Kursplaner med litteraturlista

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Journalistik GR (A), Berätta med ord, ljud och bild, 7,5 hp

Journalism BA (A), Journalistic Storytelling, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JO058G
 • Ämne huvudområde: Journalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Berätta med ord, ljud och bild
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 25%, Teknik 75%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2015-03-10
 • Fastställd: 2015-06-03
 • Senast ändrad: 2021-05-27
 • Giltig fr.o.m: 2021-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grunderna i journalistiskt berättande i olika medieformat.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten:
- kunna använda ljud, stillbild och video för journalistiskt berättande
- kunna förklara centrala begrepp som används i arbetet med att producera ljud, bild och video
- känna till och reflektera över skrivregler för professionella journalistiska texter

Innehåll

Kursen kretsar kring det journalistiska berättandet i dess olika former, oberoende av plattform. Studenterna undervisas i mindre grupper om berättande med ljud, bild och video. Undervisning ges också i språkriktighet. Övningar behandlar såväl bildspråk som det talade och skrivna språket. Genom hela kursen ges till övervägande del praktisk undervisning i dramaturgi, nyhetsrapportering och intervjuteknik.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar, diskussioner, seminarier och praktiska övningar.

Examination

M200: Workshop i att producera video, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M300: Workshop i att producera bild, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M400: Workshop i att producera ljud, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M700: Workshop i språk och skrivregler, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M800: Skriftlig tentamen, Individuell skriftlig tentamen, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.
Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Språkriktighetsboken
 • Förlag: NE Nationalencyklopedin
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Bo Bergström
 • Titel: Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam, information och profil
 • Förlag: Carlsson
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Läsanvisning: kapitel 1, 9 och 14.
 • Författare/red: Häger Björn
 • Titel: Intervjuteknik
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Läsanvisning: kapitel 2 – 4
 • Författare/red: Häger, Björn
 • Titel: Reporter - en grundbok i journalistik
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Kapitel 2, 6 och Appendix, del av kapitel 10 (sidorna 491-536).
 • Författare/red: Pressens samarbetsnämd
 • Titel: Spelregler för press, radio och tv
 • Förlag: TU service
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Schori Martin
 • Titel: Online Only
 • Förlag: Carlsson Bokförlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Läsanvisning: kapitel 2 och 3
 • Författare/red: Språkrådet
 • Titel: Svenska skrivregler
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: Finns tillgänglig som e-bok via https://biblioteket.miun.se/databaser-a-o
 • Kommentar: Kapitel 6 – 12.9.2 (sid 79 – 196).

Referenslitteratur

 • Författare/red: Svenska språknämnden
 • Titel: Språkriktighetsboken
 • Förlag: Norstedts akademiska förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: TU
 • Titel: TT-språket
 • Kommentar: Kan läsas på http://info.tt.se/tt-spraket/