Datateknik GR (B), Webbanvändbarhet, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Datateknik GR (B), Webbanvändbarhet, 7,5 hp

Computer Engineering BA (B), Web Usability, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT068G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Webbanvändbarhet
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Fastställd: 2009-10-26
 • Senast ändrad: 2021-05-28
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-28

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap att implementera/realisera en webbplats som uppfyller användbarhetsmål samt krav för en tillgänglig webbplats. För detta krävs en förståelse för designprocessen gällande grafiska gränssnitt och kunskap om utformning samt utvärdering av dessa gränssnitt. Det krävs även en förståelse hur olika målgrupper påverkar kraven på webbgränssnitt.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- redogöra och ha förståelse för begreppet användbarhet,
- redogöra och ha förståelse för begreppet tillgänglighet,
- redogöra och ha förståelse för hur olika målgrupper påverkar kraven på gränssnittsdesign,
- redogöra och ha förståelse för designprocessen gällande webb/grafiska gränssnitt,
- implementera/realisera en användbar och tillgänglig webbplats,
- använda verktyg och metoder för att skapa webbgränssnitt.

Innehåll

- Grunderna i MDI, UX gällande grafiska/webb gränssnitt.
- Designprocessen gällande grafiska/webb gränssnitt.
- Implementation/realisering av en användbarhetstestad och tillgänglig webbplats.
- Utvärdering av webbgränssnitt.
- Verktyg och metoder för utformning och test av webbgränssnitt.

Behörighet

Datateknik GR (A) 15 hp inkluderande Webbutveckling I, 7.5 hp och Introduktion till programmering i JavaScript, 7,5 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Distansform ges kursen över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

L102: Laboration 1, skriftlig redovisning, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L202: Laboration 2, skriftlig redovisning, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P202: Individuellt projekt. Redovisas skriftligt och muntligt, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Tillgång till webbkamera och headset förutsätts vid distansform.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Steve Krug
 • Titel: Don't Make Me Think, Revisited
 • Upplaga: 3:e upplagan (A Common Sense Approach to Web and Mobile Usability), 2014
 • Förlag: New Riders Publishing
 • Kommentar: ISBN 13: 978-0-321-96551-6

Sidan uppdaterades 2022-07-14