Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap 1-30, 30 hp

Civics BA (A), 1-30, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SH025G
 • Ämne huvudområde: Samhällskunskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Samhällskunskap 1-30
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-14
 • Fastställd: 2020-03-30
 • Senast ändrad: 2021-05-27
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper och didaktiska verktyg för undervisning i samhällskunskap genom att anlägga en bred samhällsvetenskaplig ansats och olika perspektiv på människan som kultur- och samhällsvarelse. Kursen syftar vidare till att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till fenomen och processer i samhället. Kursen ska även ge insikter om skolämnet samhällskunskap utifrån dess uppkomst och nuvarande innehåll.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

Moment ett:
- visa grundläggande kunskap om vetenskaps- och samhällsteori
- visa förmåga att förstå och diskutera samhällsfenomen ur klass-, genus- och etnicitets-perspektiv
- visa grundläggande kunskap om hur människan uppfattas som kultur- och samhällsvarelse

Moment två:
- visa kunskap och förståelse om skolämnet samhällskunskap med avseende på dess innehåll, uppkomst och utveckling
- kunna redogöra för och diskutera de formuleringar om samhällskunskapsämnets identitet som återfinns i skolans styrdokument
- visa grundläggande kunskap om, förståelse för och förmåga att orientera i ämnesdidaktiska perspektiv på skolämnet samhällskunskap

Moment tre:
- uppvisa ett kritiskt och problematiserande förhållningssätt till demokratin som samhällsform
- visa kunskap om svensk politik och förvaltning
- visa förmåga att jämföra olika politiska system
- visa förmåga att identifiera behov av kunskaper för undervisning om politik, makt och demokrati

Moment fyra:
- visa kunskaper om och förmåga att diskutera förhållandet mellan samhällsekonomisk teori och välfärdspolitik
- visa kunskaper om och förmåga att diskutera den svenska välfärdspolitikens utveckling och förändring i relation till olika teoretiska utgångspunkter
- visa förmåga att planera och genomföra undervisning som relaterar till samhällsekonomi och välfärdspolitik

Innehåll

Att förstå och förklara samhället, 7,5 hp.
Vad innebär skolämnet samhällskunskap, 7,5 hp.
Politik, makt och demokrati, 7,5 hp.
Perspektiv på välfärd, 7,5 hp.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Alternativt lärarexamen.
(Förkunskaper)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och självstudier.

Examination

2005: Moment 1. Individuell skrivuppgift, litteraturseminarier, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2006: Moment 2. Enskild PM, seminariedeltagande, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2007: Moment 3. Hemtentamen, seminariedeltagande, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2008: Moment 4. Hemtentamen, seminariedeltagande, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker dels genom seminarier, dels genom skriftliga och muntliga uppgifter samt tentamina. Samtliga examinerande moment på kursen är obligatoriska. Eventuella övriga obligatorium bestäms vid starten av respektive moment.
Examinationen kan ske löpande under momenten eller i slutet av desamma.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för tregradig betygsskala:

- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de
krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga
lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller
betyget U (underkänt)

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod SH006G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Edling C
 • Titel: Ett delat samhälle: makt, intersektionalitet och social skiktning
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2016
 • Författare/red: Glavind Bo, Inger
 • Titel: Att tänka socialpsykologiskt
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2014
 • Författare/red: Månson, Per
 • Titel: Båten i parken: Introduktion till samhällsstudier
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2014
 • Författare/red: Thurén, T
 • Titel: Vetenskapsteori för nybörjare
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2007
Moment 2
 • Författare/red: Dahlstedt Magnus, Olson Maria
 • Titel: Utbildning, demokrati, medborgarskap
 • Förlag: Gleerups Utbildning AB
 • Upplaga: 2013
 • Författare/red: Ekendahl Ingegerd, Nohagen Lars, Sandahl Johan
 • Titel: Undervisa i samhällskunskap – en ämnesdidaktisk introduktion.
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2015
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare: Englund, T. (2004).
 • Artikeltitel: Nya tendenser inom pedagogikdisciplinen under de tre senaste decennierna
 • Tidskrift: Pedagogisk forskning i Sverige, 9(1), 37-49
 • Författare/red: Långström, Sture & Virta, Anja
 • Titel: Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2016
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Sandin, Lars
 • Titel: Det beslöjade rummet – ideologiska samhällsbilder i grundskolans samhällskunskap
 • Förlag: Mittuniversitetet
 • Upplaga: 2015
 • Kommentar: Valda delar. Finns att hämta digitalt på webben.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
 • Webbadress: www.skolverket.se
 • Kommentar: Finns att hämta på Skolverkets hemsida.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
 • Webbadress: www.skolverket.se
 • Kommentar: Finns att hämta på Skolverkets hemsida.
 • Författare: Solhaug, T. (2013).
 • Artikeltitel: Trends and Dilemmas in Citizenship Education
 • Tidskrift: Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education(1), 180-200
Moment 3
 • Författare/red: Anckar, C
 • Titel: Komparativ politik
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2015
 • Författare/red: Bäck H, Larsson T, Erlingsson G
 • Titel: Den svenska politiken: Strukturer, processer och resultat
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2015
 • Kommentar: 344 s.Bok med eLabb.
 • Författare/red: Långström, Sture & Virta, Anja
 • Titel: Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2016
 • Kommentar: ISBN: 987-91-44-06643
 • Författare/red: Nordin, Svante
 • Titel: Det politiska tänkandets historia
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2013
 • Kommentar: 237 s.
Moment 4
 • Författare/red: Långström, Sture & Virta, Anja
 • Titel: Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: ISBN: 987-91-44-06643
 • Författare/red: Raworth, K
 • Titel: Donut-ekonomi, sju principer för en framtida ekonomi
 • Förlag: Daidalos
 • Upplaga: 2018
 • Författare/red: Svärd, H (red)
 • Titel: Den kantstötta välfärden
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2017
 • Författare/red: Werner, Erika & Lund Nilsson, Fay
 • Titel: Samhällsekonomi för socionomer
 • Förlag: Gleerups
 • Upplaga: 2018
 • Kommentar: ISBN: 9789140692061

Referenslitteratur

Moment 2
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap
 • Upplaga: 2012
 • Webbadress: www.Skolverket.se
 • Kommentar: Finns att hämta på Skolverkets hemsida.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap
 • Upplaga: 2011
 • Webbadress: www.Skolverket.se
 • Kommentar: Finns att hämta på Skolverkets hemsida.