Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Grundläggande arkiv- och informationsvetenskap, 7,5 hp

Archival and Information Science BA (A), Introduction to Archives and Information Science, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK044G
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Grundläggande arkiv- och informationsvetenskap
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 40%, Teknik 60%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Fastställd: 2021-03-09
 • Senast ändrad: 2021-04-20
 • Giltig fr.o.m: 2021-07-01

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i arkiv- och informationsvetenskap ur ett nationellt och internationellt perspektiv, en förutsättning för vidare studier i ämnet.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- tillämpa grundläggande teori, begrepp, definitioner och standarder inom arkiv- och informationsvetenskap,
- redogöra för och reflektera kring arkivinformationens, dokumentstyrningens och arkivverksamhetens syfte och uppgifter idag och i ett historiskt perspektiv,
- beskriva det svenska arkivväsendets framväxt, organisation och uppgifter,
- redogöra för internationella likheter och olikheter inom arkivverksamhet.

Innehåll

- grundläggande arkiv- och informationsteori, begrepp och definitioner
- dokumenthanteringens och arkivverksamhetens syften och organisation i organisationer och samhälle
- dokumenthanteringens och arkivverksamhetens historiska bakgrund
- administrativ historia
- det svenska arkivväsendets framväxt och organisation
- internationella förhållanden och standarder

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Denna kurs ges på distans med stöd av digitala verktyg. Den lärarledda undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och laborationer.
Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier.

Examination

I107: Inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I207: Webbexamination, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

L106: Laboration med skriftlig redovisning, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I de fall kursen ges som distanskurs behövs dator med Internetaccess, samt tillgång till webbkamera och headset.
Vana att läsa litteratur på engelska.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod AK024G eller AK015G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Duchein Michel
 • Titel: The History of European Archives and the Development of the Archival Profession in Europe
 • Förlag: The American Archivist
 • Upplaga: 1992
 • Kommentar: Vol 55, s. 14-24, Elektronisk resurs.
 • Författare/red: Geijer Ulrika, Lenberg Eva, Lövblad Håkan
 • Titel: Arkivlagen, En kommentar
 • Förlag: Norstedts Juridik
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Mats Burell & Carina Sjögren
 • Titel: Information i Verksamhet och arkiv
 • Förlag: Föreningen för arkiv och informationsförvaltning, Livonia Print, Riga
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Premfors Rune
 • Titel: Demokrati och byråkrati
 • Förlag: Lund Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Riksarkivet
 • Titel: Det globala minnet. Nedslag i den internationella arkivhistorien
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Saarenheimo Juhani
 • Titel: Clio eller Mnemosynes tjänare? De västerländska arkivens uppfattning om sin uppgift och roll under olika tider.
 • Förlag: Arkiv, Samhälle och Forskning
 • Upplaga: 1997
 • Kommentar: Elektronisk resurs. Vol.2, s.57-71
 • Författare/red: The International Council on Archives
 • Titel: ICAs Code on Ethics Effective 1 January 2021
 • Kommentar: Elektronisk resurs
 • Författare/red: Thomassen, Theo
 • Titel: A First Introduction to Archival Science
 • Upplaga: Archival Science 1 (2001)
 • Kommentar: Elektronisk resurs. Vol 1, s. 373-385
Ca 50 sidor artiklar kan tillkomma