Svenska för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1-30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet, 30 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Svenska för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1-30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet, 30 hp

Swedish for Primary School Teachers 4-6, 30 credits (1-30 credits). Continuing Education for Teachers, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SV026U
 • Ämne huvudområde: Svenska språket
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Svenska för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1-30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet.
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: GXX - Kursen ligger på grundnivå. Kan ej klassificeras.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-09-01
 • Fastställd: 2020-04-08
 • Senast ändrad: 2021-03-18
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-02

Syfte

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som ger möjlighet att undervisa i Svenska, årskurs 4-6.

Kursen syftar till att ge deltagarna ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper om skolämnet svenska. Innehållet i kursen utgår från ny forskning och förmedlar kunskap om språkets, kulturens och litteraturens betydelse för individen och för samhället i stort. Kunskaper om läs- och skrivutveckling för aktuell åldersgrupp fördjupas under kursens gång. Deltagarna ska också tillägna sig kunskaper om att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i dagens heterogena klassrum. Deltagarnas förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift enligt normer för språkriktighet och akademiskt språkbruk övas och utvecklas.

Lärandemål

Kursdeltagaren ska efter genomgånget moment kunna:

Moment 1, Språkbeskrivning:
Kunskap och förståelse
- Redogöra översiktligt för svenskans fonologi i förhållande till barns talutveckling och svensk ortografi,
- Redogöra översiktligt för svenskans ord- och satsstruktur i förhållande till barns lexikala och grammatiska språkutveckling,
- Redogöra översiktligt för svenska språkets struktur i ett kontrastivt perspektiv,
- Identifiera, definiera och reflektera över fonologiska, morfologiska, syn-taktiska och semantiska grundbegrepp.
Färdighet och förmåga:
- Utföra och redovisa grundläggande grammatiska analyser av autentiska texter med fokus på elevtexter,
- Tillämpa vedertagna normer för textriktighet och svensk språkriktighet, generella normer för akademiskt skrivande samt angivna normer för den aktuella texten.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Diskutera och reflektera över språkbeskrivning i ett skrivdidaktiskt perspektiv med hänsyn till grundskolans styrdokument.

Moment 2, Litteraturanalys:
Kunskap och förståelse:
- Redogöra för grundläggande litteraturvetenskapliga analysbegrepp och teoretiska perspektiv på barnlitteratur,
- Redovisa för vad som utmärker barn- och ungdomslitteraturen ifråga om genre, motiv, tematik och berättande.
Färdighet och förmåga:
- Tillämpa grundläggande analysbegrepp i egna analyser av barn- och ung-domslitteratur, med fokus på berättarperspektiv, miljö- och personbeskrivningar, tillbakablickar, parallellhandlingar samt tema,
- Identifiera och diskutera estetiska verkningsmedel, sätta in skönlitterära texter i relevanta kontexter samt dra rimliga slutsatser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Reflektera kritiskt kring barn- och ungdomslitteratur samt läsning utifrån frågor kopplade till värdegrund, genus, etnicitet och kulturell mångfald.

Moment 3, Läs- och skrivutveckling:
Kunskap och förståelse:
- Redogöra för teorier om läs- och skrivinlärning samt läs- och skrivutveckling,
- Beskriva och diskutera språkstimulerande aktiviteter i klassrummet,
- Beskriva och diskutera läsförståelsestrategier för att urskilja och tolka skönlitterära texters budskap och sammanhang.
Färdighet och förmåga:
- Planera läs- och skrivundervisning med utgångspunkt i aktuell forskning, teorier, styrdokument och beprövad erfarenhet,
- Granska och bearbeta informationsstruktur, disposition och språkriktighet i egna och andras texter,
- Analysera och diskutera skönlitterära texter för barn- och ungdom, med utgångspunkt i olika läsförståelsestrategier.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Redogöra för samt diskutera teorier och aktuell forskning om läs- och skrivutveckling samt problematisera och relatera dessa till styrdokument för år 4–6,
- Värdera och reflektera över barns mediala och digitala värld ur ett läs- och skrivdidaktiskt perspektiv.

