Psykologi AV, Emotion och arbetsliv, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Psykologi AV, Emotion och arbetsliv, 7,5 hp

Psychology MA, Emotion and Work, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS107A
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Emotion och arbetsliv
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Fastställd: 2021-04-16
 • Senast ändrad: 2021-04-16
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-10

Syfte

Syftet med kursen är att ge en djupare förståelse av den roll emotioner har i arbetslivet, exempelvis emotionell intelligens och välbefinnande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• redogöra för effekter av emotioner på arbetsplatsen.
• redogöra för relevant forskning av emotionell kompetens, arbetsliv, hälsa och arbetsprestation.

Färdigheter och förmåga
• identifiera och diskutera olika teoretiska utgångspunkter gällande emotionell kompetens och välbefinnande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att identifiera och analysera eventuella effekter av emotionell kompetens i arbetslivet och i förhållande till välbefinnande.

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om emotioners betydelse i arbetslivet, gällande emotionell kompetens och välbefinnande, med betydelse för individ och grupp. Fokus läggs även på att värdera resultat av forskning på området, liksom de forskningsmetoder som används inom området.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområde psykologi eller examen om minst 180 hp (i annat huvudområde ) och 60 hp i psykologi eller 180 hp i psykologi (utan krav på avlagd examen). Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs med ett begränsat antal obligatoriska träffar på Campus Östersund. Deltagande via distansöverbryggande medel är också obligatoriskt. Studenten förväntas aktivt delta i kursrummet via universitetets lärplattform. Plattformen är det primära kommunikationsmedlet för studenter och lärare, och i kursrummet tillhandahålls all information som krävs för att studenten ska kunna genomföra kursen.

Examination

2101: Emotion och arbetsliv, Seminarieuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2102: Arbetsliv och hälsa, Seminarieuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2103: Projektarbete, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Inom ramen för momentet ingår även aktivt deltagande i seminarium.

Examination sker på engelska.

Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ges på engelska.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Barrett, F.L., Lewis, M., & Haviland-Jones, M.J.
 • Titel: Handbook of Emotions.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: Guilford Publications.
 • Kommentar: Valda delar (selected parts)

Forskningsartiklar enligt lärarens anvisningar.

Sidan uppdaterades 2022-07-14