Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Idrottsvetenskap GR (B), Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Sport Science BA (B), Scientific Methodology, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV045G
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Vetenskaplig teori och metod
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2011-04-04
 • Fastställd: 2011-04-13
 • Senast ändrad: 2021-05-06
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om den vetenskapliga arbetsprocessens olika
delar, olika datainsamlingsmetoder och grundläggande statistik.

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna:
- Beskriva forskningsprocessen, undersökningsmetoder och forskningstraditioner inom idrottsvetenskap
- Söka, sammanfatta och kritiskt granska vetenskapliga texter inom idrottsvetenskap
- Tillämpa sina tidigare kunskaper för att kunna designa undersökningsupplägg relativt till frågeställningen
- Beskriva olika datainsamlings- och analysmetoder
- Urskilja olika etiska överväganden inom idrottsvetenskap
- Genomföra grundläggande deskriptiv dataanalys
- Tillämpa sina kunskaper för att genomföra parametriska och icke-parametriska analyser för parvisa och gruppvisa jämförelser samt sambandsmått

Innehåll

- Forskningsprocess och problemformulering/Research process and formulating
research problem
- Litteratur- och informationssökning och analys/Litterature and information
retrieval and analysis
- Forskningsdesign/Research design
- Kvalitativa och kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder/ Qualitative and
quantitative research methods
- Deskriptiv och hypotesprövande statistik/Descriptive statistics and hypothesis
testing
- Demonstrationer, laborationer och seminarier/Demonstrations, laborations and
seminars
- Vetenskaplig rapportskrivning/Scientific writing and communication

Behörighet

Idrottsvetenskap GR (A), Introduktion till Idrottsvetenskap, 7,5 hp eller motsvarande behörighet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och inkluderar individuellt arbete och samarbete i grupp. Exempel på undervisningsformerna är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, demonstrationer och praktiska övningar. Detaljerad information ges i studiehandledningen.
Undervisning kan komma att ges på engelska.

Examination

5000: Individuell skriftlig tentamen, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

6000: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Detaljerad information ges i studiehandledningen.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Vid moment som kräver fysisk närvaro erbjuds examination en gång inom loppet av ett (1) år.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Backman, J.,
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2008
 • Författare/red: Creswell, J. W.
 • Titel: Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches
 • Förlag: SAGE
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: O’donoghue, P.
 • Titel: Statistics for sport and exercise studies
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Olsson, H., Sörensen, S.
 • Titel: Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: Price, M., & Price, M.
 • Titel: Lab reports and projects in sport and exercise science : a guide for students.
 • Förlag: Pearson
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Berg, K.E., Latin, R.W.
 • Titel: Essentials of Reserch Methods inHealth, Physical Education, Exercise Science, and Recreation
 • Förlag: Lippincott Williams & Wilkins
 • Upplaga: 2008
Vetenskapliga artiklar tillkommer.