Moment 4, Praktiska arbetssätt och metoder
Kunskap och förståelse:
- Identifiera och redovisa språksociologiska förutsättningar för ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i det flerspråkiga klassrummet,
- Beskriva och diskutera språkutvecklande aktiviteter i klassrummet,
- Beskriva, jämföra och kritiskt granska olik språkutvecklande arbetssätt för elever i år 4–6 med avseende på deras första- och andraspråksutveckling,
- Läsa danska och norska vardagstexter och skönlitterära texter.
Färdighet och förmåga:
- Kunna planera undervisningen utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förhållande till barns olika behov,
- Välja ut och organisera ett innehåll för litteraturverksamhet, där arbetssätt som boksamtal och diktverkstad ingår, i åk 4-6 samt argumentera för didaktiska val utifrån styrdokument och aktuell litteraturteoretisk forskning,
- Utveckla och bedöma muntlig färdighet,
- Organisera undervisning där digitala verktyg tillämpas,
- Organisera undervisning där den digitala kompetensen samt förmågan att tillämpa källkritiska förhållningssätt stärks,
- Tillämpa vedertagna normer för textriktighet och svensk språkriktighet samt generella normer för akademiskt skrivande och angivna normer för den aktuella texten.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Beskriva och diskutera dagens flerspråkiga klassrum ur ett demokratiskt perspektiv med hänsyn till skolans styrdokument,
- Beskriva och diskutera textriktighet och språkriktighet ur ett funktionellt och didaktiskt perspektiv.
- Reflektera kring litteraturundervisningen och dess utmaningar i förhållande till digitala medier.

Moment 5, Att skriva och analysera text
Kunskap och förståelse:
- Identifiera och beskriva skolans skrivdiskurser,
- Beskriva grundläggande estetiska grepp inom skönlitterärt skrivande.
Färdighet och förmåga:
- Beskriva, diskutera och tillämpa olika metoder för textanalys av skrift-språkliga och multimodala texter samt texter inom digitala medier,
- Skriva texter inom olika sakprosagenrer, till exempel sammanfattning, referat och argumenterande text samt diskutera texttypers egenskaper,
- Tillämpa olika berättargrepp i eget skönlitterärt skrivande, samt ge och re-flektera kring respons på skönlitterära texter,
- Kartlägga barns läs- och skrivutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv och formulera skriftliga omdömen samt upprätta en individuell utvecklingsplan för skolämnet svenska,
- Kunna leda ett textsamtal,
- Visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
- Tillämpa vedertagna normer för textriktighet och svensk språkriktighet, generella normer för akademiskt skrivande samt angivna normer för den aktuella texten.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Kritiskt granska och reflektera kring texters innehåll, budskap och relation till andra texter,
- Planera skrivundervisning och reflektera över planeringen i ett didaktiskt perspektiv i förhållande till skolans skrivdiskurser och styrdokument.

Moment 6, Bedömning och betygsättning
Kunskap och förståelse:
- Beskriva och jämföra teoretiska perspektiv på bedömning.
Färdighet och förmåga:
- Analysera strategier för bedömning och utvärdera didaktisk verksamhet i syfte att skapa goda förutsättningar för elevers lärande,
- Kritiskt granska redskap för dokumentation, bedömning och betygsättning av elevers lärande,
- Reflektera kring bedömnings- och dokumentationspraktiken utifrån ett flerspråkighetsperspektiv,
- Visa goda färdigheter i akademiskt skrivande och en god språklig framställning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Visa fördjupat och tillämpat vetenskapligt kritiskt förhållningssätt.

Innehåll

Kursen består av sex delmoment om 5 hp vardera.

Moment 1: Språkbeskrivning 5 hp.
I momentet behandlas svenska språkets struktur. Svenskans fonologi, morfologi, syntax och semantik beskrivs och analyseras i ett kontrastivt perspektiv och i relation till barns tal- och skriftspråksutveckling. I det sammanhanget diskuteras olika förutsättningar för lärande hos barn och elever och olika sätt att stimulera elevers lärande i det flerspråkiga klassrummet. Grundläggande teorier i svenska som andraspråk presenteras och diskuteras. Språklagstiftningen och språkplane-ring introduceras.

