Kursplaner med litteraturlista

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna IV, Grundlärare, åk 4-6, 15 hp

Education MA, Educational Science IV for Primary School Teacher, Year 4-6, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE066A
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Utbildningsvetenskaplig kärna IV, Grundlärare, åk 4-6
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Undervisning 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-14
 • Fastställd: 2020-03-28
 • Senast ändrad: 2021-05-27
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursen syftar till att den studerande ska utveckla fördjupade kunskaper om vetenskapsteori och forskningsmetodik och den betydelse det har för yrkesutövning och kunskapsutveckling i yrkesverksamheten. Vidare är syftet att studenten utvecklar förmåga att sammanställa relevant ämnesdidaktisk forskning i något av de ämnen som ingår i examen för åk 4-6.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande:
- visa kunskaper om vetenskapsteori och såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder
- kunna genomföra en kvalitativ analys med hjälp av ett teoretiskt analysverktyg
- visa fördjupad kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för kunskapsutveckling
- ha fördjupad kunskap om aktuell, relevant forskning och utvecklingsarbete samt förmåga att skriva en forskningsöversikt med inriktning mot undervisning i
åk 4-6.

Innehåll

Kursen innehåller vetenskapsteori, kvalitativ innehållsanalys, kvantitativ statistisk beskrivning, dokumentationsanalys och källkritik. Vidare behandlas forskningsdesign, fallstudier och relevanta datainsamlingsmetoder som enkät, intervju, observation. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet behandlas. I kursen presenteras forskning och utvecklingsarbete som är relevant för det självständiga arbetet med inriktning mot åk 4-6 och som pågår vid lärosätet.

Behörighet

Godkända studier om 120 hp från termin 1,2,3 och 4 samt godkänt på tidigare vfu kurser.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker genom av föreläsningar och seminarier, workshops samt litteraturstudier enskilt och i grupp. Samarbete och gruppövningar är grundläggande för att studenten tränar sin förmåga och sina färdigheter. Undervisning och examinationer genomförs vid campus samt via digitala verktyg som exempelvis Zoom och Moodle.

Examination

2004: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet - Seminarium med skriftlig dokumentation, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2005: Analysuppgift, Muntlig och skriftlig presentation, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2006: Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2007: Forskningsöversikt, Muntlig och skriftlig presentation, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studenten förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt. Kunskaps- insikts och förståelsemål prövas skriftligt eller muntligt. Färdighetsmålen prövas genom bedömning av praktiska övningar.
Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala :
Föra att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I samband med kursavslutning genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs och arkiveras på institutionen. Resultatet återkopplas till studentgruppen, studentkåren och programrådet. Resultatet tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder presenteras för kommande studentgrupp.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE034A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Rektorn och styrkekedjan SOU 2015:22
 • Webbadress: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2015/03/sou-201522/
 • Författare/red: Berg, Gunnar
 • Titel: Skolledarskap och skolans frirum
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Brinkkjaer, Ulf & Høyen, Marianne
 • Titel: Vetenskapsteori för lärarstudenter.
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Eliasson, Annika
 • Titel: Kvantitativ metod från början
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Gibbs, G.R.
 • Titel: Analyzing qualitative data. (2. ed.)
 • Förlag: Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.
 • Upplaga: 2018
 • Författare/red: Nilholm, C.
 • Titel: Teori i examensarbetet: en vägledning för lärarstudenter.
 • Förlag: Studentlitteratur.
 • Upplaga: 2016
 • Författare/red: Punsch, K.F. & Oancea, A.E.
 • Titel: Introduction to research methods in education.
 • Förlag: Sage Publications Ltd
 • Upplaga: 2014
 • Författare/red: Ståhle,Ylva; Waermö, Mimmi & Lindberg, Viveca (red.)
 • Titel: Att utveckla forskningsbaserad undervisning: Analyser, utmaningar och exempel
 • Förlag: Stockholm: Natur och kultur
 • Upplaga: 2020

Referenslitteratur

 • Författare/red: Bryman, Alan
 • Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
 • Förlag: LIber
 • Upplaga: 2018
Avhandlingar, artiklar, uppsatser och annan litteratur tillkommer.