Kursplaner med litteraturlista

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Journalistik GR (A), Introduktion till journalistik, 7,5 hp

Journalism BA (A), Introduction to Journalism, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JO075G
 • Ämne huvudområde: Journalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Introduktion till journalistik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2016-03-01
 • Fastställd: 2017-03-23
 • Senast ändrad: 2021-04-21
 • Giltig fr.o.m: 2021-07-01

Syfte

Kursen behandlar grundläggande kunskap om journalistiska metoder och arbetssätt, samt förståelse för mediernas och journalistikens villkor och betydelse i samhället.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- enskilt och tillsammans med andra redogöra för det svenska medielandskapet
- reflektera över det journalistiska uppdraget och mediernas villkor i samhället
- beskriva och diskutera olika perspektiv angående vetenskaplig forskning
- använda begrepp och terminologier som är aktuella för ämnet
- tillämpa grundläggande journalistiska metoder och arbetssätt

Innehåll

Kursen är en introduktion till journalistik både som vetenskap och praktik. Journalistikforskning introduceras, liksom hur den journalistiska arbetsprocessen ser ut. De strukturella villkoren för medierna belyses, och sätts i relation till det journalistiska innehållet. Etiska förhållningssätt diskuteras och problematiseras.
Studenten får kännedom om grundläggande tryckfrihets- och offentlighetslagstiftning.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

M400: Individuell inlämningsuppgift: Porträtt artikel, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M500: Individuell inlämningsuppgift: Diskussionsforum angående vetenskaplig forskning, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M600: Gruppuppgift: Porträtt medieföretag (inlämningsuppgift och seminarium), 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M700: Skriftlig examen, Individuell skriftlig tentamen, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M800: Individuell inlämningsuppgift: Nyhetsartikel, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Pressens samarbetsnämnd, Spelregler för Press, radio och tv
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Sidor: hela boken. Kan laddas ned som PDF gratis via https://tu.se/wp-content/uploads/2016/02/Spelregler-oktober-2015.pdf
 • Författare: Bergström, Annika & Jervelycke Belfrage, Maria
 • Artikeltitel: News in Social Media: Incidental consumption and the role of opinion leaders
 • År/Volym/nr/sidor: Digital Journalism
 • Tidskrift: 2018, volym 6, nummer 5, s. 583-598
 • Kommentar: Kan laddas ned som PDF gratis via https://biblioteket.miun.se/
 • Författare/red: Biblioteket i Moodle
 • Titel: Granska och värdera vetenskapliga källor
 • Webbadress: https://elearn20.miun.se/moodle/course/view.php?id=62&section=3
 • Författare/red: Biblioteket i Moodle
 • Titel: Skriva och referera
 • Webbadress: https://elearn20.miun.se/moodle/course/view.php?id=62&section=4
 • Författare/red: Funcke, Nils
 • Titel: Att publicera: Etik och juridik för journalister
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Sidor: kapitel 8
 • Författare/red: Gustafsdotter, Jeanette
 • Titel: Journalistikens lagar: Om medierätt, etik och att hitta fakta
 • Förlag: Morfem
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Sidor: kapitel 1-2
 • Författare/red: Häger, Björn
 • Titel: Intervjuteknik, 3:e omarbetade och uppdaterade upplagan
 • Förlag: Morfem
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 1-4, 7, 13, 16 samt Lathund
 • Författare/red: Häger, Björn
 • Titel: Reporter
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Sidor: kapitel 2, 8, 9 samt Terminologi
 • Författare/red: Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela
 • Titel: Det svenska medielandskapet
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Sidor: hela boken

Referenslitteratur

 • Författare/red: TT
 • Titel: TT-språket
 • Kommentar: Kan läsas på http://info.tt.se/tt-spraket/