Moment 2: Litteraturanalys, 5 hp.
I momentet behandlas grundläggande litteraturvetenskapliga analysbegrepp och teoretiska perspektiv. Vidare behandlas drag vilka är utmärkande för barn- och ungdomslitteratur, då det gäller bland annat motiv, tematik och berättande. Genus- och mångfaldsperspektiv på barnlitteratur introduceras. Grundläggande
kunskaper om vetenskapliga litteraturanalysers struktur och innehåll presenteras. Be-tydelsen av att sätta in skönlitterära texter i relevanta kontexter – som historiska, genre-estetiska och etiska – diskuteras och problematiseras.

Moment 3: Läs- och skrivutveckling, 5 hp.
I momentet behandlas skrivdidaktik och läsdidaktik i det flerspråkiga klassrummet med fokus på år 4–6. Därtill presenteras grundläggande teorier för
språkinlärning, läs- och skrivutveckling samt tal- och skriftspråkets respektive förutsättningar. I momentet behandlas också språklig variation och förändring ur ett språksociologiskt perspektiv. Den retoriska arbetsprocessen som verktyg för muntlig och skriftlig framställning introduceras och tillämpas med fokus på planering med hänsyn till syfte, mottagare och medium. Lässtrategier för förståelse och tolkning av skönlitteratur introduceras och tillämpas. Grundläggande kunskaper och förutsättningar för deltagarens akademiska och yrkesmässiga skrivande diskuteras och tillämpas.

Moment 4: Praktiska arbetssätt och metoder, 5 hp.
Dagens flerspråkiga samhälle med fokus på inomspråklig variation, minoritets-språk och språklig mångfald presenteras och problematiseras. I momentet behandlas olika arbetsformer och metoder i det mångspråkiga klassrummet. Teorier om språk- och kunskapsinriktad undervisning, transspråkande och ämnesintegrerad undervisning introduceras och problematiseras. Olika arbetsmetoder med utgångspunkt i litteraturundervisning i åk 4–6 presenteras. Det konstruktiva samtalet samt textbearbetning fokuseras. Digitala verktyg i undervisningen samt källkritiska förhållningssätt introduceras och problematiseras. Förutsättningar för alla elevers utveckling och lärande diskuteras och fördjupas.

Moment 5: Att skriva och analysera text, 5 hp.
I momentet behandlas skolans skrivundervisning med fokus på skrivprocessen och respons på texter. Skolans skrivdiskurser problematiseras. Textanalyser
genomförs på autentiska brukstexter, digitala texter och elevtexter. Didaktiska sam-tal om texter, t.ex. respons i olika faser av skrivprocessen, praktiseras under momentet. Teorier och metoder för textanalys inom det språkdidaktiska fältet diskuteras och tillämpas. Didaktiska perspektiv på eget skrivande inom skönlitterära genrer introduceras och tillämpas, i kombination med att textbearbetande respons praktiseras.

Moment 6: Bedömning och betygsättning, 5 hp.
Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig kunskap om bedömning och betyg-sättning för skolans årskurs 4–6. Ytterligare ett syfte är att studenten utvecklar kunskap om hur dokumentation kan få konsekvenser för förändringsarbete, i syfte att skapa goda förutsättningar för elevers lärande. Under kursen behandlas lärares bedömnings- och utvärderingsuppdrag i relation till nationella och lokala styrdokument samt kunskapsmätningar. Redskap och strategier för dokumentation, bedömning och betygsättning diskuteras liksom individuella utvecklingsplaner och utvecklingssamtal. Samhälleliga, etiska och internationella perspektiv på bedömning och dokumentation problematiseras.

Behörighet

För att delta i kursen behöver du vara anställd som lärare och ha en behörighetsgivande lärarexamen avsedd för åk 4-6 eller åk 7-9 utan ämnesbehörighet.

Du är anställd hos en huvudman eller entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

Arbetsgivares godkännande krävs för att delta. Blankett: Huvudmannens godkännande.

Ytterligare information: https://www.skolverket.se/lararlyftet

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Kursen ges på distans utan fysiska träffar. Under kursens gång används lärplattformen Moodle där deltagarna håller kontakt med varandra och kursens lärare. Plattformen används också för att tillhandahålla material, inspelade föreläsningar, diskussionsforum och examinationer.

Examination

M100: Moment 1: Språkbeskrivning., Individuell skriftlig tentamen, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Examineras genom en skriftlig enskild tentamen i lärplattformen Moodle.

M200: Moment 2: Litteraturanalys., Individuell skriftlig tentamen, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Examineras genom en skriftlig enskild tentamen i lärplattformen Moodle.

M300: Moment 3. Läs- och skrivutveckling., Skriftlig inlämningsuppgift, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Moment 3 examineras genom två enskilda skriftliga inlämningsuppgifter.

M400: Moment 4: Praktiska arbetssätt och metoder., Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Moment 4 examineras genom två enskilda fältuppgifter som redovisas muntligt och skriftligt.

M500: Moment 5: Att skriva och analysera text., Inlämningsuppgift, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Moment 5 examineras genom att deltagarna praktiskt tränar på att ge andra deltagare respons under pågående skrivarbete. Såväl respons som deltagarens inlämningsuppgift examineras.

M600: Moment 6: Bedömning och betygsättning., 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Moment 6 examineras genom att deltagaren bedömer och betygsätter autentiska elevtexter. I examinationen ingår att diskutera bedömningen av en elevtext med en annan deltagare och sedan sammanfattar sina respektive argument för bedömning och betygsättning.

Examinationen sker löpande under kursens gång genom aktivt deltagande vid seminarier samt godkända muntliga och skriftliga uppgifter. Dessa kunskaper testas också rent praktiskt då deltagarna bland annat skall planera och genomföra undervisning utifrån de inhämtade kunskaperna, analysera elevtexter, redogöra för hur man planerar samt genomför en språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Till kursen finns en IT-baserad lärplattform och för föreläsningar, diskussioner och vissa redovisningar används IT-verktyg. I samtliga delkurser läggs stor vikt vid studenternas utveckling av förmågan att utifrån syfte och kontext uttrycka sig skriftligt och muntligt.

Begränsning av examination

Vid uppdragsutbildning utses examinator av prefekten. I övrigt gäller fastställda regler för examination och tentamen i högskolenivå eller avancerad nivå. DNR: MIUN 2019/1998.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Validering är möjlig. Den som antagits till Lärarlyftet ges möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng genom en validering av kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs man är antagen till. Mittuniversitetet är ansluten till det digitala ansöknings- och administrationssystemet Valda. Ansökan kan enbart gälla validering mot hela delmoment.

