Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, 30 hp | miun.se

Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, 30 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, 30 hp

Comparative Literature BA (A), Creative Writing, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI054G
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Kreativt skrivande
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-12-12
 • Fastställd: 2020-02-17
 • Senast ändrad: 2021-05-11
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-16

Syfte

Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, är i första hand avsedd för studenter som vill använda eget skönlitterärt skrivande i syfte att utveckla såväl den litteraturvetenskapliga analys- och tolkningsförmågan som det egna konstnärliga skapandet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten
- visa praktiska och teoretiska kunskaper om det litterära skapandets
natur och teknik
- visa sådan färdighet som fordras för att med litteraturvetenskaplig
begreppsapparat närläsa skönlitterära texter
- visa förmåga att på ett litterärt medvetet sätt uttrycka känslor och tankar i skrift.

Innehåll

Kursen omfattar fyra moment
1. Introduktion, 7,5 hp (Introduction)
2. Fiktionsskapandets grunder I, 7,5 hp (The Basics of Fiction Writing, part I)
3. Fiktionsskapandets grunder II, 7,5 hp (The Basics of Fiction Writing, part II)
4. Litterära traditioner, 7,5 hp (Literary Traditions)

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Individuell handledning och skriftliga gruppdiskussioner.

Examination

M100: Introduktion, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M200: Fiktionsskapandets grunder I, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M300: Fiktionsskapandets grunder II, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M400: Litterära traditioner, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker genom aktivt deltagande i gruppdiskussioner under kursens gång och skriftliga inlämningsuppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställas till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen är en s k breddkurs som inte kan utgöra del av huvudområdet litteraturvetenskap i en examen. Den berättigar inte till studier i Litteraturvetenskap B, förutom Kreativt skrivande.

Kursen kan inte ingå i samma examen som LI005G, Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, 30 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Alakoski, Susanna
 • Titel: Svinalängorna
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Bonnierpocket
 • Författare/red: Anyuru, Johannes
 • Titel: De kommer att drunkna i sina mödrars tårar
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Norstedts
 • Författare/red: Benedictsson, Victoria
 • Titel: Pengar
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Författare/red: Christensen, Inger
 • Titel: Fjärilsdalen
 • Författare/red: Ekman, Kerstin
 • Titel: Händelser vid vatten
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Bonniers
 • Författare/red: Granwald, Therése
 • Titel: Kreativt skrivande. Grundbok i litterärt skapande
 • Upplaga: 2019
 • Författare/red: Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders
 • Titel: Epikanalys. En introduktion
 • Upplaga: 1999
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Holmberg, John-Henri
 • Titel: När allt förändras. 17 science fiction-noveller
 • Upplaga: 2010
 • Förlag: En bok för alla
 • Författare/red: Janss, Christian m fl
 • Titel: Lyrikens liv
 • Upplaga: 2005 eller senare
 • Förlag: Daidalos
 • Författare/red: King, Stephen
 • Titel: Allt kan hända: 14 mörka berättelser
 • Upplaga: 2006
 • Förlag: Bra Böcker
 • Författare/red: Loe, Erland
 • Titel: Doppler
 • Upplaga: 2004
 • Författare/red: Lugn, Kristina
 • Titel: Hej då, ha det så bra
 • Upplaga: 2003
 • Förlag: Bonniers
 • Författare/red: Malmsten, Bodil
 • Titel: Så gör jag: konsten att skriva
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Modernista
 • Författare/red: Rosenberg, Göran
 • Titel: Ett kort uppehåll på vägen till Auschwitz
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Rynell, Elisabeth
 • Titel: Hohaj
 • Upplaga: 1997
 • Författare/red: Söderlund, Mats
 • Titel: Skriva poesi. Om diktandets hantverk
 • Upplaga: 2017
 • Författare/red: Öijer, Bruno K
 • Titel: Och natten viskade Annabel Lee
 • Upplaga: 2014
Litteratur tillkommer enligt lärares anvisningar.

Tillkommer Kreativt skrivande A, Noveller, 2016/2017, kompendium som tillhandahålles av institutionen.

Sidan uppdaterades 2022-07-14