Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Svenska som andraspråk GR (B), Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk, 7,5 hp

Swedish as a Second Language BA (B), Assessment of Newly Arrived and Mulitilingual Students Second Language Development for Teachers of Swedish as a Second Language, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SS003U
 • Ämne huvudområde: Svenska som andraspråk
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2021-04-27
 • Fastställd: 2021-05-20
 • Senast ändrad: 2021-05-20
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-30

Syfte

Kursens syfte är att ge lärare en allmändidaktisk och ämnesdidaktisk fördjupning samt redskap för en systematisk och kontinuerlig bedömning av elevernas språk- och kunskapsutveckling kopplat till undervisning och teorier om andraspråksutveckling. Kursen ska utveckla lärarens förmåga att planera och genomföra formativ undervisning som bidrar till att förbättra nyanlända och flerspråkiga elevernas förutsättningar för lärande och goda kunskapsresultat.

Lärandemål

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska deltagaren
• visa kunskap om och förståelse för olika bedömningsteorier och modeller samt olika syften med bedömning.
• visa grundläggandekunskaper om andraspråksutveckling från nybörjare till avancerad nivå.
• kunna planera undervisning utifrån en nyanländ elevs tidigare erfarenheter och kunskaper.
• visa kunskap om formativ bedömning och kunna resonera kring hur undervisningen kan anpassas utifrån elevens andraspråksutveckling.

Innehåll

Kursen har en huvudsaklig inriktning på fördjupning inom området bedömning. Under kursens gång behandlas följande:
• Bedömning utifrån olika aspekter: mikro/makro; samhälleligt /skolperspektiv samt interkulturellt perspektiv
• Summativ/formativ bedömning och undervisning
• Kollegialt bedömningsarbete
• Grundläggande förståelse för andraspråksutveckling och vad som påverkar andraspråksutvecklingen. Föreläsning och gruppdiskussioner.
• Teorier och modeller för bedömning av andraspråksutveckling i skolan och förståelse för olika skalor för bedömning. (T ex styrdokumentens kunskapskrav i relation till stegen i Bygga svenska). Föreläsning om t.ex. processbarhetsteorin och performansanalys. Praktiska övningar i grupp där autentiska elevexempel analyseras och bedöms.
• Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper med fokus på Skolverkets kartläggningsmaterial steg 2, Litteracitet och planering av undervisningen.
• Bygga svenska som verktyg i den egna undervisningen.
• Introduktion till SKUA – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Individuell analys och bedömning av autentiska elevtexter.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Arbetet i kursen består av föreläsningar, läsning av kurslitteratur, inlämningsuppgifter, seminarier, diskussioner och praktiska övningar som ska genomföras i den egna verksamheten. Undervisningen sker på distans med hjälp av Zoom och lärplattfomen Moodle.

Examination

1000: Tentamen, Individuell skriftlig tentamen, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examinationen består av två uppgifter som utförs enskilt: den ena presenteras muntligt och den andra skriftligt.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Håkansson, Gisela, Flyman-Mattsson, Anna
 • Titel: Bedömning av svenska som andraspråk. En analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier.
 • Förlag: Studentlitteratur. Lund.
 • Upplaga: 2010
 • Författare/red: Jönsson, Anders
 • Titel: Lärande bedömning.
 • Förlag: Gleerups. Stockholm.
 • Upplaga: 2017
 • Författare/red: Olofsson Mikael & Lena Sjöqvist
 • Titel: Bedömning i svenska som andraspråk. I: Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (red.) Svenska som andraspråk- i forskning, undervisning och samhälle.
 • Förlag: Lund. Studentlitteratur.
 • Upplaga: 2013
 • Kommentar: S. 685-724.
 • Författare/red: Rydell, Maria
 • Titel: Konsten att föra ett samtal framåt – om bedömning av muntlig interaktion på sfi. I: B. Kindenberg (red.), Flerspråkighet som resurs. Symposium 2015.
 • Förlag: Stockholm. Liber.
 • Upplaga: 2016
 • Kommentar: S. 236-247.
 • Författare/red: Skolverket, 2011.
 • Titel: Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter.
 • Kommentar: Nätpublicerad.
 • Författare/red: Skolverket, 2013.
 • Titel: Sambedömning i skolan – exempel och forskning.
 • Kommentar: Nätpublicerad.
 • Författare/red: Skolverket, 2017.
 • Titel: Bygga svenska. Bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling i årskurs 1-3.
 • Förlag: Skolverket. Stockholm.
 • Författare/red: Skolverket, 2017.
 • Titel: Bygga svenska. Bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling i årskurs 4-6.
 • Förlag: Skolverket. Stockholm.
 • Författare/red: Skolverket, 2017.
 • Titel: Bygga svenska. Bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling i årskurs 7-9 och gymnasieskolan.
 • Förlag: Skolverket. Stockholm.

Referenslitteratur

 • Författare/red: Abrahamsson, Tua & Pirkko Bergman (red.),
 • Titel: Tankarna springer före. Att bedöma ett andraspråk i utveckling.
 • Förlag: HLS Förlag. Stockholm.
 • Upplaga: 2014
 • Författare/red: Bolander, Maria
 • Titel: Funktionell svensk grammatik.
 • Förlag: Liber. Stockholm.
 • Upplaga: 2012.
 • Författare/red: Ekerot, Lars-Johan
 • Titel: Ordföljd, tempus, bestämdhet.
 • Förlag: Gleerups. Stockholm.
 • Upplaga: 2011.
 • Författare/red: Skolverket.
 • Titel: Bedömningsportalen.
 • Webbadress: www.skolverket.se
 • Författare/red: Skolverket.
 • Titel: Gemensam europeisk referensram för språk. Bedömningsportalen.
 • Författare/red: Skolverket.
 • Titel: Kartläggningsmaterial. Kartläggning för nyanlända elevers kunskaper. Bedömningsportalen.
 • Författare/red: Skolverket.
 • Titel: Kursplaner i svenska som andraspråk.
 • Webbadress: www.skolverket.se
 • Kommentar: Tillgängligt på nätet.
En av titlarna Bygga svenska väljes utifrån de skolår man är verksam i.