Urval sker genom lottning.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirkko
 • Titel: Tankarna springer före. Att bedöma ett andraspråk i utveckling
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Bolander, Maria
 • Titel: Funktionell svensk grammatik
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Bolander, Maria
 • Titel: Funktionell svensk grammatik. Övningsbok.
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Författare/red: Rehnqvist, Gunilla & Svensson, Gudrun
 • Titel: Lära om språk. Språkvetenskaplig introduktion – grundläggande termer och begrepp
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: Malmö: Gleerup
Moment 2
 • Författare/red: Kåreland, Lena
 • Titel: Modig och stark- eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i förskolan, del II, Litteraturen under de tidiga skolåren (1-6)
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Stockholm: Natur och kultur
 • Författare/red: Kåreland, Lena
 • Titel: Skönlitteratur för barn och unga. Historik, genrer, termer och analyser
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Nikolajeva, Maria
 • Titel: Barnbokens byggklossar
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
Moment 3
 • Författare/red: Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirkko
 • Titel: Tankarna springer före. Att bedöma ett andraspråk i utveckling
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Berg, Elisabet
 • Titel: Läs- och skrivundervisning. Teori, trender och tradition
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Bergh Nestlog, Ewa & Danielsson, Kristina
 • Titel: Textskapande i grundskolan. Utveckla funktionella skrivpraktiker
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: Används i moment 3 -6. Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Blikstad-Balas, Marte
 • Titel: Literacy i skolan
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Diaz, Patricia
 • Titel: Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Ehrnlund, Ingrid & Ekerstedt, Anna
 • Titel: Explicit undervisning för läs- och skrivutveckling
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Fridolfsson, Inger
 • Titel: Grunderna i läs- och skrivinlärning
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Gunér, Anders & Språkrådet
 • Titel: Språklagen i praktiken. Riktlinjer för tillämpning av språklagen. Digital resurs
 • Upplaga: 2011
 • Webbadress: http://www.isof.se/download/18.42699e142b734b5516dd/1529493971202/Spr%C3%A5klagen_i_praktiken%E2%80%93riktlinjer_f%C3%B6r_till%C3%A4mpning_av_spr%C3%A5klagen.pdf
 • Författare/red: Gunér, Anders & Språkrådet
 • Titel: Språklagen i praktiken. Riktlinjer för tillämpning av språklagen. Digital resurs
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: Håkansson, Gisela
 • Titel: Språkinlärning hos barn
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Stensson, Britta
 • Titel: Mellan raderna. Strategier för en tolkande läsundervisning
 • Upplaga: 2006
 • Förlag: Göteborg: Daidalos
 • Författare/red: Wagner, Åse K.H. m.fl.
 • Titel: Den flerspråkiga människan. En grundbok om skriftspråkslärande
 • Upplaga: 2010
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Westlund, Barbro
 • Titel: Aktiv läskraft. Att undervisa i lässtrategier för förståelse: Mellanstadiet
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Stockholm: Natur & Kultur
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
Moment 4
 • Författare/red: Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirkko
 • Titel: Tankarna springer före. Att bedöma ett andraspråk i utveckling
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Blikstad-Balas, Marte
 • Titel: Literacy i skolan
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Chambers, Aidan
 • Titel: Böcker inom och omkring oss
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Stockholm: Gilla Böcker
 • Författare/red: Dahl, Östen (m.fl.)
 • Titel: Sveriges nationalatlas. Språken i Sverige
 • Upplaga: 2005 (eller senare)
 • Förlag: Stockholm: Norstedt, Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien
 • Författare/red: Diaz, Patricia
 • Titel: Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Ehriander, Helene & Nilson, Marian
 • Titel: Starkast i världen! Att arbeta med Astrid Lindgrens författarskap i skolan
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Lund: BTJ förlag
 • Författare/red: Granath, Charlotta, Bergseth, Lotta, Sköld, Jenny
 • Titel: Digital kompetens och källkritik i praktiken
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Stockholm: Sanoma Utbildning Sverige
 • Författare/red: Heard, Georgia
 • Titel: Allt gott på jorden och i solen. Om dikt och diktskrivning
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Göteborg: Daidalos
 • Författare/red: Karker, Allan, Lindgren Birgitta & Løland Ståle (red.)
 • Titel: Nordens språk [utgiven av Nordiska språksekretariatet]
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Oslo: Novus förlag
 • Författare: Linnér, Margareta
 • Artikeltitel: Lust att lära – även grannspråk
 • Tidskrift: Sprogforum 29
 • Webbadress: https://library.au.dk/fileadmin/www.bibliotek.au.dk/Campus_Emdrup/Sprogforum_arkiv/SPROGFORUM_NO._29__2004_Nordens_sprog_i_Norden.pdf
 • Författare/red: Rosén, Jenny & Wedin, Åsa
 • Titel: Klassrumsinteraktion och flerspråkighet. Ett kritiskt perspektiv
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Grannspråk. Lektionsförslag i danska och norska
 • Upplaga: 2011
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65b9c9/1553966270095/pdf3502.pdf
 • Författare/red: Westlund, Barbro
 • Titel: Aktiv läskraft. Att undervisa i lässtrategier för förståelse: Mellanstadiet
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Stockholm: Natur & Kultur.
 • Författare/red: Westlund, Barbro
 • Titel: Aktiv läskraft. Att undervisa i lässtrategier för förståelse: Mellanstadiet
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Stockholm: Natur & Kultur
Moment 5
 • Författare/red: Björkvall, Anders
 • Titel: Den visuella texten. Multimodal analys i praktiken. (Ord och stil. 40.)
 • Upplaga: 2009
 • Förlag: Stockholm: Hallgren & Fallgren
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Heard, Georgia
 • Titel: Allt gott på jorden och i solen. Om dikt och diktskrivning
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Göteborg: Daidalos
 • Författare/red: Hellspong, Lennart & Ledin, Per
 • Titel: Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys
 • Upplaga: 1997
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Kuick, Katarina & Karlsson, Ylva
 • Titel: Skriv om och om igen
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Stockholm: Gilla böcker
 • Författare/red: Nikolajeva, Maria
 • Titel: Barnbokens byggklossar
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Palmér, Anne & Östlund-Stjärnegårdh, Eva
 • Titel: Bedömning av elevtext. Enligt Lgr11 och Lgy11
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Stockholm: Natur och kultur
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
Moment 6
 • Författare/red: Herad, Georgia
 • Titel: Allt gott på jorden och i solen. Om dikt och diktskrivning
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Göteborg: Diadalos
 • Författare: Liberg, Caroline
 • Artikeltitel: Elevers läs- och skrivutveckling. En teoretisk bakgrund av Caroline Liberg
 • Tidskrift: Skolverket
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a658969/1553962104233/pdf2361.pdf
 • Författare/red: Palmér, Anne & Östlund-Stjärnegårdh, Eva
 • Titel: Bedömning av elevtext. Enligt Lgr11 och Lgy11
 • Förlag: Stockholm: Natur och kultur
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Nya språket lyfter. Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1–6. Digital resurs
 • Upplaga: 2020
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/getFile?file=6420

