Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna lll, ämneslärare mot arbete i gymnasieskolan, 15 hp

Education MA, Educational Science III, for Upper Secondary School Teacher, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE072A
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Utbildningsvetenskaplig kärna lll, ämneslärare mot arbete i gymnasieskolan
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Undervisning 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-14
 • Fastställd: 2020-03-30
 • Senast ändrad: 2021-05-27
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-01

Syfte

Kursen syfte är att de studerande ges möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper om betygsättning och bedömning samt om kvalitets-, utvecklings- och utvärderingsarbete i skolan. Vidare ges de studerande möjlighet att ytterligare fördjupa sin vetenskapsteoretiska förtrogenhet samt sin kritiska reflektionsförmåga.

Lärandemål

Nedan formuleras lärandemålen för de två delmoment som ingår i kursen.

Moment 1
Efter genomgånget moment förväntas studenten kunna:
- redogöra för, samt kritiskt reflektera över, begrepp, centrala principer, riktlinjer och kunskapssyn rörande skolans kunskapsbedömning i gällande styrdokument
- diskutera och problematisera etiska faktorer kring betygsättning och bedömning och ge exempel på sådana faktorer som kan påverka bedömningars saklighet och likvärdighet
- analysera lärares arbete med kunskapsbedömning och betygsättning med hjälp av vetenskapliga teorier, bedömningsteoretiska begrepp och modeller om kunskapsbedömning
- tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i tal och skrift
- visa en god kunskap, såväl teoretisk som praktiskt, om de centrala formerna av skriftlig kommunikation och dokumentation som har betydelse för lärarprofessionen och som behandlas i detta moment


Moment 2
Efter genomgånget moment förväntas studenten kunna:
- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten
- i utvärderings- och utvecklingsarbete beakta samhälleliga och etiska aspekter, lika villkorsperspektiv samt frågor om hållbar utveckling
- kritiskt granska och reflektera över kvalitativa såväl som kvantitativa metoder för utvärdering av skola
-diskutera begränsningar och möjligheter hos nationella prov och internationella komparativa studier som redskap för utveckling och utvärdering
- visa god förmåga att kunna kritiskt reflektera över skolutveckling mot bakgrund av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
- visa en god kunskap, såväl teoretisk som praktiskt, om de centrala formerna av skriftlig kommunikation och dokumentation som har betydelse för lärarprofessionen och som behandlas i detta moment

Innehåll

Kursen innehåller två moment som består av 7,5 hp vardera.

Moment 1: Bedömning och betygsättning, 7,5 hp
Det första momentet behandlar etiska, pedagogiska, juridiska och didaktiska perspektiv på bedömning och betygsättning. I momentet presenteras och problematiseras de riktlinjer som formuleras i skolans styrdokument samtidigt som de relateras till vetenskaplig forskning om kunskapsbedömning, kunskapsformer och lärares bedömningspraktiker. Vidare behandlar momentet olika former av dokumentation av elevers utveckling och lärande som lärare förväntas upprätta och ger fördjupade perspektiv på dessa.

Moment 2: Utvecklings- och utvärderingsarbete, 7,5 hp
Det andra momentet behandlar de olika former av uppföljnings- och utvärderingsarbete som ingår i skolans verksamhet och som lärare på olika sätt behöver kunna relatera till och även delta i. I samband med detta behandlas även olika modeller för utvärdering och utvecklingsarbete. Användningen av begreppen kvalitet och utveckling i skolans verksamhet problematiseras även i syfte att fördjupa de studerandes reflektion kring målen för och innehåll i skolans kvalitetsutvecklande arbete. Vidare ger fördjupande vetenskapsteoretiska och metodologiska perspektiv på vetenskapligt baserat utvecklingsarbete där såväl nationellt orienterade utvärderingar som lokalt utvecklingsarbete behandlas.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat från UVK I och II och VFU I och II. Vidare krävs minst 120 hp ämnesstudier inom ämneslärarutbildningen.
(OB 6c)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier, workshops, fältstudier samt litteraturstudier enskilt och i grupp. Samarbete och gruppövningar är grundläggande för att studenten tränar sin förmåga och sina färdigheter. Undervisning och examinationer genomförs vid i huvudsak på Campus samt via digitala verktyg som exempelvis Zoom och Moodle.”

Examination

2001: Perspektiv på bedömning - Skriftlig och muntlig examination, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Moment 1.

2002: Lärares bedömningspraktik - Skriftlig och muntlig examination, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Moment 1.

2003: Fiktivt skolutvecklingsarbete - Skriftlig och muntlig examination, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Moment 2.

2005: Utvärdering och kvalitetsarbete - Skriftlig och muntlig examination, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt. Lärandemålen prövas skriftligt och muntligt. Även praktiska övningar kan förekomma. De
examinerande moment som är schemalagda förutsätter studenternas fysiska närvaro och deltagande på Campus.

Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogisk stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för tregradig betygsskala:

- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de
krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga
lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller
betyget U (underkänt)

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I samband med kursavslutning genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs och arkiveras på institutionen. Resultatet återkopplas till studentgruppen, studentkåren och programrådet. Resultatet tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder presenteras för kommande studentgrupp.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE048A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare: Black, Paul & Wiliam, Dylan
 • Artikeltitel: Assessment and Classroom Learning
 • År/Volym/nr/sidor: Assessment in Education
 • Tidskrift: 1998, Vol. 5, No. 1, p. 7-62
 • Kommentar: 55 s.
 • Författare/red: Carlgren, Ingrid, Forsberg, Eva & Lindberg, Viveca
 • Titel: Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion
 • Förlag: Stockholms universitet, Stockholm universitet, Stockholm
 • Upplaga: 2009
 • Webbadress: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:371489/FULLTEXT01.pdf
 • Kommentar: 130 s.
 • Författare/red: Hirsch, Åsa
 • Titel: Skolans dokumentation: ur ett pedagogiskt och juridiskt perspektiv
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2016
 • Kommentar: 153 s.
 • Författare/red: Kenneth Nordgren, Christina Odenstad & Johan Samuelsson
 • Titel: Betyg i teori och praktik : ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium
 • Förlag: Gleerups, Malmö
 • Upplaga: 2017
 • Kommentar: 216 s.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Allmänna råd för bedömning och betygssättning i gymnasieskolan
 • Förlag: Skolverket
 • Upplaga: 2018
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/publikationsserier/allmanna-rad/2018/allmanna-rad-om-betyg-och-betygssattning
 • Författare/red: Wikström Christina
 • Titel: Konsten att göra bra prov : Vad lärare behöver veta om kunskapsmätning
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Upplaga: 2013
 • Kommentar: 193 s.
 • Författare/red: Wiliam, Dylan
 • Titel: Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2019
 • Kommentar: 261 s.
Moment 2
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete/huvudmannens-systematiska-kvalitetsarbete
 • Författare/red: Alvunger, Daniel & Wahlström, Ninni
 • Titel: Den evidensbaserade skolan: Svensk skola i skärningspunkten mellan forskning och praktik
 • Förlag: Natur och Kultur
 • Upplaga: 2018
 • Författare/red: Backman, Gardelli, Gardelli & Persson
 • Titel: Vetenskapliga tankeverktyg: till grund för akademiska studier
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2012
 • Kommentar: Vetenskaplig metod, s. 293-340
 • Författare/red: Håkansson, J & Sundberg, D
 • Titel: Utmärkt skolutveckling: Forskning om skolförbättring och måluppfyllelse
 • Förlag: Natur och kultur
 • Upplaga: 2016
 • Författare/red: Lundgren, Ulf P, Säljö, Roger & Liberg, Caroline
 • Titel: Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare]
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Upplaga: 2017
 • Kommentar: valda delar, ca 60 s.
 • Författare/red: Rönnerman, Karin (red)
 • Titel: Aktionsforskning i praktiken, erfarenheter och reflektioner - förskola och skola på vetenskaplig grund
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2012
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare: Temanummer
 • Artikeltitel: Kan vi lita på PISA?
 • År/Volym/nr/sidor: Utbildning & Demokrati
 • Tidskrift: 2013, 22 (3)
 • : https://www.oru.se/forskning/forskningsmiljoer/hs/utbildning-och-demokrati/tidskriften-utbildning--demokrati/samtliga-artiklar-fran-vol.-8-1999-digitalt-innehall-tidigare-nummer/
 • Kommentar: Valda artiklar
 • Författare: Temanummer
 • Artikeltitel: Klassrumsstudier i ljuset av PISA
 • År/Volym/nr/sidor: Utbildning & Demokrati
 • Tidskrift: 2019, 28 (3)
 • : https://www.oru.se/forskning/forskningsmiljoer/hs/utbildning-och-demokrati/tidskriften-utbildning--demokrati/samtliga-artiklar-fran-vol.-8-1999-digitalt-innehall-tidigare-nummer/
 • Kommentar: Valda artiklar
 • Författare: Temanummer
 • Artikeltitel: Skolinspektionen som styrning
 • År/Volym/nr/sidor: Utbildning & Demokrati
 • Tidskrift: 2014, 23 (1)
 • : https://www.oru.se/forskning/forskningsmiljoer/hs/utbildning-och-demokrati/tidskriften-utbildning--demokrati/samtliga-artiklar-fran-vol.-8-1999-digitalt-innehall-tidigare-nummer/
 • Kommentar: Valda artiklar

Referenslitteratur

Moment 2
 • Författare/red: Jahnke, Anette & Hirsh, Åsa
 • Titel: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?
 • Förlag: Ifocus
 • Upplaga: 2020
 • Webbadress: https://www.ifous.se/app/uploads/2020/02/202001-Ifous-Fokuserar-Frdjupad-nulgesanalys-H.pdf
www.globalamalen.se


Valbara artiklar, avhandlingar, myndighetstexter och annan litteratur tillkommer.