Psykologi AV, Emotion i ett socialt och kulturellt perspektiv, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Psykologi AV, Emotion i ett socialt och kulturellt perspektiv, 7,5 hp

Psychology MA, Emotion in a Social and Cultural Perspective, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS105A
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Emotion i ett socialt och kulturellt perspektiv
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Fastställd: 2021-04-16
 • Senast ändrad: 2021-04-16
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-10

Syfte

Syftet med kursen är att ge en djupare förståelse för socialt och kulturellt inflytande på emotioner, liksom för emotionella aspekter på sociala och kulturella fenomen med betydelse för individ, grupp och samhälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för socialpsykologiska och kulturteoretiska perspektiv på emotion och relaterade fenomen.
- redogöra för relevant forskning inom området.

Färdigheter och förmåga
- föra ett fördjupat resonemang kring det sociala och kulturella inflytande på emotioner, liksom för emotionella aspekters betydelse för sociala och kulturella fenomen.
- tillämpa relevanta teorier och aktuell forskning på emotionsområdet på sociokulturella fenomen i samhället genom att formulera ett forskningsproblem med tillhörande hypotes samt föreslå en undersökningsdesign för detta ändamål.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- jämföra och kritiskt värdera giltigheten i kunskapsläget på emotionsområdet för dess bidrag till förståelse av mellanmänskliga fenomen.
- resonera kring etiska perspektiv rörande tillämpning av sociokulturella aspekter på emotionsområdet.

Innehåll

Kursen behandlar socialpsykologiska teoriperspektiv på samspelet mellan emotion och sociokulturella fenomen. Särskild vikt läggs vid förståelse av samtida mellanmänskliga och samhällsrelaterade frågor. Fokus läggs även på att värdera resultat av forskning på området, liksom de forskningsmetoder som används inom området.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområdet psykologi eller examen om minst 180 hp (i annat huvudområde) och 60 hp i psykologi eller 180 hp i psykologi (utan krav på avlagd examen). Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs med ett begränsat antal obligatoriska träffar på Campus Östersund. Deltagande via distansöverbryggande medel är också obligatoriskt. Studenten förväntas aktivt delta i kursrummet via universitetets lärplattform. Plattformen är det primära kommunikationsmedlet för studenter och lärare, och i kursrummet tillhandahålls all information som krävs för att studenten ska kunna genomföra kursen.

Examination

2101: Hemtentamen, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2102: Seminarieuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2103: Projektarbete, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Inom ramen för momentet ingår även aktivt deltagande i seminarium.

Examination sker på engelska.

Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ges på engelska.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Fiske, S.T.
 • Titel: Social beings: Core motives in social psychology.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: Hoboken, NJ: Wiley.
 • Författare/red: Lewis, M., Haviland-Jones, J.M., & Feldman Barrett, L. (Eds.)
 • Titel: Handbook of emotions.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: New York: Guilford Press.
 • Kommentar: Selected parts: Part IV: Social perspectives
 • Författare: Oyserman, D.
 • Artikeltitel: Culture three ways: Culture and subcultures within countries .
 • Tidskrift: 2017/68/435-463.
 • År/Volym/nr/sidor: Annual Review of Psychology.
 • Webbadress: http://dx.doi.org/10.1146/annurev-psych-122414-033617

Forskningsartiklar enligt lärarens anvisning.

Sidan uppdaterades 2022-07-14