Svenska språket AV, Genusperspektiv på språk, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Svenska språket AV, Genusperspektiv på språk, 7,5 hp

Swedish Language MA, Gender Perspective on Language, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SV025A
 • Ämne huvudområde: Svenska språket
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Genusperspektiv på språk
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2021-03-02
 • Fastställd: 2021-10-03
 • Senast ändrad: 2021-05-11
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge ett fördjupat genusperspektiv på språkpolitiska frågor som berör språklig representation av kön. De språkpolitiska frågorna sätts in i ett språkvetenskapligt och genusvetenskapligt sammanhang.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
• redogöra för och diskutera teorier om kön ur ett språkvetenskapligt och genusvetenskapligt perspektiv
• redogöra för och diskutera strategier för att främja jämställdhet inom språkplanering i Sverige
• placera in feministisk språkplanering i dess politiska och vetenskapshistoriska kontext

Färdighet och förmåga
• identifiera och diskutera språklig sexism i offentlighetens texter
• kritiskt granska och värdera offentlighetens texter ur ett genusperspektiv
• tillämpa, diskutera och kritiskt värdera textanalytisk och diskursanalytisk metod

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• argumentera och ta ställning i språkpolitiska frågor som berör representation av kön
•kritiskt värdera alternativa språkplaneringsstrategier för språklig jämställdhet

Innehåll

Kursen ger ett fördjupat genusperspektiv på språklig representation av kön ur språkvetenskapliga, genusvetenskapliga samt språkpolitiska aspekter. Här behandlas både direkt språklig sexism, t.ex. skällsord, och indirekt språklig sexism såsom yrkesbeteckningar, pronomenbruk och representation av kön i offentlighetens texter. Språkplaneringsstrategier för att främja jämställdhet introduceras och diskuteras. I första hand behandlas strategier som tillämpats inom språkplanering i den svenska och västerländska språkgemenskapen. Här ingår även ett praktiskt språkvårdande inslag. Forskning om språklig sexism sätts i relation till feministisk språkplanering och placeras in i sin vetenskapshistoriska och politiska kontext.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen varav 90 hp, GR (A, B, C) inom det språvetenskapliga området.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

M100: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Kursen examineras genom två skriftliga uppgifter. En hemtentamen där en aktuell språkplaneringsfråga debatteras och värderas. Hemtentamen innehåller både refererande, argumenterande och reflekterande inslag. En textanalys av språklig representation av kön i offentlighetens texter: i dagstidning, tidskrift, ordböcker/uppslagsverk eller läroböcker. Därtill är en seminarieuppgift obligatorisk.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt)

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som SV013A, Svenska språket AV, Genusperspektiv på språk, 7,5 hp

