Kursplaner med litteraturlista

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare, Fritidshem, 15 hp

Education BA (A), Educational Science I for Teacher in Leisure Education, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE211G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare, Fritidshem
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Undervisning 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-14
 • Fastställd: 2020-09-28
 • Senast ändrad: 2021-05-27
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska visa kunskap om skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna. Vidare ska studenten visa kunskap om läroplansteori, pedagogiska perspektiv samt didaktik av relevans för det fritidspedagogiska arbetsområdet.

Lärandemål

Delmoment 1: Fritidshemmets och skolans organisation och uppdrag, 7,5 hp

Efter genomgången kurs ska den studerande:

- visa förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå och följa kunskapsutvecklingen inom ämnet för kursen
- visa kännedom om didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området och inom det eller de ämnen som utbildningen avser för yrkesutövningen i övrigt
- visa kunskap om skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
- visa kännedom om att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna
- visa kännedom om praktiska och estetiska lärprocesser
- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia

Delmoment 2: Fritidshemspedagogikens kärna och barns lärande och utveckling, 7,5 hp

- visa förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå och följa kunskapsutvecklingen inom ämnet för kursen
- visa kännedom om didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området och inom det eller de ämnen som utbildningen avser för yrkesutövningen i övrigt
- ha insikten och förmågan att leda i sin ämnesundervisning och yrkesutövning i övrigt
- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund och de grundläggande demokratiska värderingarna
- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna
- visa sådana kunskaper inom det fritidspedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet

Innehåll

Delmoment 1: Fritidshemmets och skolans organisation och uppdrag, 7,5 hp
Delmomentet innehåller skolväsendets historia, skolans värdegrund, grundskolans och fritidshemmets didaktik och styrdokument.

Delmoment 2: Fritidshemspedagogikens kärna och barns lärande och utveckling, 7,5 hp
Delmomentet innehåller pedagogiska perspektiv, vetenskapsteori och forskningsmetodik, barns lärande och utveckling, läroplansteori relaterade till fritidshemmens verksamhet och ledning samt digitala verktyg och digitala miljöer.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen anpassas till lärandemålen för kursen så att föreläsningar är huvudform för kunskapsmålen, seminarier och fältstudier är huvudform för insikter och förståelse. Gruppövningar utgör grundform där studenten tränar kursens färdighetsmål.

Examination

2101: Fritidshemmets och skolans organisation och uppdrag - Dugga. Delmoment 1., 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Skriftlig examination

2102: Fritidshemmets och skolans pedagogiska praktik - Paruppgift, Fältstudie. Delmoment 1., 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Muntlig och skriftlig examination

2103: Fritidshemmets och skolans värdegrund och uppdrag - Gruppuppgift. Delmoment 1., 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Muntlig examination

2104: Fritidshemspedagogikens kärna utifrån internationellt perspektiv - Litteraturseminarium. Delmoment 2., 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Muntlig examination

2105: Barns perspektiv på fritidshemmets miljöer. Delmoment 2., 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Muntlig och skriftlig examination

2106: Fritidshemmets uppdrag och pedagogiska praktik - Skriftlig inlämningsuppgift. Delmoment 2., 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt. Kunskaps- insikts och förståelsemål prövas skriftligt eller muntligt. Färdighetsmålen prövas via att den enskilde studenten prövas och bedöms vid praktiska övningar.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för tregradig betygsskala:

- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de
krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga
lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller
betyget U (underkänt)

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I samband med kursavslutning genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs och arkiveras på avdelningen. Resultatet återkopplas till studentgruppen, studentkåren och programrådet. Resultatet tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder presenteras för kommande studentgrupp.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE105G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ackesjö, Helena
 • Titel: Övergångar mellan skolformer : kontinuitet och progression från förskola till skola
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ISBN 9789147122080, 194 sid
 • Författare/red: Ankerstjerne, Trine (red)
 • Titel: Perspektiv på fritidshemspedagogik
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ISBN 978-91-44-08814-3, Valda kapitel, 50 sid
 • Författare/red: Augustsson, Gunnar
 • Titel: Akademisk skribent
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 2018
 • Kommentar: ISBN 9789144129907 174 sid
 • Författare/red: Bie, K.
 • Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
 • Förlag: Gleerups
 • Upplaga: 2014
 • Författare/red: Brinkkjaer, U. & Höijen, M.
 • Titel: Vetenskapsteori för lärarstudenter
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2020
 • Författare/red: Grewell, C. & Boström, L
 • Titel: Fritidshemmets lokaler och materiella resurser i relation till verkamhetens kvalitet
 • Förlag: Stockholm: Fritze
 • Upplaga: 2020
 • Kommentar: I SOU 2020:34. Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg, ss 493-516.
 • Författare/red: Haglund, B., Gustafsson Nyckel, J. & Lager, K. (red)
 • Titel: Fritidshemmets pedagogik i en ny tid
 • Förlag: Gleerups
 • Upplaga: 2020
 • Författare/red: Hedlund, Stina & Malmsten, Linnea
 • Titel: Fritidshem IKT - möjligheter och utmaningar
 • Förlag: Natur och Kultur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ISBN 9789127443915, 127 sid
 • Författare/red: Linde, G.
 • Titel: Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori!
 • Förlag: Senaste upplagan, Lund: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2012
 • Kommentar: ISBN 978-91-44-08559-3. 172 sid
 • Författare/red: Orlenius, Kennert
 • Titel: Värdegrunden. Finns den?
 • Förlag: Senaste upplagan, 2 uppl. Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ISBN 9789147020904, valda kap.
 • Författare/red: Philgren, Ann, S ( Red)
 • Titel: Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: ISBN: 9789144111179
 • Kommentar: Valda kapitel, 182 s.
 • Författare/red: Pihlgren, Ann, S (red)
 • Titel: Fritidshemmet
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ISBN 978-91-44-06895-4, 322 s. Valda kapitel, 67 sid.
 • Författare/red: Pihlgren, Ann, S (red)
 • Titel: Fritidshemmets didaktik
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2016
 • Kommentar: ISBN 9789144077086 249 s. Valda kapitel, 14 sid.
 • Författare/red: Pihlgren, Ann, S (red).
 • Titel: Fritidshemmet och skolan – det gemensamma uppdraget
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan, Studentlitteratur, Lund
 • Kommentar: ISBN 978-91-44-10093-7 333 s. Valda kapitel, 136 sid.
 • Författare/red: Rohlin, Malin
 • Titel: Teori som praktik i fritidshemmet
 • Förlag: Gleerups, Malmö
 • Upplaga: 2017
 • Kommentar: ISBN 978-91-40-69459-1
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (rev 2019)
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019
 • Kommentar: Valda kapitel
Artiklar, avhandlingar och skönlitteratur kan tillkomma.

Här hittar du de fullständiga läroplanerna:
http://www.skolverket.se/sb/d/468
Barnkonventionen http://www.barnombudsmannen.se/