Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Litteraturvetenskap GR (B), 30 hp

Comparative Literature BA (B), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI047G
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1E - Kursen ligger på grundnivå och innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-09-19
 • Fastställd: 2019-12-20
 • Senast ändrad: 2021-05-18
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursen har som syfte att vidareutveckla ett vetenskapligt och teoretiskt förhållningssätt till litteraturen som estetiskt och socialt fenomen och som bärare av ideér och värdemönster.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten
- ha tillägnat sig en fördjupad kännedom om hur modern litteraturvetenskap och litteraturteori förhåller sig till litteraturen som estetiskt och socialt fenomen
- visa fördjupad textanalytisk förmåga inom de tre huvudgenrerna lyrik, epik och dramatik
- visa fördjupad kunskap om litteraturens historiska, samhälleliga och mediala kontexter
- visa förmåga att på ett grundläggande vetenskapligt sätt bygga upp ett längre resonemang kring en på egen hand formulerad litteraturvetenskaplig frågeställning
- visa förmåga att skriva en väldisponerad vetenskaplig text som uppfyller relevanta krav på formalia

Innehåll

Kursen omfattar fyra moment:
1. Textanalytisk och teoretisk fördjupning, 7,5 hp (Text analysis and theoretical specialisation, 7,5 credits)
2. Litteratur och verklighet, 7,5 hp (Literature and reality, 7,5 credits)
3. Litteratur och andra medier, 7,5 hp (Literature and other media, 7,5 credits)
4. Uppsats, 7,5 p (Essay, 7,5 credits)

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp från kursen Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagande vid seminarieövningar och redovisningar är obligatoriskt.

Examination

2001: Textanalytisk och teoretisk fördjupning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2002: Litteratur och verklighet, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2003: Litteratur och andra medier, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2004: Uppsats, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Textanalytisk och teoretisk fördjupning, 7,5 hp
(Text analysis and theoretical specialisation, 7,5 credits)
Examination sker skriftligt och muntligt.

Litteratur och verklighet, 7,5 hp
(Literature and reality, 7,5 credits)
Examination sker skriftligt och muntligt.

Litteratur och andra medier, 7,5 hp
(Literature and other media, 7,5 credits)
Examination sker skriftligt och muntligt.