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Språkriktighetsboken
 • Upplaga: 2016 Svenska språknämnden
 • Förlag: Stockholm: Norstedts akademiska förlag
 • Kommentar: (läses enligt anvisningar)
 • Författare: Bylin, Maria
 • Artikeltitel: Den otidsenliga böjningen: Föreställningar om den adjektiviska a- och e-böjningen 2002–2014
 • Tidskrift: HumaNetten
 • År/Volym/nr/sidor: 2017, s. 40–50.
 • Författare/red: Edlund, Ann-Catrine & Erson, Eva & Milles, Karin
 • Titel: Språk och kön
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Stockholm: Norstedts akademiska förlag
 • Kommentar: Kap. 1. Vad är språk? Kap. 2. Vad är kön? Kap. 3. Feministisk språkvetenskap – vad är det? s. 19–55. Kap. 10. Språklig sexism, s. 179–205. (60 sidor)
 • Författare/red: Eliasson, Miriam
 • Titel: Verbal Abuse in School. Constructing Gender and Age in Social Interaction
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Stockholm: Karolinska institutet
 • Kommentar: S. 1–58 (avhandlingens kappa). (59 sidor)
 • Författare/red: Ericsson, Stina
 • Titel: Nordic perspectives on language and gender: Theoretical and methodological development during four decades. I: Jenny Magnusson, Karin Milles, Zoe Nikolaidou (red.), Könskonstruktioner och språkförändringar. Rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Huddinge: Södertörns högskola
 • Kommentar: S. 7–28. (digital resurs) (21 sidor)
 • Författare/red: Jones, Lucy
 • Titel: Language and gender identities. I: The Routledge Handbook of Language and Identity
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: Tillgänglig digitalt i Primo, s. 210-224 (14 sidor)
 • Författare/red: Lind Palicki, Lena
 • Titel: Hur man än vänder sig har man rumpan bak. Om hur man konstruerar kön i en progressiv lärobok. I: Språk och stil 15, s. 161–192.
 • Upplaga: 2005
 • Kommentar: (31 sidor)
 • Författare/red: Lind Palicki, Lena
 • Titel: Språklig förhandling om feminism. En analys av metakommunikativa drag i fanzinet Bleck. I: Daniel Wohjan, Charlotta Seiler Brylla & Gustav Westberg (red.), Kritiska text- och diskursstudier
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Huddinge: Södertörns högskola
 • Kommentar: S. 143–160. (digital resurs) (17 sidor)
 • Författare/red: Lykke, Nina
 • Titel: Genusforskning. En guide till feministisk teori, metodologi och skrift
 • Upplaga: 2009
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: 256 sidor - läses i urval
 • Författare/red: Mattisson, Anki
 • Titel: Är SAOB ett verk av män? För män? I: Britt-Louise Gunnarsson, Sonja Entzenberg & Maria Ohlsson (red.), Språk och kön i nutida och historiskt perspektiv. Studier presentade vid Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala 6–7 oktober 2006
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Uppsala: Uppsala universitet
 • Kommentar: S. 174–181. (7 sidor)
 • Författare/red: Milles, Karin
 • Titel: Feminist language planning in Sweden. I: Current Issues in Language Planning 12:1. S. 21–33
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: (12 sidor) (digital resurs)
 • Författare/red: Milles, Karin
 • Titel: En öppning i en sluten ordklass? Den nya användningen av pronomenet hen. I: Språk och stil 23 N.F. S. 107–140
 • Upplaga: 2013
 • Kommentar: (digital resurs) (33 sidor)
 • Författare/red: Milles, Karin
 • Titel: Från maninnor till cyborger. Hur feminister har skaffat sig språklig makt. I: Humanetten 38. S. 26–39
 • Upplaga: 2017
 • Kommentar: (digital resurs) (13 sidor)
 • Författare/red: Milles, Karin
 • Titel: Jämställt språk. En handbok i att skriva och tala jämställt
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Malmö: NE akademiska förlag
 • Kommentar: (111 sidor)
 • Författare/red: Milles, Karin, Holmdahl, Jessica, Melander, Ida, Hjortek, Lisa, & Fugl-Meyer, Kerstin
 • Titel: Den som töjs under sex": Ordet slidkrans som sexualpolitiskt verktyg. I: Humanetten 38. S. 128–140.
 • Upplaga: 2017
 • Kommentar: (digital resurs) (12 sidor)
 • Författare/red: Mills, Sara
 • Titel: Language and Sexism
 • Upplaga: 2008
 • Förlag: Cambridge University Press
 • Kommentar: 192 sidor
 • Författare/red: Mills, Sara
 • Titel: Gender matters. Feminist linguistic analysis.
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: London: Equinox
 • Kommentar: (läses i urval)
 • Författare/red: Seiler Brylla, Charlotta, Westberg, Gustav, & Wojahn, Daniel
 • Titel: C som i kritik. Kritiska perspektiv inom text- och diskursstudier. I: Daniel Wohjan, Charlotta Seiler Brylla & Gustav Westberg (red.), Kritiska text- och diskursstudier
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Huddinge: Södertörns högskola
 • Kommentar: S. 9–36. (digital resurs) (17 sidor)
 • Författare/red: Wojahn, Daniel
 • Titel: Språkaktivism, språkvård och språksyn: Respons till Olle Josephson samt Maria Bylin, Lena Lind Palicki & Susanna Karlsson. I: Språk & Stil 25
 • Upplaga: 2015
 • Kommentar: S. 194–201. (finns on-line) (7 sidor)
 • Författare/red: Wojahn, Daniel
 • Titel: Språkaktivism. Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Uppsala: Uppsala universitet
 • Kommentar: (digital resurs) (Läses i urval.)
 • Författare/red: Ängsal, Magnus P.
 • Titel: Queerande språkkritik: En jämförande analys av argument för svenskans hen och tyskans personsubstantiv med inskjutet understreck. I: Jenny Magnusson, Karin Milles & Zoe Nikolaidou (red.), Könskonstruktioner och språkförändringar. Rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Huddinge: Södertörns högskola
 • Kommentar: S. 185–203. (digital resurs) (18 sidor)

Referenslitteratur

 • Titel: Guidelines on Gender-Neutral Language
 • Upplaga: 1999
 • Förlag: Unesco
 • Webbadress: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=5220&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
 • Författare/red: Hellspong, Lennart & Ledin, Per
 • Titel: Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys
 • Upplaga: 1997
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Lykke, Nina (red.)
 • Titel: Writing Academic Texts Differently: Intersectional Feminist Methodologies and the Playful Art of Writing (Routledge advances in feminist studies and intersectionality 16
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: London: Routledge
 • Kommentar: (digital resurs)
 • Författare/red: Miller, Casey & Swift, Kate
 • Titel: The Handbook of Non-sexist Writing. New York
 • Upplaga: 1980, 2001

Sidan uppdaterades 2022-07-14