Kursplaner med litteraturlista

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Journalistik GR (A), Att arbeta på redaktion I, 7,5 hp

Journalism BA (A), The Newsroom I, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JO057G
 • Ämne huvudområde: Journalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Att arbeta på redaktion I
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 50%, Teknik 50%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2015-03-10
 • Fastställd: 2015-06-17
 • Senast ändrad: 2021-04-20
 • Giltig fr.o.m: 2021-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska lära sig grundläggande villkor och metoder för journalistiskt nyhetsarbete på en redaktion.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- använda metoder för research
- identifiera etiska problem i den journalistiska arbetsprocessen
- identifiera källkritiska problem i den journalistiska arbetsprocessen
- använda tekniska system för publicering
- producera och reflektera över nyhetsmaterial i form av text, stillbild och video samt visa förståelse för den redaktionella arbetsprocessen

Innehåll

Kursen tar det journalistiska berättandet in i den redaktionella miljön. Studenten
får lära sig grunderna i det journalistiska nyhetsarbetet och utveckla sina färdigheter i att använda text, bild och video. Kursen avslutas med en redaktionsövning där studenterna i grupp driver egen nyhetsredaktion och använder digital teknik för att göra research samt producera och publicera eget nyhetsmaterial.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar. Övningar kan förläggas till helg- och kvällstid. Obligatorisk närvaro gäller vid vissa moment.

Examination

M101: Workshop i publiceringssystem, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M201: Individuell inlämningsuppgift: Nyhetsartikel – text, bild och video, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M301: Gruppuppgift samt individuell inlämningsuppgift: Redaktionsövning samt rapport från redaktionsövningen, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M700: Workshop och individuell inlämningsuppgift: Research, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M800: Workshop i etik, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M900: Workshop i källkritik, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

För att få ett godkänt kursbetyg ska alla delmoment vara godkända.
Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Gunnar Nygren, Ingela Wadbring
 • Titel: På väg mot medievärlden 2030
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Kapitel 6-10.
 • Författare/red: Göran Segeholm
 • Titel: Bildjournalistik, idéer, begrepp och praktiska råd
 • Förlag: Fojo
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Internetstiftelsen i Sverige (IIS)
 • Titel: Källkritik på internet
 • Webbadress: Digital (http://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/kallkritik-pa-internet)
 • Författare/red: Jonriksson, Peter
 • Titel: Kriminaljournalistik
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Tillhandahålls elektroniskt på MKV
 • Författare/red: Martin Schori
 • Titel: Online only: allt du behöver veta för att bli morgondagens journalist
 • Förlag: Carlssons bokförlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Ny upplaga augusti 2019
 • Författare/red: Nils Funcke
 • Titel: Att publicera
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: kap 8

Referenslitteratur

 • Titel: Pressens samarbetsnämnd, Spelregler för Press, radio och tv
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Kan laddas ned som PDF gratis via http://tu.se/shop/
 • Författare/red: Björn Häger
 • Titel: Reporter
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Nils Funcke
 • Titel: Offentlighetsprincipen, praktik och teori
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: kap 1 – 4
 • Författare/red: Språkrådet
 • Titel: Svenska skrivregler
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan