Svenska som andraspråk GR (B), Läromedel och skönlitteratur i skolan, B3, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Svenska som andraspråk GR (B), Läromedel och skönlitteratur i skolan, B3, 7,5 hp

Swedish as a Second Language BA (B), Teaching Materials and Fiction i School B3, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SS016G
 • Ämne huvudområde: Svenska som andraspråk
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Läromedel och skönlitteratur i skolan, B3
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: GXX - Kursen ligger på grundnivå. Kan ej klassificeras.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2021-03-02
 • Fastställd: 2021-08-11
 • Senast ändrad: 2021-08-11
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-10

Syfte

Kursens syfte är att låta den studerande fördjupa sig inom områdena formell språkinlärning samt orientera sig inom områdena läromedel och bedömning av andraspråksinlärares språkfärdigheter.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande:
- ha fördjupade kunskaper om klassrummet som språkmiljö,
- kunna kritiskt granska läromedel i språkundervisningen,
- kunna diskutera för- och nackdelar med olika typer av språktest,
- kunna göra kopplingar mellan teorier och sin yrkesverksamhet som lärare,
- kunna presentera sina kunskaper och resultat på ett språkligt korrekt sätt enligt gängse normer och regler för språkbruk och formalia i akademiska texter.

Innehåll

Kursen har en huvudsaklig inriktning på fördjupning i områdena formell språkinlärning, läromedel och skönlitteratur och ingår i en serie 7,5-högskolepoängskurser.
Kursen innehåller:
- studium av interaktion i undervisningssituationen
- kritisk granskning av läromedel
- principer för val av innehåll i läromedel
- relationer mellan läromedlets uppläggning och olika teorier om språkinlärning
- den historiska utvecklingen inom området språkbedömning
- för- och nackdelar med olika typer av språktest.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs Svenska som andraspråk A1-A4, 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Närvaro är obligatorisk på alla träffar.

Examination

M110: Läromedel och skönlitteratur i skolan, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter, aktivt deltagande vid seminarier och skriftlig tentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två (2) ytterligare prov inom loppet av ett (1) år. Dessa provtillfällen ska grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två (2) prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd ska vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som SS007G, Svenska som andraspråk GR (B), Läromedel och skönlitteratur i skolan, B3, 7,5 hp

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Carlsson Marie
 • Titel: Bilden av Sverige och " det svenska" i SFI-läromedel - SFI-läromdel som diskursiva tidsdokument. I: Lindberg, Inger; Sandwall, Karin (red). Språket och kunskapen: att lära på sitt andraspråk i skola och högskola. Rapport från nordisk konferens den 7-8 oktober 2005 i Göteborg
 • Upplaga: 2006
 • Förlag: Institutet för svenska som andraspråk
 • Kommentar: Tillgängligt på nätet: http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/20797
 • Författare/red: Hajer Maaike & Meestringa Theun
 • Titel: Språkinriktad undervisning. En handbok.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Hallgren & Fallgren
 • Författare/red: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.)
 • Titel: Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle
 • Upplaga: 2004
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Läses enligt lärares anvisningar.
 • Författare/red: Håkansson, Gisela, Flyman-Mattsson, Anna
 • Titel: Bedömning av svenska som andraspråk. En analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier
 • Upplaga: 2010
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Jönsson, Anders
 • Titel: Lärande bedömning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Gleerups
 • Författare/red: Liberg, Caroline
 • Titel: Läromedelstexter i ett andraspråksperspektiv - möjligheter och begränsningar. I: Nauclér, K. (red.) Symposium 2000 - ett andraspråksperspektiv på lärande. -
 • Upplaga: 2001
 • Förlag: HLS förlag
 • Kommentar: S. 108-128.
 • Författare/red: Lindberg, Inger
 • Titel: Forskning om läromedelsspråk och ordförrådsutveckling. I: Lindberg, I. & Johansson Kokkinakis, S. (red.) Ordil. En korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans senare år. ROSA 8. f
 • Upplaga: 2005
 • Förlag: Göteborgs universitet. Institutet för svenska som andraspråk
 • Kommentar: S. 13-54
 • Författare/red: Lindberg, Inger
 • Titel: Språka samman. Om samtal och samarbete i språkundervisning
 • Upplaga: 2005
 • Förlag: Natur och Kultur
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kursplaner i svenska som andraspråk
 • Kommentar: Tillgängligt på nätet: www.skolverket.se

Sidan uppdaterades 2022-07-14