Kvalitetsteknik GR (A), Ledarskap för kvalitetsutveckling, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Kvalitetsteknik GR (A), Ledarskap för kvalitetsutveckling, 7,5 hp

Quality Technology and Management BA (A), Leadership for Quality Development, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KV032G
 • Ämne huvudområde: Kvalitetsteknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Ledarskap för kvalitetsutveckling
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Fastställd: 2022-09-12
 • Senast ändrad: 2022-09-12
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten kunskap om ledarskapets roll för offensiv kvalitetsutveckling. Fokus ligger på det engagerade ledarskapet men även vikten av att utgå från kundens behov och förväntningar i alla delar av organisationen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- identifiera de grundläggande principerna och värderingarna för offensiv kvalitetsutveckling,
- beskriva ledarskapets roll i ett systematiskt kvalitetsarbete för att långsiktigt utveckla företag och organisationer,
- förklara betydelsen av ledningens och medarbetares engagemang och delaktighet för att åstadkomma en kultur för offensiv kvalitetsutveckling,
- jämföra, analysera och kritiskt granska olika perspektiv på ledarskap med utgångspunkt från offensiv kvalitetsutveckling.

Innehåll

I kursen ges en introduktion till ledarskapets roll för offensiv kvalitetsutveckling. Kursen tar upp teori, modeller, verktyg och arbetssätt inom offensiv kvalitetsutveckling med fokus på ledarskap. Kursen tar upp olika perspektiv på ledarskap samt offensiv kvalitetsutveckling i relation till hållbar utveckling ur ett ledarskapsperspektiv. Kursen behandlar även verktyg för att leda i digital samverkan.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av inspelade föreläsningar, digitala seminarier och webmaterial. I kursen ingår både uppgifter som ska lösas individuellt och uppgifter som ska lösas i grupp.

Examination

H100: Hemtentamen, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

I100: Skriftliga inlämningsuppgifter, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

I kursen används en digital kursplattform samt andra digitala verktyg. Den studerande behöver ha möjlighet att delta digitalt med bild och ljud.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bergman, B. & Klefsjö, B.
 • Titel: Kvalitet i alla led
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Studentlitteratur

Ytterligare litteratur tillkommer genom att individuellt välja en bok i ledarskap från en boklista enligt anvisning från kursens lärare i samband med kursstart.

Annat material kan tillkomma i kursen enligt lärares anvisningar.

Sidan uppdaterades 2022-07-14