Pedagogik GR (B), Utbildning för alla – det svenska systemet, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Pedagogik GR (B), Utbildning för alla – det svenska systemet, 7,5 hp

Education B, Education for All - The Swedish System, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE045G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Utbildning för alla – det svenska systemet
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Undervisning 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2011-01-04
 • Senast ändrad: 2021-03-24
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursens syfte är att studenten inom huvudområdet pedagogik, ska utveckla kunskap om ’En skola för alla’ (Education for All) samt om praktiska och estetiska uttryck och lärprocesser i förhållande till det obligatoriska samt frivilliga svenska utbildningssystemet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- uppvisa förmåga till kritisk reflektion och analys av svensk skolpolicy och –praktik i fråga om såväl politiska, samhälleliga, kulturella som pedagogiska sammanhang,
- ha tillägnat sig kunskaper och förståelse för vikten av likvärdighet och grundläggande värden inom all utbildning
- ha kunskap om hur svensk skola arbetar med specialpedagogik samt inkludering med fokus på delaktighet och gemenskap.
- ha kunskaper om praktiska samt estetiska uttryck och lärprocesser,

Innehåll

- Läroplaner och andra styrdokument för svensk skola
- Värdegrundsfrågor inom det svenska utbildningsystemet
- Specialpedagogik och inkludering med fokus på delaktighet och gemenskap.
- ”En skola för alla” – policy och implementering
- Praktiska samt estetiska uttryck och lärprocesser

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

- Undervisningen kan organiseras i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning.
- Undervisningen kan även helt eller delvis utformas med stöd av informationsteknologi.
- Delar av undervisningen kan vara obligatorisk

Examination

2101: Estetiska uttryck och lärprocesser, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2102: Specialpedagogik, paper, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Ahlström, Björn
 • Artikeltitel: Student participation and school success. the realtionship between participation, grades and bullying among 9th grade students in Sweden
 • Tidskrift: Educational Inquiry
 • År/Volym/nr/sidor: 2010/Vol 1/No 2
 • Författare: Berhanu, Girma
 • Artikeltitel: Even in Sweden? Excluding the included: Some reflections on the concequenses of new policies on educational processes and outcomes, and equity in education.
 • Tidskrift: International journal of Special Education
 • År/Volym/nr/sidor: 2010/ Vol 25 /No 3
 • Kommentar: 10 pp
 • Författare/red: Dewey, John
 • Titel: My pedagogic Creed
 • Upplaga: The school Journal Vol LIV, No 3
 • Förlag: 1897
 • Webbadress: http://dewey.pragmatism.org/creed.htm
 • Kommentar: 8 pp
 • Författare: Emilsson, Anette
 • Artikeltitel: Young Children´s Influence in Preschool
 • Tidskrift: International Journal och Early Childhood.
 • År/Volym/nr/sidor: 2007/vol 39/ no1/ p11-38
 • Författare/red: Englund, Tomas
 • Titel: Rethinking democracy and education: toward an education of deliberative citizens
 • Upplaga: 2000
 • Förlag: J Curriculum Studies, 2000, vol 32, No 2, 305-313
 • Webbadress: http:// www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/ 002202700182772
 • Författare: Närvänen, A L, Elvstrand, H
 • Artikeltitel: What is participation? Pedagogues interpretativ repertoires and ideological dilemmas regarding childrens participation in Swedish leisure-time centres
 • Tidskrift: International Journal for research on extended education
 • Författare/red: The Swedish National Agency for Education
 • Titel: Curriculum for the comlulsory school, preschool class and the recreation centre.
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Skolverket, Stockholm
 • Webbadress: www.Skolverket.se/om-skolverket
 • Kommentar: ISBN 987-91-86529-58-1 279 pp.
 • Författare/red: The Swedish National Agency for Education
 • Titel: Educational equity in the Swedish school system? A quantitativ analysis of equity over time.
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Skolverket, Stockholm
 • Webbadress: www.skolverket.se/om-skolverket
 • Kommentar: ISBN 978-91-7559-120-9. 99 pp.
 • Författare/red: The Swedish National Agency for Education.
 • Titel: Curriculum för the Pre-shool Lpfö98
 • Upplaga: 2010, reviderad
 • Förlag: www.skolverket.se
 • Kommentar: 19 pp.
 • Författare/red: The Swedish National Agency for Education.
 • Titel: General Guidlines and comments for quality in leisure-time centres.
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Skolverket
 • Webbadress: Skolverket.se
 • Kommentar: 35 pp.

Sidan uppdaterades 2022-07-14