Litteraturvetenskap AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Litteraturvetenskap AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp

Comparative Literature MA, Epistemology in the Humanities, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI018A
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Humanistisk vetenskapsteori
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-12-12
 • Fastställd: 2020-04-08
 • Senast ändrad: 2021-05-18
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursen syftar till att introducera den studerande i vetenskapsteoretiska problem med särskild relevans för humanioraområdet.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna
- redovisa grundläggande kunskaper om inflytelserika vetenskapsteoretiska
skolbildningar i ett historiskt perspektiv;
- kritiskt diskutera olika vetenskapsteoretiska doktriners konsekvenser för
humanistisk forskning:
- på ett teoretiskt plan identifiera, formulera och diskutera likheter och
skillnader mellan olika humanistiska ämnens vetenskapliga traditioner.

Innehåll

Grundläggande vetenskapsteori och tolkningsstrategier.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A,B,C) i huvudområdet litteraturvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

2001: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen med skriftliga och muntliga redovisningar under kursens gång, samt en avslutande tentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Studerande som underkänts minst två gånger på kurs eller del av kurs, har rätt att begära att annan examinator utses, om det inte finns särskilda skäl mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Alternativt kan kursen, efter godkännande av examinator, läsas i ett annat magisterämne vid institutionen eller vid annat lärosäte i eller utanför Sverige.

Kursen ingår i Magisterutbildning med inriktning mot litteraturvetenskap, 60 hp.

Kursen kan inte ingå i samma examen som LI002A, Litteraturvetenskap AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ernst, Wolfgang
 • Titel: Digital Memory and the Archive
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: University of Minnesota Press
 • Författare/red: Foucault, Michel
 • Titel: Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 september 1970
 • Upplaga: 1993
 • Författare/red: Hansson, Bengt
 • Titel: Skapa vetande: vetenskapsteori från grunden
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Loomba, Ania
 • Titel: Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält
 • Upplaga: 2008, 2:a uppl.
 • Förlag: Tankekraft
 • Författare/red: Lykke, Nina
 • Titel: Genusforskning: en guide till feministisk teori, metodologi och skrift
 • Upplaga: 2009
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Marc-Wogau, Konrad (red)
 • Titel: Filosofin genom tiderna 5
 • Upplaga: 2000 (andra uppl.)
 • Kommentar: Valda delar, ca 300 sidor.
 • Författare/red: Nietzsche, Friedrich
 • Titel: "Sanning och lögn i utommoralisk mening", i Samlade Skrifter. bd 2, Otidsenliga betraktelser I-IV, Efterlämnade skrifter 1872-1875
 • Upplaga: 2005
 • Förlag: B. Östlings bokförlag Symposion
Övrig litteratur läses efter lärares anvisningar.

Sidan uppdaterades 2022-07-14