Uppsats, 7,5 hp
(Essay, 7,5 credits)
Den studerande lägger fram ett PM för sitt fördjupningsarbete, slutför och ventilerar detta under en serie seminarier samt genomför en opponentuppgift.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogisk stöd vid funktionsnedsättning har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen LI047G, Litteraturvetenskap GR (B), 30 hp kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod LI011G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Titel: Ett urval vetenskapliga texter i kompendium
 • Författare/red: Bergsten, Staffan (red.)
 • Titel: Litteraturvetenskap – en inledning
 • Upplaga: 2 uppl. 2002 eller senare
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Bradley, A. C.
 • Titel: Shakespearean Tragedy: lectures on Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth
 • Förlag: Macmillan
 • Webbadress: Nätutgåva: http://www.clicknotes.com/bradley/index.html
 • Kommentar: Kapitlet “Lecture VIII, King Lear”, s. 328–330
 • Författare/red: Charlotte Brontë
 • Titel: Jane Eyre
 • Upplaga: Valfri utgåva
 • Författare/red: Culler, Jonathan
 • Titel: Literary Theory. A Very Short Introduction eller den svenska översättningen Litteraturteori. En mycket kort introduktion
 • Förlag: Oxford university press eller Studentlitteratur
 • Författare/red: Russ McDonald
 • Titel: Shakespeare: An Anthology of Criticism and Theory 1945-2000
 • Upplaga: 2004
 • Förlag: Blackwell Publishing
 • Författare/red: Shakespeare, William
 • Titel: Hamlet, Köpmannen i Venedig (The Merchant of Venice), Stormen (The Tempest)
 • Författare/red: Södergran, Edith
 • Titel: Samlade dikter
Moment 2
 • Titel: Kurslitteratur: Delvis i utdrag. Ytterligare ett antal texter tillkommer i samråd med läraren.
 • Titel: Skönlitteratur: Enstaka ytterligare titlar kan tillkomma
 • Kommentar: Daniel Defoe, Robinson Crusoe (i utdrag enl. anvisning) OBS Oförkortad utgåva!., Jane Austen, Stolthet och fördom/Pride and Prejudice., Carl Jonas Love Almqvist, Det går an., Gustave Flaubert, Madame Bovary., August Strindberg, Röda Rummet., Victoria Benedictsson, Pengar., Hjalmar Söderberg, Doktor Glas., Joseph Conrad, Heart of Darkness/Mörkrets hjärta., Virginia Woolf, To the Lighthouse/Mot fyren., Moa Martinson, Kvinnor och äppelträd., Susanna Alakoski, Svinalängorna eller annan samtida svensk arbetarskildring.
 • Författare/red: Abrams, M.H.
 • Titel: The mirror and the lamp: Romantic theory and the critical tradition
 • Upplaga: 1953
 • Förlag: Oxford University Press
 • Kommentar: s. 30-42. Text i moodle
 • Författare: Achebe, Chinua
 • Artikeltitel: An image of Africa: Racism in Conrad’s Heart of Darkness
 • Tidskrift: The Massachusetts Review, Winter
 • År/Volym/nr/sidor: 1977, Vol. 18, No. 4, pp. 782-794
 • Författare/red: Auerbach, Erich
 • Titel: Mimesis: verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen
 • Upplaga: 1998
 • Förlag: Bonnier, Stockholm
 • Författare/red: Barthes, Roland
 • Titel: “The reality effect”, i The rustle of language
 • Upplaga: 1989
 • Förlag: Berkeley, University of California Press
 • Kommentar: s. 141-148
 • Författare/red: Brantlinger, Patrick
 • Titel: “Heart of darkness": Anti-imperialism, racism, or impressionism?
 • Kommentar: Text i moodle
 • Författare/red: Danius, Sara
 • Titel: Den blå tvålen. Romanen och konsten att göra saker och ting synliga
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Bonnier, Stockholm
 • Författare/red: Furuland, Lars
 • Titel: “Vad är arbetardiktning?”, i Svensk arbetarlitteratur av Furuland, Lars & Svedjedal, Johan
 • Upplaga: 2006
 • Förlag: Atlas, Stockholm
 • Kommentar: s. 21-31. Text i moodle
 • Författare/red: Habib, Rafey (red.)
 • Titel: The Cambridge history of literary criticism Vol. 6 The nineteenth century : c.1830-1914
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Cambridge University Press
 • Författare/red: Larsson, Lisbeth
 • Titel: 'Feministernas Almqvist: från kvinnoförrädare till frigörande dekonstruktör', i Sjöblad, Christina (red.), I lärdomens trädgård: festskrift till Louise Vinge 24/11 1996
 • Upplaga: 1996
 • Förlag: Lund University Press, Lund
 • Kommentar: s. 97-106. Text i moodle
 • Författare/red: Mortensen, Anders & Ljung, Per Erik (red.)
 • Titel: Texter i poetik: från Platon till Nietzsche
 • Upplaga: 1988
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Författare/red: Svedjedal, Johan (red.)
 • Titel: Litteratursociologi
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Författare/red: Watt, Ian
 • Titel: Impressionism and symbolism in "Heart of darkness"
 • Kommentar: Text i moodle
 • Författare/red: Watt, Ian
 • Titel: The rise of the novel: studies in Defoe, Richardson and Fielding
 • Upplaga: 2015 (även tidigare utgåvor)
 • Förlag: The Bodley Head, London
 • Författare/red: Witt Brattström, Ebba
 • Titel: Moa Martinson: Skrift och drift I trettiotalet
 • Upplaga: 1988 (även senare utgåvor)
 • Förlag: Norstedts, Stockholm
Moment 3
 • Titel: Tillkommer medietexter samt vetenskapliga artiklar som tillhandahålles av ansvarig lärare.
 • Författare/red: Andersen, Tore Rye et al.
 • Titel: Litteratur mellem medier
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Aarhus Universitetsforlag
 • Författare: Bruhn, Jørgen
 • Artikeltitel: Intermedialitet: Framtidens humanistiska grunddisciplin?
 • Tidskrift: Tidskrift för litteraturvetenskap
 • År/Volym/nr/sidor: 2008:1
 • Författare/red: DeLillo, Don
 • Titel: Amerikana
 • Upplaga: 2019 eller annan utgåva
 • Förlag: Modernista
 • Författare/red: Frid, Johanna
 • Titel: Nora eller brinn Oslo Brinn
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Elleström
 • Författare/red: Hemmingson, Nina
 • Titel: Vad glad du är som får titta på mig
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Kaunitz-Olsson
 • Författare/red: Lenemark, Christian (red.)
 • Titel: Litteraturens nätverk: Berättande på Internet
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare: Lindberg, Ylva
 • Artikeltitel: Satiriska feministiska serier: Nina Hemmingsson och Liv Strömquist
 • Tidskrift: Tidskrift för litteraturvetenskap
 • År/Volym/nr/sidor: 2014:2
 • Författare/red: Lundberg, Sara
 • Titel: Fågeln i mig flyger vart den vill
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Mirando
 • Författare/red: Speigelman, Art
 • Titel: The Complete Maus
 • Upplaga: 2003 eller annan upplaga
 • Förlag: Penguins Books Ltd
 • Författare/red: Tao Lin
 • Titel: Taipei
 • Upplaga: 2017 eller annan upplaga
 • Förlag: Constant Reader
Moment 4
 • Författare/red: Siv Strömqvist
 • Titel: Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
 • Förlag: Hallgren och Fallgren

Sidan uppdaterades 2022-07-14