertagande.

Innehåll

Moment 1 (2,5 hp)
- Vetenskaplig teori och metod
- Evidensbaserad kunskap och orientering i ämnet idrottsvetenskap
- Den svenska idrottsrörelsen: verksamhetsidé, historia, etik, lika villkor, parasport och anti-doping.

Moment 2 (2,5 hp)
- Genomförande av en mindre vetenskaplig studie om uppvärmning
- Vetenskapligt skrivande

Moment 3 (2,5 hp)
- Praktiska färdigheter såsom leda träning, uppleva lagutveckling och reflektera kring grupp-dynamik, utföra hjärt- och lungräddning samt akut skadeomhändertagande

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar enskilt och i grupp.
Undervisning kan komma att ges på engelska.

Examination

1111: Skriftlig individuell tentamen, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2221: Skriftlig rapport och muntlig presentation i grupp, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

3333: Praktisk examination, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Betygskriterier för tregradig betygsskala:
-För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt)

Om inte särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Vid moment som kräver fysisk närvaro erbjuds examination en gång inom loppet av ett (1) år.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod IV035G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Backman, J
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Lindroth, J
 • Titel: Idrott under 5000 år
 • Förlag: SISU Idrottsböcker
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Olsson H, Sörensen S.
 • Titel: Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa perspektiv
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Jönsson, K
 • Titel: Tränaretik
 • Förlag: SISU Idrottsböcker
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Price M, Price M
 • Titel: Lab reports and projects in sport and exercise science : a guide for students
 • Förlag: Pearson
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Vanlandewijck, Y.C., Thompson W.R.
 • Titel: The Paralympic Athlete: Handbook of Sports Medicine and Science
 • Förlag: Wiley Online Library
 • Upplaga: senaste upplaga
Vetenskapliga artiklar tillkommer.