Referenslitteratur

 • Författare/red: Karlsson, Ola (red.) & Språkrådet
 • Titel: Svenska skrivregler
 • Upplaga: Fjärde upplagan. ed., Språkrådets skrifter 22. 2017
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Kommentar: Används på samtliga moment.
 • Författare/red: Skolforskningsinstitutet, 2018
 • Titel: Feedback i skrivundervisningen. (Systematisk översikt 2018:1.)
 • Förlag: Solna: Skolforskningsinstitutet
 • Kommentar: Används på samtliga moment.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i svenska (reviderad 2017)
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3808
 • Kommentar: Används på samtliga moment.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
 • Upplaga: Reviderad 2017
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Särskilt stöd i grundskolan. Digital resurs.
 • Upplaga: 2011
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65835f/1553961696965/pdf1787.pdf
 • Kommentar: Används på samtliga moment.
 • Författare/red: Strömquist, Siv
 • Titel: Konsten att tala och skriva
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Malmö: Gleerup
 • Kommentar: Används på samtliga moment.
 • Författare/red: Svenska akademien & Lexikaliska institutet 2009
 • Titel: Svensk ordbok
 • Förlag: Utgiven av Svenska Akademien
 • Kommentar: Används på samtliga moment.
 • Författare/red: Svenska akademien 2015
 • Titel: Svenska akademiens ordlista över svenska språket
 • Upplaga: Fjortonde upplagan. ed.
 • Förlag: Stockholm: Svenska akademien
 • Kommentar: Används på samtliga moment.
 • Författare/red: Svenska akademiens ordbok (SAOB)
 • Titel: Svenska akademiens ordlista (SAOL); Svensk ordbok (SO)
 • Webbadress: https://svenska.se
 • Kommentar: Används på samtliga moment.
 • Författare/red: Svenska språknämnden 2003
 • Titel: Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser
 • Förlag: Stockholm: Norstedts ordbok
 • Kommentar: Används på samtliga moment.
 • Författare/red: Svenska språknämnden 2016
 • Titel: Språkriktighetsboken
 • Upplaga: Andra upplagan Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 93
 • Förlag: Malmö: NE
 • Kommentar: Används på samtliga moment.
Aktuella kursplaner och styrdokument för grundskolan tillkommer liksom skönlitteratur för barn och ungdomar, enligt lärarens anvisningar.
Några böcker används/finns listade på fler än ett moment.

Sidan uppdaterades 2022-07-14